Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2016

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΤΕΙ Θεσσαλονίκης


Το Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης οργανώνει ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) (πλήρους και μερικής φοίτησης). Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο
                
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (INFORMATION MANAGEMENT IN THE DIGITALENVIRONMENT)

με δύο κατευθύνσεις:

  • ØΑ’ Κατεύθυνση: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒAΛΛΟΝ (INFORMATION SCIENCE IN DIGITAL ENVIRONMENT path)
  • ØΒ’ Κατεύθυνση: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΤΗΡΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DESIGN AND MANAGEMENT OF DIGITAL LIBRARIES AND DATA REPOSITORIES path)

Χρονική διάρκεια:
Το Π.Μ.Σ. παρέχει δύο διαφορετικές διάρκειες σπουδών. Το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης και το πρόγραμμα μερικής φοίτησης. Η διάρκεια σπουδών του Π.Μ.Σ. πλήρους φοίτησης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα (δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα διδασκαλίας μαθημάτων και ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας). Το πρόγραμμα μερικής φοίτησης περιλαμβάνει τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα και ένα επιπλέον ακαδημαϊκό εξάμηνο εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας.

Αιτήσεις υποψηφιότητας:
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτές αιτήσεις υποψηφιότητας αποφοίτων των τμημάτων Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Ε.Ι. όπως του τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, Τμημάτων Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πληροφορικής και Μηχανικών Πληροφορικής, Πληροφοριακών Συστημάτων, Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών, Πληροφοριακών Συστημάτων, Φιλολογίας και Παιδαγωγικής, Πολιτικών Επιστημών, καθώς και άλλων τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. συναφών γνωστικών αντικειμένων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, των οποίων το πτυχίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή από τον ΔΟΑΤΑΠ, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Α. Φάκελος Δικαιολογητικών: Τα δικαιολογητικά κατατίθενται σε φάκελο σε έντυπη (φάκελος με έλασμα) και ηλεκτρονική μορφή (memory stick), πρέπει να φέρουν αρίθμηση και να συνοδεύονται από πίνακα υποβαλλόμενων δικαιολογητικών και πλήρες Βιογραφικό σημείωμα. Στον φάκελο δικαιολογητικών θα πρέπει να περιέχονται τα παρακάτω:
Β. Αίτηση Υποψηφιότητας σε Ηλεκτρονική και Έντυπη μορφή. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να δηλώνουν υποχρεωτικά στην αίτηση τη διάρκεια του Π.Μ.Σ. που επιθυμούν να παρακολουθήσουν (πλήρους και μερικής φοίτησης). Tο έντυπο της αίτησης θα είναι διαθέσιμο ηλεκτρονικά από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης. Κατάθεση μαζί με την αίτηση, έντυπο δήλωσης ωρών παρακολούθησης (διαθέσιμο από τη Γραμματεία), φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας και τέσσερις (4) φωτογραφίες.
Β1. α) Αντίγραφο Πτυχίου ή β) βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος στο οποίο φοιτούν η οποία αναφέρει ότι ο υποψήφιος έχει περατώσει τις σπουδές του, τον βαθμό πτυχίου και ότι εκκρεμεί μόνο η διαδικασία της ορκωμοσίας ή γ) βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του πτυχίου της αλλοδαπής από το ΔΟΑΤΑΠ. Για το (β) ηεγγραφή τους θα οριστικοποιείται με την προσκόμιση του αντιγράφου πτυχίου.
Β2. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας.
Β3. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα, που περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με τις σπουδές, την ερευνητική ή/και επαγγελματική δραστηριότητα και τις πιθανές επιστημονικές εργασίες του υποψηφίου, σε τέσσερα (4) αντίτυπα και σε ηλεκτρονική μορφή.
Β4. Τεκμηρίωση της καλής γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας, και για τους αλλοδαπούς της Ελληνικής.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΕΝΙΣΧΥΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ
Γ1. Αντίγραφο Πτυχιακής ή Διπλωματικής Εργασίας, σε θέματα σχετικά με τα γνωστικά αντικείμενα του Π.Μ.Σ.
Γ2. Αντίγραφο δεύτερου πτυχίου.
Γ3. Συστατικές επιστολές (έως 2, σε χωριστούς, σφραγισμένους και υπογεγραμμένους φακέλους).
Γ4. Κατοχή πτυχίων στην Αγγλική γλώσσα ανώτερου επιπέδου από αυτό που συνιστά την προϋπόθεση συμμετοχής.
Γ5. Καλή γνώση ξένων γλωσσών πέραν τις προαπαιτούμενης Αγγλικής γλώσσας
Γ6. Συναφείς Επιστημονικές Δημοσιεύσεις (επιστημονικές εργασίες σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων).
Γ7. Αποδεικτικά συναφούς ερευνητικής εμπειρίας (συμμετοχή σε ερευνητικά έργα κ.λπ.).
Γ8. Αποδεικτικά συναφούς επαγγελματικής εμπειρίας, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικά/βεβαιώσεις επίσημου ασφαλιστικού φορέα, στα οποία θα πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του εργοδότη, το είδος της εργασίας, και το ακριβές διάστημα απασχόλησης.
Γ9. Άλλοι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών.
Γ10. Διακρίσεις.

Όλοι οι υποψήφιοι θα περάσουν προφορική συνέντευξη.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους έως τις 19 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 14.00 (Δευτέρα με Παρασκευή), στη Γραμματεία του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης στο ΑΤΕΙΘ.

  • Έναρξη μαθημάτων Μάρτιος 2017.

  • Διενέργεια μαθημάτων: Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο.

  • Τα απαιτούμενα δίδακτρα είναι 3.750 ευρώ. Η πρώτη δόση είναι 750 ευρώ με την αποδοχή και εγγραφή στο Π.Μ.Σ.
Για την πλήρη φοίτηση οι υπόλοιπες δόσεις θα καταβάλλονται σε δέκα (10) ισόποσες δόσεις των 300 ευρώ μεταξύ των μηνών Απρίλιο 2017 έως και Απρίλιο 2018.
Για την μερική φοίτηση οι υπόλοιπες δόσεις θα καταβάλλονται σε δέκα (10) ισόποσες δόσεις των 300 ευρώ μεταξύ των μηνών Απρίλιο 2017 έως και Οκτώβριο 2018.

Πληροφορίες: Γραμματεία Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (Δευτέρα - Παρασκευή, 10:00-13:00), ΑΤΕΙΘ, Σίνδος, Τ.Κ. 54101, τηλ. 2310-013185, Ε-mail:  infolibd@libd.teithe.gr">infolibd@libd.teithe.gr


Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.

Εμμανουήλ Γαρουφάλλου
Επίκουρος Καθηγητής

Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2016

University of Nicosia Library BookshaleΗ Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Λευκωσίας από τις 04/12/16 - 10/12/16 θα διοργανώσει το καθιερωμένο Βooksale.
Στο Βooksale  θα πωλούνται βιβλία απ’ όλους τους κλάδους, μυθιστορήματα σε Αγγλικά και Ελληνικά (ίσως και άλλες γλώσσες) σε πολύ χαμηλές τιμές. 

Book Me γιορτή βιβλίου από το Πολιτιστικό Ίδρυμα της Τράπεζας Κύπρου


Το Πολιτιστικό Ίδρυμα της Τράπεζας Κύπρου
γιορτάζει το βιβλίο με συγγραφείς και εκδηλώσεις

Μια γιορτή για τα παιδιά και τους μεγάλους
στο Κτήριο της Φανερωμένης

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα της Τράπεζας Κύπρου διοργανώνει ολοήμερη εκδήλωση αφιερωμένη στο βιβλίο, με πολλές δραστηριότητες για παιδιά και μεγάλους. Γνωστοί και νέοι συγγραφείς και ποιητές παρουσιάζουν τις εμπειρίες τους και μιλούν για τα προσωπικά τους βιώματα.

Με τη συμμετοχή περισσότερων από δέκα κυπριακών βιβλιοπωλείων, χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα, εορταστική μουσική αλλά και με ενδιαφέρουσες παράλληλες εκπαιδευτικές δράσεις και ομιλίες, η εκδήλωση “Book Me”, δίνει την ευκαιρία στους λάτρεις βιβλίων όχι μόνο να εμπλουτίσουν τις βιβλιοθήκες τους, αλλά και να λάβουν μέρος σε δραστηριότητες  και να παρακολουθήσουν συζητήσεις εμπνευσμένες από τον μαγικό κόσμο των βιβλίων με ελεύθερη είσοδο.

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα θα προσφέρει και φέτος στο ισόγειο του κτηρίου του, περισσότερες από 200 εκδόσεις και αντικείμενα από το πωλητήριό του σε χαμηλότερες τιμές. Παράλληλα εκατοντάδες άλλες εκδόσεις θα διατίθενται από τα βιβλιοπωλεία στον υπαίθριο χώρο του Πολιτιστικού σε ειδικές τιμές.

Οι επισκέπτες θα μπορούν να απολαύσουν ζεστά ροφήματα και εδέσματα κάνοντας τις αγορές τους, ενώ παράλληλα ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων και ομιλιών θα διαδραματίζεται στον πρώτο όροφο του κτηρίου. Θεατροπαιδαγωγικές εκδηλώσεις και αφηγήσεις παραμυθιών θα καταπλήξουν τους μικρούς επισκέπτες ενώ στη συνέχεια, γνωστοί συγγραφείς από την Κύπρο και την Ελλάδα, όπως η σπουδαία Ιστορικός-Συγγραφέας Σώτη Τριανταφύλλου, ο Πάνος Κυπαρίσσης και η Αριστέα Παπαλεξάνδρου θα μιλήσουν για τη σημασία της δημιουργίας και της έμπνευσης και θα έχουν μια ευχάριστη συνομιλία με το κοινό.

Μη χάσετε τη ευκαιρία να είστε μαζί μας στη μεγαλύτερη γιορτή βιβλίου που έγινε ποτέ στο κέντρο της παλιάς Λευκωσίας παρέα με σημαντικούς ομιλητές από τον χώρο των γραμμάτων που μας υπόσχονται μια νέα χρονιά γεμάτη έμπνευση!

Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στις 10 Δεκεμβρίου 2016 μεταξύ των ωρών 10:00-22:00.7

Πρόγραμμα Εκπαιδευτικών Δράσεων και Ομιλιών


Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου
Φανερωμένης 88-90, 1515 Λευκωσία
Τηλ. 22 128 157
www.boccf.org | www.facebook.com/boccf

_______________________________

BOOK ME
10 Δεκεμβρίου 2016 | 10:00-22:00

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου
Φανερωμένης 88-90, 1515 Λευκωσία
Τηλ. 22 128 157

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2016

Whispers of Demonized Souls

WHISPERS OF DEMONIZED SOULS

We would like to invite you to Antonia Kattos’ book launch.  
 
The author of the book “Whispers of Demonized Souls” will hold her book event on Saturday 26th of November from 6:30 until 7:30 at the Hilton Park in Engomi, Nicosia. Net proceeds will go to the Children’s Shelter in Nicosia.
 
PROGRAMME:
6:30pm Arrivals/Meet and Mingle:  Costis Georgallides, our Year 5 pupil, an accomplished musician, will play the piano
7:00pm Opening welcome by Ms Nectaria Hadjisergis, English Language and Literature teacher, Senior Mistress at PASCAL English School Lefkosia
7:05pm Inspirational Songs by Setareh Shirzad, our Year 5 pupil
7:10 pm Reading by Antonia Kattou, author, our Year 5 pupil, will read an extract from her book
7:30pm Book signing (Net proceeds go the Children’s Shelter in Nicosia)
 
 
We, PASCAL English School Lefkosia,  are immensely proud of Antonia’s achievement at such a young ageWe would much appreciate if you could attend the above event and if you were to share the details of the event with your colleagues, students, faculty or anyone who you think might find it of interest. To that end we have attached a poster for your convenience.
 
Thank you for your support in making this event a special one for such a young writer and for our school community.

WHISPERS OF DEMONIZED SOULS
The debut novel, Whispers of Demonized Souls, by Antonia Kattos, is a must read for teenagers and adults who love anything paranormal. Following the enigmatic character of April, who possesses the three virtues of love, kindness and forgiveness in perfect balance, we journey with her to a multi-dimensional magical universe where April and her mentor Peter must work out how to defeat the Core in order to balance the universe once more and keep the human world safe.

Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2016

Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα KOHA – Προκλήσεις και Προοπτικές


H Κυπριακή Ένωση Βιβλιοθηκονόμων – Επιστημόνων Πληροφόρησης (ΚΕΒΕΠ) σε συνεργασία με τη Βιβλιοθήκη του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, σας προσκαλούν στο εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα :
"Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα KOHA – Προκλήσεις και Προοπτικές"
Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου 2016
8:30 – 16:00
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Κτήριο Τάσσος Παπαδόπουλος, Αμφιθέατρο 2
(Θέμιδος & Ιφιγενείας Γωνία, Λεμεσός)
Παρακαλώ δηλώστε συμμετοχή στο kebepcy@gmail.com μέχρι τις 5/12/2016
Να σημειωθεί ότι δικαίωμα δωρεάν παρακολούθησης έχουν μόνο τα εγγεγραμμένα μέλη της ΚΕΒΕΠ με τακτοποιημένες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις για το έτος 2016. Για τα μη μέλη θα υπάρχει κόστος συμμετοχής €10,00 για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων.

Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2016

Κενή θέση Διευθυντή Κυπριακής Βιβλιοθήκης


Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού προκήρυξαν μια κενή θέση για Διευθυντή Κυπριακής Βιβλιοθήκης. Οι αιτήσεις είναι μέχρι 5 Δεκεμβρίου 2016. 

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.  

Παρέμβαση Γραμματέα Διεθνών Σχέσεων στην εκπομπή Βιβλιοθήκες στα FM


Ο Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων της ΚΕΒΕΠ κ. Σταμάτιος Γιαννουλάκης είχε τη τιμή να κάνει παρέμβαση στη ραδιοφωνική εκπομπή Βιβλιοθήκες στα FM μια παραγωγή της Ένωσης Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων Πληροφόρησης και να αναφερθεί στο έργο και στη δράση της Ένωσης. 
Την εκπομπή μπορείτε να τη βρείτε εδώ.

Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2016

Θέσεις Επιστημονικών Συνεργατών Κέντρο Πολιτιστικής Κληρονομιάς


ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Το Κέντρο Πολιτιστικής Κληρονομιάς ανακοινώνει θέσεις Επιστημονικών Συνεργατών για την κάλυψη αναγκών τρεχόντων ερευνητικών προγραμμάτων 2016 - 2017.
  • Μία (1) θέση πλήρους απασχόλησης
  • Δύο (2) θέσεις μερικής απασχόλησης
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών ή μεταπτυχιακοί φοιτητές σε συναφείς κλάδους προς τα ενδιαφέροντα του ΚΕΠΟΚ (Αρχαιολογία, Ιστορία, Ιστορία Τέχνης, Πολιτιστική Κληρονομιά, Μουσειολογία, Συντήρηση Έργων Τέχνης).
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν επιστολή ενδιαφέροντος και ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση contact@heritage.org.cy

Η εργοδότηση θα αρχίσει άμεσα εντός του Νοεμβρίου 2016.

Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2016

Συνάντηση Κύκλου Φιλαναγνωσίας στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Στροβόλου


Συνάντηση Κύκλου Φιλαναγνωσίας

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Στροβόλου
προσκαλεί τους φίλους αναγνώστες και τις φίλες αναγνώστριες
στην καθιερωμένη συνάντηση του Κύκλου Φιλαναγνωσίας.

Χώρος: Αίθουσα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Στροβόλου.
Ημέρα: Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 2016
Ώρα: 4:30 - 5:30μ.μ.

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ας γίνουμε η αλλαγή που θέλουμε να δούμε…

«Μέσα στη θλίψη της απέραντης μετριότητας, που μας πνίγει από παντού,
παρηγοριέμαι ότι κάπου, σε κάποιο καμαράκι, κάποιοι πεισματάρηδες
αγωνίζονται να εξουδετερώσουν τη φθορά.»

Οδυσσέας Ελύτης, Εν λευκώ (1992), «Μικρά έψιλον»

Συντονισμός συναντήσεων και επιλονή θεματικών συζήτησης:
Μαρία Παχίτη - Συγγραφέας, ποιήτρια

Θα προσφερθούν ροφήματα και σπιτικά κεράσματα.

Υπεύθυνη Εκδήλωσης: Δέσπω Μασούρεκκου – Βιβλιοθηκονόμος
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 22 311 534


Αναγνώστες

Αρχειοθήκη ιστολογίου