Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου 2009

Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Ένωσης ICT – PSP


Information and Communication Technologies – Policy Support Programme. "Υποστήριξη της πολιτικής για τις ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών)" (ICT PSP) του Προγράμματος Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία – CIP (Competitiveness and Innovation framework Programme)

Προσχέδιο Προγράμματος:
http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/documents/ict_psp_wp2009.pdf
Οι δράσεις της ΕΕ για τη βελτίωση της πρόσβασης, της χρηστικότητας και της αξιοποίησης του ψηφιακού περιεχομένου στην Ευρώπη θα εντάσσονται πλέον στο πρόγραμμα "Υποστήριξη της πολιτικής για τις ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών)" (ICT PSP) του Προγράμματος Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (CIP), μετά την ολοκλήρωση του δημοφιλούς προγράμματος eContentplus στις 31 Δεκεμβρίου 2008. Συγκεκριμένα, για το 2009, διατίθενται προκηρύξεις στα ακόλουθα

θεματικά πεδία:
Θεματικό Πεδίο Τίτλος Θεματικού πεδίου Ποσό σε ΕΥΡΩ –Μ- (Εκατομμύρια)
1 ΤΠΕ στον τομέα της Υγείας 15 Μ
2 Ψηφιακές Βιβλιοθήκες 25 Μ
3 ΤΠΕ στον τομέα Κυβέρνησης και Διακυβέρνησης 18 Μ
4 ΤΠΕ στους τομείς ενεργειακής αποδοτικότητας, περιβάλλοντος και «έξυπνης» διακίνησης 8 Μ
5 Πολυγλωσσικό δίκτυο 14 Μ
6 Πληροφορίες Δημόσιου Τομέα 9.5 Μ
7 Εξέλιξη και Ασφάλεια Διαδικτύου 6 Μ
8 Καινοτομία 4 Μ
Υποβολές προσφορών και υποστήριξη στα πλαίσια εφαρμογής των χρηματοδοτικών πλαισίων 7.979 Μ
Σύνολο 107.479 Μ
(πιν. Προσχέδιο προγράμματος ICT – PSP σ. 52)
Όσον αφορά τον τομέα όπως (Ψηφιακές Βιβλιοθήκες) 25 εκατ. Ευρώ θα διατεθούν σε έργα που αφορούν υπηρεσίες, συγκέντρωση ή ψηφιοποίηση περιεχομένου για την Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Europeana, ανοικτή πρόσβαση σε ψηφιακό περιεχόμενο και αξιοποίηση υλικού πολιτισμικής κληρονομιάς για την εκπαίδευση.
Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού του εν λόγω προγράμματος θα διατεθεί προς όφελος του τομέα των Βιβλιοθηκών και αυτό αποτελεί έμπρακτη απόδειξη, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει έμφαση στο συγκεκριμένο τομέα και στις Επιστήμες Πληροφόρησης γενικότερα. Το πρόγραμμα ICT – PSP, ως συνέχεια του γνωστού σε όλους μας, eContentplus αποσκοπεί στην περεταίρω συνεργασία μεταξύ Βιβλιοθηκών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο πάντοτε στα πλαίσια του συνεταιρισμού και της αξιοποίησης των συνεχώς μεταβαλλόμενων τεχνολογικών εφαρμογών μέσα από ανταλλαγές απόψεων, ιδεών και συνάμα την υποστήριξη υπηρεσιών μεταξύ συνεργατών (Βιβλιοθηκών) σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Προκειμένου όπως να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι, απαραίτητη είναι η συμβολή και συνεργασία ΌΛΩΝ των φορέων με σκοπό α) την ικανοποίηση των προκαθορισμένων όρων που προϋποθέτει η υποβολή πρότασης για ένταξη στο εν λόγω χρηματοδοτικό πλαίσιο και β) την όσο το δυνατό καλύτερη προβολή ιδεών και απόψεων από διάφορους φορείς προς όφελος της καλύτερης δυνατής αξιοποίησης του υπό διεκδίκηση κονδυλίου.

Στην πράξη:
Η εφαρμογή των παραπάνω θεματικών πεδίων (στην περίπτωση μας, το Ψηφιακές Βιβλιοθήκες) θα βασιστούν πάνω σε 4 τύπους συνεργασίας (προσχέδιο πρ. κεφ.2.4.3 σ.6) μεταξύ χωρών κρατών μελών όσον αφορά την απορρόφηση αλλά και εκμετάλλευση του οποιουδήποτε κονδυλίου.
1 - Pilot (Type A). Βασισμένο όπως πρωτοβουλίες χωρών κρατών μελών ή άλλων συνεταίρων χωρών
2 - Pilot (Type B) Στοχεύει στο να κεντρίσει τη δυνατότητα ανάληψης καινοτόμων υπηρεσιών βασισμένων στο πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (CIP)
3 – Thematic Network. Παρέχει ένα χώρο συνεργασίας μεταξύ συνεταίρων στα πλαίσια δημιουργίας κοινής στρατηγικής και ανταλλαγής εμπειριών – ιδεών.
4 – Best Practice Network (BPN). Αφορά αποκλειστικά το θεματικό πεδίο Ψηφιακές Βιβλιοθήκες και αποσκοπεί στην υποστήριξη και ανταλλαγή καινοτόμων πρακτικών εφαρμογών στον τομέα των Βιβλιοθηκών. Σύμφωνα με το προσχέδιο του προγράμματος CIP – PSP (Objectives κεφ. 2.1) ο εν λόγω τύπος συνεργασίας προτίθεται να υποστηρίξει διάφορα δίκτυα συνεργασίας.

Όσον αφορά το Θεματικό πεδίο Ψηφιακές Βιβλιοθήκες, σε αυτό παρουσιάζονται, πάντοτε σύμφωνα με το προσχέδιο CIP – PSP, διάφοροι στόχοι που περιγράφουν την υλοποίηση των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τα διάφορα σχήματα χρηματοδότησης όπως αυτά σχεδιάστηκαν για να καλύψουν όλους όπως τομείς που εξειδικεύεται το κάθε θεματικό πεδίο.

Παρακάτω αναγράφονται όλες οι υποκατηγορίες, όπως περιγράφονται στο Θεματικό πεδίο Ψηφιακές Βιβλιοθήκες σε συνδυασμό με τα σχήματα χρηματοδότησης που ακολουθούνται όσον αφορά την διεκδίκηση αλλά και την εκμετάλλευση των Ευρωπαϊκών κονδυλίων:
THEME 2. ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ
2.1 Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη – Υπηρεσίες.
Χρηματοδοτικό σχήμα: Best Practice Network

2.2 Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη – Συγκέντρωση Ψηφιακού υλικού στην Europeana
Χρηματοδοτικό σχήμα: Best Practice Network

2.3 Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη – Ψηφιοποίηση υλικού για την Europeana
Χρηματοδοτικό σχήμα: Pilot (Type B)

2.4 Ανοικτή πρόσβαση στην επιστημονική πληροφόρηση
Χρηματοδοτικό σχήμα: Pilot (Type B)

2.5 Χρήση υλικού που αφορά την πολιτισμική κληρονομιά στον εκπαιδευτικό τομέα
Χρηματοδοτικό σχήμα: Pilot (Type B)

Στάδια διαδικασίας απορρόφησης χρηματοδοτικού κονδυλίου για το πρόγραμμα ICP – PSP:
Για το χρηματοδοτικό σχήμα Best Practice Network, που αφορά το θεματικό πεδίο Ψηφιακές Βιβλιοθήκες, απαραίτητη είναι η συνεργασία 7 νομικών οντοτήτων (ομάδων εκπροσωπούμενων από ένα άτομο – συντονιστή) από διάφορες χώρες κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση που θελήσουμε να επωφεληθούμε από κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα θα πρέπει πρώτα (σύμφωνα με το προσχέδιο του προγράμματος) να συσταθεί ομάδα (Consortia), (προσχέδιο πρ. σ. 44 κεφ. 4.1.4.3) που θα αποτελείται από άτομα με κατάρτιση και επάρκεια ικανοτήτων (προσχέδιο πρ. σ. 47 κεφ. 4.3.3.3) όσον αφορά τους τομείς που σχετίζονται άμεσα με το πρόγραμμα που ενδεχομένως ενταχθούν, που στην προκειμένη περίπτωση αφορά σε θέματα Βιβλιοθηκών και επιστημών πληροφόρησης. Το εν λόγω χρηματοδοτικό σχήμα (BPN) περιορίζεται στο 80% των υπηρεσιακών εξόδων ή αλλιώς εξόδων άμεσης προτεραιότητας (direct costs) τα οποία περιλαμβάνουν προσωπικό (με σύμβαση ή μίσθωση υπηρεσιών), έξοδα ταξιδιών και έξοδα συντήρησης (προσχέδιο πρ. σ.44 κεφ. 4.1.4.4). Όλα τα προαναφερθέντα θα προκαθοριστούν κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της πρότασης ή οποία θα προέλθει κατόπιν μελέτης που θα διεξαχθεί εκ των προτέρων από τα άτομα που θα αναλάβουν τη συγγραφή της πρότασης.

Προετοιμασία και υποβολή πρότασης (Call of Proposals)
Η ομάδα που θα είναι υπεύθυνη για την πρόταση, θα αναλάβει τη συγγραφή της πάντοτε σύμφωνα με τα κριτήρια και τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ισχύουν για το συγκεκριμένο πρόγραμμα (προσχέδιο πρ. σ. 45 κεφ. 4.2). Ακολούθως, η πρόταση πρέπει υποβληθεί εντός της καταληκτικής ημερομηνίας που καθορίζεται από τα αρμόδια όργανα της ΕΕ (στην προκειμένη περίπτωση 29/1/2009 – 2/6/2009) http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/index_en.htm . Με την περάτωση της διαδικασίας υποβολής της πρότασης, θα ακολουθήσει αξιολόγηση σύμφωνα με τα πρότυπα αξιολόγησης προτάσεων όπως αυτά καθορίζονται από τους κανονισμούς της ΕΕ (προσχέδιο πρ. σ.45 κεφ. 4.3). Εάν, κατόπιν αξιολόγησης της πρότασης, αποφασιστεί όπως ενταχθούμε στα χρηματοδοτικά πλαίσια του προγράμματος, τότε θα προχωρήσουμε στην υλοποίηση των δραστηριοτήτων όπως ακριβώς περιγράφονται στην πρόταση που ενδεχομένως υποβληθεί από εμάς. Για πληροφορίες σχετικά με την προετοιμασία μιας πρότασης, http://ec.europa.eu/ict_psp (προσχέδιο πρ. σ. 45 κεφ. 4.3.1) καθώς επίσης πλήρης καθοδήγηση από Λειτουργούς Ευρωπαϊκών προγραμμάτων ή μέσω άλλων φορέων που ειδικεύονται σε Ευρωπαϊκά θέματα.

Καταλήγοντας, θα πρέπει να επισημάνουμε τη σημασία της ένταξης μας στο εν λόγω πρόγραμμα. Δυστυχώς, μέχρι σήμερα δεν διεκδικήθηκε κανένα κονδύλι και αυτό οφείλεται σε πολλούς παράγοντες που καλό θα ήταν να τους αφήσουμε πίσω και με διορατικότητα και αισιοδοξία να αρχίσουμε να κοιτάμε μπροστά. Σε πρώτο στάδιο καλό θα ήταν να συσταθεί η ομάδα που θα αποτελείται από τα άτομα που θα αναλάβουν την προετοιμασία της πρότασης καθώς και την υποβολή της και μέσω του συντονιστή της ομάδας θα παρακολουθούν την όλη διαδικασία ενώ ταυτόχρονα (κατόπιν εγκρίσεώς της πρότασης) θα κληθούν να υλοποιήσουν τις δραστηριότητες όπως ακριβώς θα περιγράφονται στην πρόταση εάν και εφόσον επωφεληθούμε από κάποιο κονδύλι, είτε στον τομέα της αναβάθμισης υπηρεσιών, είτε στον τομέα ψηφιοποίησης κ.ο.κ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αναγνώστες

Αρχειοθήκη ιστολογίου