Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2020

Προκήρυξη 2 θέσεων Βιβλιοθηκονόμου (Λειτουργού) Κυπριακής Βιβλιοθήκης (Πολιτιστικές Υπηρεσίες)

 Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για δύο κενές μόνιμες θέσεις Βιβλιοθηκονόμου, Κυπριακή Βιβλιοθήκη, ΠολιτιστικέςΥπηρεσίες. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού). Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α8-10-11.

Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy) ή μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας (Αριάδνη) (https://eservices.cyprus.gov.cy), μέχρι τη Δευτέρα, 28 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 14:00.

Επισημαίνεται ότι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν μόνο από άτομα που έχουν επιτύχει στη γραπτή εξέταση που διεξήχθη την 2.11.2019, δυνάμει των προνοιών των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων του 1998 έως 2020, τα αποτελέσματα της οποίας δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με ημερομηνία 24.1.2020 και αρ. γνωστοποίησης 76 και έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).

[... ] 

2. Σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα, έχουν ως εξής:

2. 1. Καθήκοντα και ευθύνες:

(α) Υπεύθυνος για τη διοίκηση, την οργάνωση, το σχεδιασμό και την ανάπτυξη κυπρολογικής ή παιδαγωγικής ή νομικής ή ιατρικής ή άλλης βιβλιοθήκης.

(β) Υπεύθυνος για την ταξινόμηση, καταλογογράφηση και μηχανογράφηση του υλικού της βιβλιοθήκης.

(γ) Υπεύθυνος για την εποπτεία, την καθοδήγηση, την εκπαίδευση και την ανάπτυξη κατώτερου προσωπικού στη διεκπεραίωση των συγκεκριμένων λειτουργιών της Βιβλιοθήκης.

(δ) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

Σημειώσεις:

(1) Ο κάτοχος της θέσης τοποθετείται σε οποιοδήποτε Υπουργείο/Τμήμα/Ανεξάρτητο Γραφείο ή Υπηρεσία.

(2) Τα καθήκοντα της θέσης συνεπάγονται απασχόληση και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου της Δημόσιας Υπηρεσίας, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, το σύνολο όμως των ωρών εργασίας δε θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό ωρών εργασίας την εβδομάδα.

 2.2. Απαιτούμενα προσόντα:

(1) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στη Βιβλιοθηκονομία ή στην Τεκμηρίωση σε συνδυασμό με τη Βιβλιοθηκονομία ή στην Πληροφορική σε συνδυασμό με τη Βιβλιοθηκονομία.

(Σημ.: Ο όρος "πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος" καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).

(2) Ενημερότητα πάνω στην πνευματική/εκδοτική δημιουργία του Κυπριακού και του Ελληνικού χώρου.

(3) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας.

Σημειώσεις:

(α) Ενόψει Απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η κατοχή των

γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω

αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων.

Κατάλογος των «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).

(β) Αναφορικά με τους υποψηφίους -

(i) των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου

Μέσης Εκπαίδευσης, και

(ii) οι οποίοι, δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα,

απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της

Αγγλικής γλώσσας.

(4) Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

(5) Διετής τουλάχιστον πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης, θα αποτελεί πλεονέκτημα.

3. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

[...]

6. Επισημαίνεται ότι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, όπως αναφέρεται στην παράγραφο (1) πιο πάνω, μέχρι τη Δευτέρα, 28 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 14:00.

[...]

7. Αιτήσεις από μέρους δημόσιων υπαλλήλων θα πρέπει να υποβληθούν μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται στη

δημοσίευση, με ενημέρωση των οικείων Προϊσταμένων των Τμημάτων στα οποία υπηρετούν.

(Φ. 15.21.001.020.001.025.005)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2020

Η  Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου αποφάσισε ότι θα αναγνωρίσει τη Γενοκτονία των Αρμενίων τροποποιώντας την καταχώριση στον κατάλογο που προηγουμένως αναφερόταν στην «σφαγή» των Αρμενίων (LC Subject heading: Armenian massacres).

H απόφαση της Δρ. Κάρλα Χέιντεν, της Επικεφαλής της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου, ανακοινώθηκε τον Οκτώβριο, μετά από διμερείς επιστολές προς τη Βιβλιοθήκη και επίσημο αίτημα για αλλαγή θέματος (subject heading) που ξεκίνησε από τη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια-Λος Άντζελες. Αυτή η αλλαγή προέκυψε καθώς τόσο η Βουλή όσο και η Γερουσία εξέδωσαν καθολικό ψήφισμα  που αναγνωρίζουν τα γεγονότα της Γενοκτονίας των Αρμενίων το 2019.

Μέχρι πρότινος η δρ Κάρλα Χέιντεν δήλωνε ότι ευθυγραμμίζεται με την πολιτική του προέδρου των ΗΠΑ και του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, και άρα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο όρος «Γενοκτονία των Αρμενίων». Ωστόσο, αίτημα των Αρμενίων ήταν να υπάρξει ευθυγράμμιση με την απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων που προχώρησε στην αναγνώριση, κατά πλειοψηφία. Η πρώτη επιστολή εστάλη από την Αρμενική Εθνική Επιτροπή Αμερικής (Armenian National Committee of America – ANCA) στις 4 Δεκεμβρίου 2019.

«Ο ρόλος της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου δεν είναι να παράγει εξωτερική πολιτική ή διπλωματία. Είναι να υπηρετεί ως κέντρο έρευνας και γνώσης για το Κογκρέσο, την Αμερική και ολόκληρο τον κόσμο. Σε αυτήν τη διάσταση, η βιβλιοθήκη θα πρέπει να καθοδηγείται από τις αρχές της ευρυμάθειας και της αλήθειας, όχι από την έκφραση γεωπολιτικών ανησυχιών», αναφερόταν στην επιστολή διαμαρτυρίας που εστάλη τον Αύγουστο, και η οποία φέρει τις υπογραφές τεσσάρων βουλευτών, των Άνταμ Σιφ, Γκας Μπιλιράκης, Τζάκι Σπέιερ και Φρανκ Παλόνε.

«Είναι ευπρόσδεκτη είδηση ​​ότι το Συνέδριο της Βιβλιοθήκης, κατόπιν προτροπής μας, θα χρησιμοποιήσει τώρα τον ιστορικά ακριβή όρο «Γενοκτονία των Αρμενίων». Αυτό είναι ένα ακόμη βήμα για να ξεπεραστεί η πολυετής εκστρατεία άρνησης που έχει φιμώσει πάρα πολλούς για τη δολοφονία 1,5 εκατομμυρίου Αρμενίων», είπε ο Γερουσιαστής Άνταμ Σκιφ.

«Χαίρομαι που η Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου επέλεξε να τιμήσει το αίτημα της Αρμενίας να αλλάξει το θέμα, ώστε να ταιριάζει με το ιστορικό γεγονός ότι οι Οθωμανοί Τούρκοι διέπραξαν μια γενοκτονική εκστρατεία στις αρχές του 20ου αιώνα που στόχευαν συστηματικά και αδίστακτα Αρμένιους», δήλωσε ο Γερουσιαστής Παλλόνε. «Αυτή η αλλαγή καθιερώνει την κατηγοριοποίηση που αξίζει η Γενοκτονία των Αρμενίων για να ταιριάξει με τα ιστορικά αρχεία και βοηθά να αποτελέσει παράδειγμα για τους μελετητές παγκοσμίως. Η αλλαγή της Βιβλιοθήκης ακολουθεί το σημαντικό προηγούμενο που έθεσε το Κογκρέσο πέρυσι, όταν τόσο η Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και η Γερουσία ενέκριναν ψηφίσματα για τον εορτασμό της Γενοκτονίας των Αρμενίων."

Σημείωση: Παρόμοιο θέμα υφίσταται με την τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974, και την επακόλουθη Κατοχή: Η Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου, δυστυχώς, ορίζει την αντίστοιχη θεματική ως: Cyprus -- History -- Cyprus Crisis, 1974-

Δέστε περισσότερες λεπτομέρειες: https://armenianweekly.com/2020/10/21/breaking-library-of-congress-corrects-armenian-massacres-subject-heading-to-armenian-genocide/

Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2020

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΕΒΕΠ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ) - 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Τα μέλη της ΚΕΒΕΠ προσκαλούνται σε Γενική Εκλογική Συνέλευση το Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2020, στις 11.00 π.μ.

Μετά και την ομόφωνη υπερψήφιση του νέου Καταστατικού μας στις 30 Μαΐου, έχουμε πλέον τη δυνατότητα για ηλεκτρονική συμμετοχή και ψηφοφορία.Το ΔΣ κατανοεί πλήρως τις δυσκολίες που προκύπτουν από τα περιοριστικά μέτρα λόγω COVID-19, και έτσι η συμμετοχή θα είναι αμιγώς ηλεκτρονική. Σχετική ενημέρωση στάληκε την Παρασκευή 6/9/2020 μέσω η-ταχυδρομείου.

Στη συνέλευση θα εκλεγεί και το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, με θητεία 2 χρόνων με αρχή την 1η Δεκεμβρίου 2020. Η θητεία του παρόντος ΔΣ, που κανονικά έληξε τον Μάρτιο, επεκτάθηκε αναγκαστικά λόγω των πρωτοφανών μέτρων που λήφθηκαν για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού, όπως σας ενημερώσαμε στην Καταστατική Συνέλευση.

 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ:

 1. Έκθεση πεπραγμένων  - απολογισμός διετίας (από ΔΣ)
 2. Έκθεση ταμιακής κατάστασης 2018-2019 (από ΔΣ)
 3. Γενική συζήτηση – διάφορα
 4. Εκλογή τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής
 5. Εκλογές νέου ΔΣ (σύμφωνα με το άρθρο 11 του Καταστατικού της Ένωσης). Η ψηφοφορία θα γίνει ηλεκτρονικά. 

Υπενθυμίζουμε για τις καταστατικές πρόνοιες, δηλαδή ότι: α) στη ΓΣ μπορούν να συμμετάσχουν μόνο όσα μέλη έχουν ανανεωμένη συνδρομή για το 2020, και β) δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για το ΔΣ έχουν μόνο όσα μέλη είχαν πληρωμένη συνδρομή και για τα δύο προηγούμενα έτη (2018 και 2019).

Υποβολή υποψηφιοτήτων: Κάθε ενδιαφερόμενο μέλος που πληροί τις πιο πάνω προϋποθέσεις οφείλει να καταθέσει την υποψηφιότητα του γραπτώς στο Δ.Σ. μέχρι και την ημέρα των εκλογών (21 Νοεμβρίου 2020) ώρα 10.00 π.μ., συμπληρώνοντας αίτηση και αποστέλλοντάς την στην η-διεύθυνση kebepcy@gmail.com

Υποψηφιότητα μπορεί να καταθέσει και μέλος που δεν θα λάβει μέρος στη Γ.Ε.Σ., εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις. Η ψηφοφορία μέσω αντιπροσώπου ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ, σύμφωνα με το Άρθρο 5(Δ)v του Καταστατικού. Δηλαδή, ένα μέλος που θέλει να υποβάλει υποψηφιότητα αλλά δεν θα μπορέσει να είναι παρόν/ούσα, μπορεί να το κάνει, αλλά δεν μπορεί να ψηφίσει τον εαυτό του/της 

Για πληρωμή των συνδρομών, δεδομένης και της μη φυσικής παρουσίας των μελών στη ΓΕΣ, παρακαλούμε τα μέλη να έρθουν σε επαφή με άτομο του ΔΣ που γνωρίζουν, ή να στείλουν μήνυμα στην η-διεύθυνση της Ένωσης, ή να επικοινωνούν στο κινητό τηλέφωνο της ΚΕΒΕΠ: 99277758

Περαιτέρω υπενθυμίζουμε τις νέες καταστατικές πρόνοιες: πέραν των πολλών νέων σοβαρών υποχρεώσεων που προκύπτουν για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, προκύπτουν σημαντικές αλλαγές που αφορούν την ιδιότητα του μέλους για καθεμία/καθέναν από εσάς. Τα σημεία: Άρθρο 5, παρ. Γ.i και Άρθρο 12, παρ. ii προνοούν, εν συντομία, ότι μέλη που δεν ανανεώνουν τη συνδρομή του έτους, καθώς και των προηγούμενων τυχόν απλήρωτων συνδρομών, εντός 2 ετών από τη λήξη του κάθε έτους, διαγράφονται από μέλη της ΚΕΒΕΠ (αναδρομική καταβολή χρεωστουμένων επιτρέπεται, αλλά το μέλος δεν θα μπορεί να είναι υποψήφιο για ΔΣ, εάν δεν πληρώνει κάθε χρόνο τη συνδρομή του έτους – δηλαδή έγκαιρη καταβολή της συνδρομής). Οι πρόνοιες αυτές εννοείται ότι ισχύουν από την 31/5/2020 (δηλαδή δεν διαγράφεται όποιος δεν έχει πληρώσει τη συνδρομή του 2019 ή παλαιότερων ετών).

Παρακαλούμε εκ νέου τα μέλη που επιθυμούν να διατηρήσουν την ιδιότητά τους αυτή, να προβούν το συντομότερο σε τακτοποίηση της συνδρομής τους για το έτος 2020.

Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2020

"Generation Code: Born at the Library" is going online this year! 13-14 Οκτωβρίου

Our interactive exhibition showcasing the top innovative digital exhibits from public libraries across the EU will be happening here. Europe’s 65,000 public libraries are a uniquely accessible space for users (both children and adults) to improve their digital skills. In the EU, over 2,3 million people a year attend a digital literacy course in their library, learning anything from basic digital skills to coding. It is a time for celebrating the amazing work that public libraries do every day in filling the digital gap of our communities.

As library buildings shut across Europe this year due to the COVID-19 pandemic, libraries quickly moved to online activities to maintain contact with their community. We are excited to present what public libraries across the EU have been doing for digital education and digital societies in a time where we cannot always meet. Make sure to check out the Library Lab and explore what Europe’s libraries have to offer even when the buildings are shut!

Join us for various webinars over the two days with experts who are ready to answer your burning questions on everything EU Code Week, Digital Education Action Plan, data privacy and more!


CHECK THE PROGRAM HERE

We look forward to seeing you online! 


From Public Libraries 2030 Team!

www.publiclibraries2030.eu

Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2020

1η Ημερίδα Εφηβικής Λογοτεχνίας για εκπαιδευτικούς από το Πανεπιστήμιο Frederick, 10 Οκτωβρίου

 «Πώς να προωθήσεις βιβλία σε ένα κοινό που ακροπατάει με το ένα πόδι στο παιδικό και με το άλλο στο ενήλικο κομμάτι της ζωής»

Το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Frederick, με την υποστήριξη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου, του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, του Κυπριακού Συνδέσμου Παιδικού και Νεανικού Βιβλίου και του Βιβλιοπωλείου Rivergate, διοργανώνει Ημερίδα Εφηβικής Λογοτεχνίας για εκπαιδευτικούς με θέμα: «Πώς να προωθήσεις βιβλία σε ένα κοινό που ακροπατάει με το ένα πόδι στο παιδικό και με το άλλο στο ενήλικο κομμάτι της ζωής». Οι διοργανωτές έχουν ήδη διοργανώσει με μεγάλη επιτυχία δέκα (10) Ημερίδες Παιδικής Λογοτεχνίας για εκπαιδευτικούς προδημοτικής και δημοτικής εκπαίδευσης, καθώς και σειρά Ημερίδων και Δράσεων παιδικής λογοτεχνίας και φιλαναγνωσίας σε σχολεία της Κύπρου. Η συγκεκριμένη Ημερίδα έρχεται να καλύψει το μεγάλο κενό που υπάρχει σε σχέση με την εφηβική λογοτεχνία και την ανάγκη των εκπαιδευτικών των μεγαλύτερων τάξεων της δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης για κατάρτιση σε θέματα που αποτυπώνονται στην εφηβική λογοτεχνία. 

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2020 (8:45 - 12:30), στο Πανεπιστήμιο Frederick στη Λευκωσία. Συντονίστρια της Ημερίδας θα είναι η Δρ. Κατερίνα Καρατάσου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής. 

Η Ημερίδα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Δημοτικής, Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης. Σκοπό έχει να προβληματίσει για τις τάσεις και τα θέματα που αποτυπώνονται στην εφηβική λογοτεχνία, να παρουσιάσει συσχετίσεις μεταξύ του μυθοπλαστικού κόσμου της λογοτεχνίας και του κόσμου των εφήβων, αλλά και να προτείνει τρόπους δημιουργικής αξιοποίησης των λογοτεχνικών βιβλίων στη σχολική τάξη.

Στην Ημερίδα θα συμμετάσχουν οι γνωστοί συγγραφείς:

-         Άννα Κουππάνου

-         Φυτούλα Βακανά

-         Αιμίλιος Σολωμού

-         Έλενα Περικλέους

-         Δέσποινα Ηρακλέους

-         Κυριάκος Μαργαρίτης

-         Μαρία Πιερή Στασίνου

Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Ημερίδα θα πρέπει να υποβάλουν δήλωση συμμετοχής στον σύνδεσμο εγγραφών https://teachteens.eventbrite.com, μέχρι την 6η Οκτωβρίου 2020. Λόγω της πανδημίας, ο αριθμός των συμμετεχόντων θα είναι μειωμένος και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Στους συμμετέχοντες θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης. 

Κατά τη διεξαγωγή της Ημερίδας θα τηρηθούν όλα τα ισχύοντα πρωτόκολλα προστασίας από τον COVID-19.

Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2020

Έρνεστ, παλιόφιλε

 «Με σκοτώνεις, καλό μου ψάρι!, συλλογιζόταν ο γέρος. Μα έχεις κι εσύ δικαίωμα να το κάνεις. Ποτέ μου δεν ξανάδα πιο μεγαλόπρεπο, πιο όμορφο, πιο ήρεμο και πιο ευγενικό πλάσμα από σένα, αδέλφι. Έλα, λοιπόν, και σκότωσέ με. Δεν με νοιάζει ποιος απ’ τους δυο θα σκοτώσει τον άλλο». Μια στιγμή απελπισίας και θάρρους από τον γέρο Σαντιάγο καθώς κυνηγάει ένα θεόρατο ξιφία που ταυτόχρονα διεκδικούν αιμοδιψείς καρχαρίες, στο μυθιστόρημα που χάρισε στον Έρνεστ Χέμινγουεϊ το Νόμπελ Λογοτεχνίας.

«Ο γέρος και η θάλασσα» είναι ένα από τα βιβλία που μου κράτησαν συντροφιά αυτό το καλοκαίρι. Το ‘χα ξεχάσει. Είχα ξεχάσει τις επικές μάχες του ανθρώπου με τη φύση διά χειρός Χέμινγουεϊ, του συγγραφέα αριστουργηματικών όπως τα «Για ποιον χτυπά η καμπάνα» και «Αποχαιρετισμός στα όπλα». Αμερικανός, αριστερός, με συμπάθεια στους αναρχικούς (η CIA τον είχε για πράκτορα της KGB), λίγο θρησκευόμενος, λίγο άθεος, πολύ μάτσο και ολίγον σεξιστής, δεινός ψαράς, λάτρεις του ποτού και της περιπέτειας. Το προφίλ του ανθρώπου που σήμερα θα κατασπάραζε το λόμπι της πολιτικής ορθότητας και τα social media θα έριχναν στα λιοντάρια (τα οποία παρεμπιπτόντως λάτρευε να σκοτώνει, αλλά ας μην ξεφύγουμε από το πλαίσιο της εποχής). Το ρεζουμέ των συγγραφέων λένε πολλά για τα βιβλία τους και το αντίστροφο.

Άρπαξα, λοιπόν, τον «Γέρο και τη θάλασσα» σε μια παρορμητική στιγμή -μάλλον από νοσταλγία- περιφερόμενος σ’ ένα γκράντε βιβλιοπωλείο, αφού τα συνοικιακά έχουν σχεδόν αφανιστεί. Γκράντε δηλαδή, αν του χώσεις και καμιά ηλεκτρονική συσκευή πλάι στα ράφια μπας και τσιμπήσει ο πελάτης κανένα βιβλίο. Win-win που λέμε. Κάτι σαν το «You’ve got mail» με τους Τομ Χανκς και Μεγκ Ράιαν. Αυτή, ιδιοκτήτρια μικρού γωνιακού βιβλιοπωλείου, ζεστού, φιλόξενου, γνωρίζει τους πελάτες με τα ονόματά τους, διαβάζει παραμύθια στα παιδιά τους, διστάζει να πουλήσει βιβλία τα οποία έχουν συναισθηματική αξία για την ίδια. Αυτός, ιδιοκτήτης του σούπερ βιβλιοπωλείου, μαζικής παραγωγής, απρόσωπου και ψυχρού, που εγκαθίσταται στη διπλανή λεωφόρο. Το δεύτερο βεβαίως, βεβαίως, καταβροχθίζει το πρώτο και παρόλα αυτά -Spoiler Alert!- οι δυο τους γνωρίζονται, κοντράρονται και εν τέλει ερωτεύονται. Το μαγαζάκι φαλίρισε μαζί με τη ζεστασιά και τις μυρωδιές των σελίδων που μόνο ένα βιβλιοπωλείο με ψυχή μπορεί να προσφέρει.

«Η αναβάθμιση του ρόλου των βιβλιοθηκών, το κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό και η διαθέσιμη τεχνολογία θα έπρεπε να αποτελούν άμεσα ζητούμενα, μαζί με την ενίσχυση της έκδοσης βιβλίων, την καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας και την ενθάρρυνση τής διά βίου μάθησης», γράφει μεταξύ άλλων ο φίλος Κύπριος συγγραφέας Σταύρος Χριστοδούλου (Βραβείο Λογοτεχνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2020), με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Γραμματισμού που γιορτάστηκε την εβδομάδα που πέρασε. Ο Γραμματισμός, ή αλφαβητισμός, δέχτηκε βαρύ πλήγμα εν μέσω κορωνοϊού, αναδεικνύοντας τις ανεπάρκειες του εκπαιδευτικού συστήματος -παρά τις φιλότιμες προσπάθειες- όχι μόνο της Κύπρου, κυρίως φτωχότερων χωρών.

Το συλλογικό τίμημα από τον πνευματικό κατήφορο είναι η «μαύρη τρύπα». Οι αλυσιδωτές αντιδράσεις, θέτουν σε κίνδυνο την ίδια τη δημοκρατία, το επίπεδο του πολιτισμού και προάγουν την ανεργία και την εξαθλίωση. Για το περιβόητο φιλανδικό μοντέλο έχω γράψει και στο παρελθόν. Το ζητούμενο, όμως, δεν είναι να αντιγράψουμε ένα ξένο για μας σώμα προσαρμοσμένο σε αλλωνών την κουλτούρα. Το ζητούμενο είναι να διαμορφώσουμε ένα νέο, σύγχρονο σύστημα παιδείας, ένα καινούριο κουστούμι στα δικά μας μέτρα. Πάνω απ’ όλα, πρέπει να εμφυσήσουμε στα παιδιά την αγάπη για το βιβλίο, το πάθος για μόρφωση, τον έρωτα για γνώση. Τα υπόλοιπα θα ακολουθήσουν και η κοινωνία θα αναγεννιέται στο διηνεκές. Όπως έλεγε κι ο παλιόφιλος ο Έρνεστ, «Σε όλη μου τη ζωή κοίταζα τις λέξεις σαν να τις έβλεπα για πρώτη φορά». Αυτό.

Άρθρο του Γιώργου Αγκαστινιώτη στον Φιλελεύθερο, 13.9.2020.

Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2020

Δηλώστε συμμετοχή στα διαδικτυακά εργαστήρια της EBLIDA!

You are invited to join us for the "Think the Unthinkable" EBLIDA Online Workshops on 13, 14 and 16 October 2020Save the date and join us!

 The European Union has fully adopted the UN 2030 Agenda for Sustainable Development. It is investing an incredible amount of money in sustainable development, as never before. All EU programmes and actions are being adapting to meet SDGs.  Are libraries on the right track to sustainable development?  

Sustainable development is an opportunity to raise the status of libraries in all European countries and to revitalise them with new and refreshing activities. In other words, this is the moment to think the unthinkable. 

 

EBLIDA workshops on 13, 14 and 16 October 2020 are based on the Think The Unthinkable report, which includes topics such as library activities during the Covid-19 crisis that are likely to continue, best SDG practices in European libraries, and funding opportunities through the European Structural and Investment Funds (ESIF) 2021-2027.

 

Contributors to the workshop are the Members of the EBLIDA Executive Committee. They will expand upon the impact of Covid 19 on libraries, on future investments in libraries and ways of funding them.  

 

All libraries may be potential recipients of ESI Funds. Non-EU libraries included in the Council of Europe geographic area, too, may benefit from ESI Funds through the EU Interreg programmes. This is the reason why we hope that EBLIDA Members can replicate these workshops and organise TTU webinars at national level. National workshops are being organised, for instance, in Italy, France, Spain, the Netherlands and other countries on request.  

 

We wish to strengthen our forces towards common objectives and transition to a post-Covid library age.

 

Each workshop will be divided into three parts. 

 

The first part is dedicated to the post-Covid 19 library. Activities run by libraries during the Covid-19 crisis branched into two different directions: a socially inclusive library, when libraries organised the production of face masks, food distribution together with book deliveries, community calls for people left behind or marginalised. The digital library also boomed, in particular in public libraries: where books were not delivered, they were replaced by e-books. 

 

The EBLIDA First European report on Sustainable development and European libraries will be the focus of the second contribution. The lively participation of European libraries in the implementation of SDGs is a sign that libraries can go one step further in advocacy and that, beyond stories, their 2030 Agenda can explore a more advanced narrative of policies and indicators. As Wimmer rightly points out, there is a need to go beyond grassroots involvement and enthusiasm and to start with well-defined policies – and some states have already started to do so.   

 

And finally, during the workshop, EBLIDA will provide free of charge consultancy work to EBLIDA Members on how to access ESI Funds. ESI Funds are the way in which cutting-edge EU programmes are applied on a national basis. ESI Funds are European, but they are “given back” to Member States (and also neighbouring States through the Interreg programmes), in order to pursue cohesion objectives. Relevant ESI Funds for libraries are the ERDF (European Regional Development Fund) and the ESF+ (European Social Fund Plus).  

 

More details: http://www.eblida.org/eblida-online-meetings-2020/eblida-online-workshops-2020.html 

 

To find out more and join the discussion please register to one of our Workshops:

 

 Workshop (no. 1.) Tuesday 13 October 14:30 – 17:00 (CET) 

 Workshop (no. 2.) Wednesday 14 October 14:30 – 17:00 (CET) 

Workshop (no. 3.) Friday 16 October 14:30 – 17:00 (CET) 

Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2020

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΟΥ στη ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Τίτλος Θέσης:                   Ειδικός Επιστήμονας Υποστήριξης Έργου (ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ) 

Αρ. Θέσεων:                     Μέχρι 2 θέσεις


Κατηγορία:                        Συμβόλαιο για 6 (έξι) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης


Πλήρης ή μερική απασχόληση (κατά τις μέρες και ώρες που καθορίζει το Πανεπιστήμιο Κύπρου αναλόγως των αναγκών του (συμπεριλαμβανομένων και ωρών εργασίας πέραν του κανονικού ωραρίου για όλες τις μέρες της εβδομάδας).

Τόπος Εργασίας:             Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μέχρι 2 θέσεων πλήρους ή μερικής απασχόλησης Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου στον Τομέα Υπηρεσιών Πληροφόρησης Χρηστών της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η θέση(εις) θα είναι υπό καθεστώς σύμβασης ορισμένου χρόνου.

 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 Τα απαιτούμενα προσόντα για τη θέση Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου καθορίζονται ως εξής:

 1.         Απολυτήριο αναγνωρισμένης σχολής μέσης εκπαίδευσης.

2.         Πτυχίο στη Βιβλιοθηκονομία ή Αρχειονομία ή Επιστήμη της Πληροφόρησης.

3.         Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

4.         Εμπειρία στη λειτουργία βιβλιοθηκών.

5.         Εμπειρία στη χρήση λογισμικού βιβλιοθήκης.

 Επιθυμητές επαγγελματικές δεξιότητες και χαρακτηριστικά επαγγελματικής προσωπικότητας:

 1.         Επαγγελματικές Δεξιότητες: Επικοινωνία, προγραμματισμός, οργάνωση, διαχείριση χρόνου, συντονισμός και προτεραιοποίηση εργασιών, αναλυτικές δεξιότητες.

2.         Χαρακτηριστικά Επαγγελματικής Προσωπικότητας: ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, υπευθυνότητα, πνεύμα ομαδικότητας, πρωτοβουλία, συνέπεια, ευθυκρισία, προσοχή στη λεπτομέρεια.

 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:

 ·           Στελέχωση Γραφείου Εξυπηρέτησης κατά τις ώρες που η Βιβλιοθήκη είναι ανοικτή για το κοινό

·           Εξυπηρέτηση μελών της Βιβλιοθήκης (μέλη κοινότητας Πανεπιστημίου Κύπρου και εξωτερικά μέλη) σε θέματα δανεισμού και επιστροφών βιβλίων και άλλου υλικού, εντοπισμού υλικού και ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης, χρήσης εγκαταστάσεων και κοινόχρηστου εξοπλισμού της Βιβλιοθήκης, διαχείρισης λογαριασμών χρηστών, διαχείρισης οικονομικών εισπράξεων, κ.ά.

·           Εξυπηρέτηση επισκεπτών Βιβλιοθήκης

·           Εποπτεία αναγνωστηρίων για τήρηση της τάξης

·           Εποπτεία βιβλιοστασίων και ταξιθέτηση βιβλίων

·           Εποπτεία και καθοδήγηση ωρομίσθιων φοιτητών που απασχολούνται στη Βιβλιοθήκη

·           Τήρηση αρχείων που αφορούν λειτουργίες του Τομέα

·           Άλλα καθήκοντα που αφορούν λειτουργίες του Τομέα

·           Οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του/της ανατεθούν

  ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:

 Οι ωριαίες ακαθάριστες απολαβές καθορίζονται σε €9 (συμπεριλαμβάνεται αναλογία 13ου μισθού). Από αυτό το ποσό θα αφαιρούνται οι εισφορές του εργοδοτούμενου στα διάφορα Ταμεία του Κράτους καθώς επίσης και τυχόν Φόρος Εισοδήματος.

 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τα ακόλουθα:

1.    Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εν λόγω θέση

2.    Πλήρες Βιογραφικό σημείωμα

3.    Αντίγραφα πτυχίων και αναλυτική βαθμολογία


4.    Ονόματα και στοιχεία τουλάχιστον δύο ατόμων από τα οποία μπορούν να ζητηθούν συστατικές επιστολές.


 Ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα κληθεί να προσκομίσει πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών από το Υπουργείο Παιδείας (όσον αφορά τίτλους σπουδών από Ιδιωτικές Σχολές/ Πανεπιστήμια στην Κύπρο) ή από την Εκδίδουσα Αρχή (όσον αφορά Πανεπιστήμια του Εξωτερικού).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση stavridis.stefanos@ucy.ac.cy το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2020.

 Αξιολόγηση Υποψηφιοτήτων

Τουλάχιστον οι 6 επικρατέστεροι υποψήφιοι που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα θα κληθούν για συνέντευξη ενώπιον τριμελούς Επιτροπής. Οι συνεντεύξεις αναμένεται να διεξαχθούν εντός 30 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2020

Βοηθώντας τους νέους να κατανοήσουν την Πνευματική Ιδιοκτησία με διαδραστικές ασκήσεις!

Τα παιδιά κι οι νέοι συχνά απολαμβάνουν πνευματικά έργα ή αποσπάσματα αυτών στον ελεύθερο χρόνο τους. Κατεβάζοντας από το διαδίκτυο τέτοια έργα και μοιράζοντάς τα με τους φίλους τους, οι νέοι δεν αντιλαμβάνονται ότι, πολλές φορές, καταπατούν, έστω κι άθελά τους, τα δικαιώματα των ανθρώπων που εργάστηκαν για την παραγωγή του εκάστοτε έργου.

Εξάλλου, μία μελέτη του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) για τη συμπεριφορά των νέων απέναντι στην Πνευματική Ιδιοκτησία δείχνει ότι αρκετοί νέοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση απολαμβάνουν πνευματικά έργα μέσω μη νόμιμων πηγών χωρίς να σκέφτονται τα ζητήματα των δικαιωμάτων. Για κάποιους οι λόγοι είναι οικονομικοί, δηλαδή το κόστος απόκτησης του έργου μέσα από νόμιμες πηγές, ενώ για άλλους κυριαρχούν οι λόγοι μη ακριβούς κατανόησης των Πνευματικών Δικαιωμάτων ή ακόμα και έλλειψης γνώσης για το εύρος των επαγγελματιών που δικαιούνται αμοιβής από τα έργα τους.

Με σκοπό την καλύτερη κατανόηση από τα παιδιά και τους νέους της έννοιας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας διάφοροι οργανισμοί ανά την Ευρώπη έχουν αναπτύξει εκπαιδευτικό υλικό και διαδραστικά παιχνίδια. Το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO), μέσα από το Ideas Powered, προωθεί τα ζητήματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας για τα παιδιά έχοντας επίσης διαμορφώσει κι ένα πλήθος ασκήσεων μέσα από τις οποίες, μπορούν, με την καθοδήγηση των γονιών ή καθηγητών τους,  ν’ ανακαλύψουν την Πνευματική Ιδιοκτησία. Ταυτόχρονα, ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησία της Ελλάδας (ΟΠΙ), μέσω της ιστοσελίδας copyrightschool.gr, στοχεύει στην ενημέρωση των νέων ανθρώπων μέσα από εκπαιδευτικό υλικό και διαδραστικά παιχνίδια.

Η Πνευματική Ιδιοκτησία αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι του πλούτου μας. Η προστασία της περνάει αρχικά μέσα από την κατανόηση του τι είναι πνευματικά δικαιώματα και σε ποιον/ποιους κάθε φορά ανήκουν. Ας δείξουμε στα παιδιά μας πόσο σημαντικό είναι να σεβόμαστε τη δουλειά όλων των συντελεστών του εκάστοτε πνευματικού έργου.

Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ = ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ + ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ


Η Κωνσταντία Κωνσταντίνου, συμπατριώτισσά μας βιβλιοθηκονόμος που διαπρέπει στις ΗΠΑ ως H. Carton Rogers III Vice Provost and Director of the Penn Libraries (Διευθύντρια των βιβλιοθηκών του ιστορικού πανεπιστημίου University of Pennsylvania), συμμετείχε στον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Προσφύγων τιμώντας την Κύπρο.

Η κ. Κωνσταντίνου προσκλήθηκε από την American Library Association και το Mortenson Center for International Library Programs για να μιλήσει για την εμπειρία της ως βιβλιοθηκονόμος πρόσφυγας από την Κύπρο.

Κατά τη συζήτηση, την οποία παρακολούθησαν ζωντανά πάνω από 200 άτομα από όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμη εδώ: https://bit.ly/2zNieka, μίλησε μεταξύ άλλων για τις επαγγελματικές επισκέψεις της στην Κύπρο στο πλαίσιο προγραμμάτων Fulbright για βιβλιοθηκονόμους, και τόνισε χαρακτηριστικά ότι δεν ξεχνά ποτέ την πινακίδα που συνάντησε σε ένα πολύ μικρό χωριό της Κύπρου, όπου αναγραφόταν:

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ = ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ + ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

Όπως η ίδια δηλώνει: "Always proud to be a Cypriot, and keeping the memory alive of a divided country".

Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020

ΨΗΦΙΣΜΑ: Η Βιβλιοθήκη "Κ. Θ. Δημαράς" να παραμείνει στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών!

Ενώστε τη φωνή σας για να μη χαθεί άλλη μία ελληνική βιβλιοθήκη!

Παραλήπτης: Χρίστος Δήμας – Υφυπουργός Έρευνας & Τεχνολογίας

Η Βιβλιοθήκη “K. Θ. Δημαράς” αποτελεί συστατικό μέρος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) από την ίδρυσή του το 1958. Είναι βιβλιοθήκη αναφοράς για όλη την ερευνητική και εκπαιδευτική κοινότητα, που με το περιεχόμενο, τις υποδομές και τις υπηρεσίες της, υποστηρίζει τις ερευνητικές δράσεις των ερευνητών του ΕΙΕ και ταυτόχρονα εξυπηρετεί τις πληροφοριακές ανάγκες χρηστών από την ακαδημαϊκή κοινότητα, δημόσιους φορείς, νοσοκομεία κ.ά. Παράλληλα, αποτελεί μία μοναδική επιστημονική βιβλιοθήκη στο κέντρο της Αθήνας, που απαρτίζεται αποκλειστικά από ξενόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά και που είναι ανοιχτή στο ευρύ κοινό.
Η πρόσφατη απόσπαση του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (EKT), το οποίο ιδρύθηκε με χρηματοδότηση από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και στεγάζεται σε αυτό εδώ και 40 χρόνια, έχει οδηγήσει σε μεθοδεύσεις που έχουν σαν στόχο η Βιβλιοθήκη 'Κ. Θ. Δημαράς' και οι υπηρεσίες της να μεταφερθούν στο ΕΚΤ.

Είναι αυτονόητο ότι οι προαναφερθείσες λειτουργίες της Βιβλιοθήκης του ΕΙΕ, ποσώς σχετίζονται με τις κύριες προτεραιότητες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Αντίθετα, η τυχόν αποκοπή της Βιβλιοθήκης από το ΕΙΕ έρχεται να στερήσει μία ιστορική υποδομή της χώρας από το φυσικό της περιβάλλον, δυσχεραίνοντας τον ερευνητικό και ακαδημαϊκό ρόλο του ΕΙΕ. Πουθενά στον κόσμο, άλλωστε, δεν υπάρχει Ερευνητικό Κέντρο χωρίς Βιβλιοθήκη!

Ομόφωνο αίτημα των εργαζομένων του ΕΙΕ καθώς και της Διοίκησης του ΕΙΕ, είναι ότι η Βιβλιοθήκη “K.Θ. Δημαράς", το προσωπικό, οι υπηρεσίες και οι πόροι της θα πρέπει να παραμείνουν στο ΕΙΕ, διότι αφενός η εν λόγω υποδομή δεν σχετίζεται και δεν αφορά το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και αφετέρου η μεταφορά της σε άλλο φορέα θίγει ουσιωδώς την ιστορία του ΕΙΕ και της ελληνικής ερευνητικής κοινότητας.

Πέμπτη 18 Ιουνίου 2020

Ζητείται βιβλιοθηκονόμος στο Global College στη Λευκωσία


Θέση: Υπεύθυνος βιβλιοθήκης - βιβλιοθηκονόμος

Αντικείμενο θέσης:

 • Οργάνωση της Βιβλιοθήκης.
 • Επεξεργασία – διαχείριση συμβατικού υλικού (καταλογογράφηση, ταξινόμηση βιβλίων).
 • Επεξεργασία – διαχείριση ψηφιακού υλικού.
 • Εκπαίδευση χρηστών της βιβλιοθήκης μέσω σεμιναρίων

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο Βιβλιοθηκονομίας ή άλλο αντίστοιχο
 • Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Καλή γνώση χειρισμού MS Office
 • Εμπειρία και γνώση βιβλιοθηκονομικών συστημάτων

Πρόκειται για θέση part - time με ωράριο προς συζήτηση.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους στο info@globalcollege.com.cy μέχρι τις 29.6.2020.

Τετάρτη 10 Ιουνίου 2020

9 Ιουνίου – Παγκόσμια Ημέρα Αρχείων

Άρθρο του Δρ. Χρίστου Κυριακίδη, Αναπληρωτή Εφόρου Κρατικού Αρχείου 
Στις 9 Ιουνίου έχει καθιερωθεί να εορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα Αρχείων. Στόχος της καθιέρωσης της ημέρας αυτής από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών είναι η ανάδειξη της χρησιμότητας των αρχείων για την κοινωνία και για τη χρηστή διακυβέρνηση και η ευαισθητοποίηση του κοινού για τη σημασία τους.

Οι πρώτες σκέψεις για την ανάγκη καθιέρωσης μιας διεθνούς ημέρας αφιερωμένης στα αρχεία έγιναν μόλις στις αρχές της πρώτης δεκαετίας του 21ου αιώνα, σχετικά αργά, αν αναλογιστεί κανείς ότι υπάρχουν οργανωμένα αρχεία εδώ και αρκετούς αιώνες. Είχαν βέβαια καθιερωθεί, σε εθνικό επίπεδο, από ορισμένες χώρες, μέρες αφιερωμένες στα αρχεία, που στόχο είχαν, κυρίως, την ευαισθητοποίηση των κατοίκων, αλλά και των φορέων λήψης αποφάσεων για τη σπουδαιότητα των αρχείων. Ήταν μόλις, όμως, το 2004, κατά τις εργασίες του Διεθνούς Συνεδρίου Αρχείων (International Council on Archives) στη Βιέννη, όταν υιοθετήθηκε η απόφαση από τους 2000 συμμετέχοντες, για την κατάθεση αιτήματος στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών για την καθιέρωση μιας Διεθνούς Ημέρας Αρχείων. 
Τρία χρόνια αργότερα, το 2007, και αφού ενδιάμεσα είχε καθιερωθεί η 27η Οκτωβρίου ως Παγκόσμια Μέρα για την Οπτικοακουστική Κληρονομιά, το Διεθνές Συμβούλιο των Αρχείων αποφάσισε την καθιέρωση της 9ης Ιουνίου ως Διεθνούς Ημέρας Αρχείων. Στις 9 Ιουνίου 1948, είχε, εξάλλου, ιδρυθεί το Διεθνές Συμβούλιο των Αρχείων, υπό την αιγίδα της UNESCO.

Αρχείο, σύμφωνα με το Διεθνές Συμβούλιο Αρχείων, είναι «το σύνολο των τεκμηρίων, ανεξάρτητα από το είδος ή το υπόστρωμά τους, τα οποία παράχθηκαν οργανικά και/ή συσσωρεύτηκαν και χρησιμοποιήθηκαν από ένα συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο, μια οικογένεια ή ένα νομικό πρόσωπο/φορέα στη διάρκεια των δραστηριοτήτων και λειτουργιών τους». Ταυτόχρονα όμως, αρχείο είναι και ο φυσικός χώρος, στον οποίο είναι τοποθετημένες και φυλάσσονται οι αρχειακές συλλογές.

Στην Κύπρο, το μεγαλύτερο και πιο πλούσιο σε υλικό αρχείο είναι το Κρατικό Αρχείο. Άρχισε τη λειτουργία του το 1978, σύμφωνα με τον περί Δημοσίου Αρχείου Νόμο του 1972, για να διασφαλίσει τη διατήρηση των δημόσιων αρχείων. Το 1991, ο Νόμος αυτός αντικαταστάθηκε με τον περί Κρατικού Αρχείου Νόμο 208/91, με βάση τον οποίο λειτουργεί μέχρι και σήμερα. Υπάγεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως φέρει την ευθύνη για την εποπτεία και τη λειτουργία του.

Κύρια αποστολή του Κρατικού Αρχείου, ως τόπου φύλαξης των δημόσιων αρχείων, είναι να παραλαμβάνει από κυβερνητικά τμήματα και άλλα σώματα που υπόκεινται στον περί Κρατικού Αρχείου Νόμο τα αρχεία εκείνα που πρέπει να διαφυλαχτούν μόνιμα και να τα κρατεί για επίσημη χρήση. Παρέχει έτσι κοινή εξυπηρέτηση σε όλα τα τμήματα. Μέχρι σήμερα, φυλάσσονται πέραν των 15 χιλιομέτρων μήκους ραφιών από αρχεία, στην πλειοψηφία τους από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Φυλάσσονται βέβαια και μεμονωμένες ιδιωτικές συλλογές, οι οποίες παραχωρήθηκαν δωρεάν από τους ιδιοκτήτες τους, ώστε να τύχουν της απαιτούμενης συντήρησης και να διατεθούν στο ευρύ κοινό για ερευνητικούς σκοπούς.
 
Αυτός εξάλλου είναι και ο άλλος σημαντικός ρόλος του Κρατικού Αρχείου: να φυλάσσει, να συντηρεί και να διαθέτει τα αρχεία προς επιθεώρηση από το κοινό, σε ειδικά διαμορφωμένο Αναγνωστήριο. Οι συλλογές που φυλάσσονται στο Κρατικό Αρχείο αποτέλεσαν σημαντικό έρεισμα για την εκπόνηση αρκετών πτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών, βιβλίων ιστορίας και λαογραφίας κ.ο.κ. Ακολουθώντας, επίσης, τις επιταγές της τεχνολογίας, το Κρατικό Αρχείο προβαίνει και σε ψηφιοποίηση αρχειακών συλλογών, με στόχο τη μελλοντική τους διάθεση στο διαδίκτυο. Στα πλαίσια του εκδοτικού του προγράμματος, έχει επιμεληθεί και εκδώσει 12 βιβλία με πρωτογενές υλικό, από τις διάφορες συλλογές του Κρατικού Αρχείου. Συμμετέχει, τέλος, στα Διεθνή και Ευρωπαϊκά Συμβούλια Αρχείων, ενώ φιλοξένησε το 2012 τις εργασίες των European Board of National Archivists και European Archives Group.
 
Επιστολή για βελτιωτικά έργα στο λιμάνι της Κερύνειας, με σχετική φωτογραφία, του 1911. Πηγή: Κρατικό Αρχείο: SA1:627/1907/1.

Περισσότερες πληροφορίες για το Κρατικό Αρχείο μπορούν να αντληθούν από την ιστοσελίδα του στον σύνδεσμο http://www.mjpo.gov.cy/mjpo/statearchive.nsf/index_gr/index_gr?opendocument 

Από Εφημερίδα "Ο ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ", 10/6/2020

Πέμπτη 4 Ιουνίου 2020

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΟΥΣ ΚΕΒΕΠ: ΝΕΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ


Κατά την Καταστατική Συνέλευση της Ένωσής μας στις 30 Μαΐου υπερψηφίστηκαν ομόφωνα οι προτεινόμενες αλλαγές στο Καταστατικό της ΚΕΒΕΠ! Ευχαριστούμε όλα τα μέλη που παρευρέθηκαν στην επείγουσα αυτή συνέλευση, που συγκλήθηκε εν μέσω των γνωστών δυσκολιών και μερικών περιορισμών.

Παρακαλούμε ενημερωθείτε για τις νέες πρόνοιες από το νέο Καταστατικό [ενσωματώνονται πλέον οι Κανόνες] (δέστε στα δεξιά της οθόνης το Link Καταστατικό ΚΕΒΕΠ, κάτω από την επικεφαλίδα ΘΕΜΑΤΑ), διότι πέραν των πολλών νέων σοβαρών υποχρεώσεων που προκύπτουν για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που θα ψηφιστεί εντός των επομένων μηνών, προκύπτουν σημαντικές αλλαγές που αφορούν την ιδιότητα του μέλους για καθεμία/καθέναν από εσάς. Τα σημεία : Άρθρο 5, παρ. Γ.i και Άρθρο 12, παρ. ii προνοούν, εν συντομία, ότι μέλη που δεν ανανεώνουν τη συνδρομή του έτους, καθώς και των προηγούμενων τυχόν απλήρωτων συνδρομών, εντός 2 ετών από τη λήξη του κάθε έτους, διαγράφονται από μέλη της ΚΕΒΕΠ (αναδρομική καταβολή χρεωστουμένων επιτρέπεται, αλλά το μέλος δεν θα μπορεί να είναι υποψήφιο για ΔΣ, εάν δεν πληρώνει κάθε χρόνο τη συνδρομή του έτους). Οι πρόνοιες αυτές εννοείται ότι ξεκινούν να έχουν ισχύ από την 31/5/2020 (δηλαδή δεν διαγράφεται όποιος δεν έχει πληρώσει τη συνδρομή του 2019 ή παλαιότερων ετών).

Το ΔΣ θα επεξεργαστεί τρόπους ώστε να δώσει τη δυνατότητα στα μέλη για πάγια καταβολή συνδρομής μέσω τραπεζικής εντολής, ή άλλες δυνατότητες, ώστε τα μέλη να διευκολυνθούν από φέτος και στο εξής να μην ξεχνούν την καταβολή της συνδρομής τους.

Υπενθυμίζουμε επίσης ότι σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ανά πάσα στιγμή τουλάχιστον 20 μέλη με ανανεωμένη συνδρομή έτους, η Ένωσή μας θα διαλυθεί αυτόματα (Άρθρο 21, παρ. ii).

Παρακαλούμε εκ νέου τα μέλη που επιθυμούν να διατηρήσουν την ιδιότητά τους αυτή, να προβούν το συντομότερο σε τακτοποίηση της συνδρομής τους για το έτος 2020 (από το 2021 αποστέλλεται ειδοποίηση με μέηλ κάθε αρχή του χρόνου).

Οι ενδιαφερόμενες/οι παρακαλούμε να έρθουν σε επαφή με άτομο του ΔΣ που γνωρίζουν, ή να επικοινωνούν στο mail kebepcy@gmail.com .

Τετάρτη 3 Ιουνίου 2020

Μεταπτυχιακό «Διαχείριση Πληροφοριών σε Βιβλιοθήκες, Αρχεία, Μουσεία»


Το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ήδη από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη Διαχείριση Πληροφοριών σε Βιβλιοθήκες, Αρχεία, Μουσεία, και προκηρύσσει το πρόγραμμα για το 2020-2021. 

Ειδικότερα:

  -       Η προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα: https://alis.uniwa.gr/pms-diacheirisi-pliroforion-se-vivliothikes-archeia-moyseia-2020-2021

 -       Για πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία προς συμπλήρωση, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα κριτήρια επιλογής κ.λπ. παρακαλούμε όπως ανατρέξετε στο πλήρες κείμενο της προκήρυξης: https://alis.uniwa.gr/wp-content/uploads/sites/4/2020/05/prokiriksi_2020_2021.pdf

 -       Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα υποβολής αίτησης αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο από τη Δευτέρα 1 Ιουνίου έως και τη Παρασκευή 26 Ιουνίου 2019 (3:00 μ.μ.) μέσα από την ιστοσελίδα: https://alis.uniwa.gr/ilektroniki-aitisi-pms-2020-2021

 -    Για τυχόν απορίες παρακαλούμε να επικοινωνείτε με τη Γραμματεία του ΠΜΣ αποκλειστικά με την αποστολή email στη διεύθυνση alis_master@uniwa.gr 

 Στοιχεία επικοινωνίας Γραμματείας ΠΜΣ

Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης – Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών – Γραφείο Κ6.008

Πανεπιστημιούπολη 1 – Αγίου Σπυρίδωνος, 12243 Αιγάλεω
Email: alis_master@uniwa.gr

Αναγνώστες

Αρχειοθήκη ιστολογίου