Τρίτη 12 Ιουλίου 2022

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΗΣ/ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΟΥ

 Τίτλος Θέσης: Ειδική/ός Επιστήμονας Υποστήριξης Έργου (Βιβλιοθηκονόμος)

Αρ. Θέσεων: Δύο (2)

Κατηγορία: Συμβόλαιο για δώδεκα (12) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης για ακόμα δώδεκα (12) μήνες εάν και εφόσον υπάρχουν οι απαραίτητες πιστώσεις στον προϋπολογισμό.

Πλήρης απασχόλησης (38 ώρες εβδομαδιαίως) σε μέρες και ώρες που καθορίζει το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου στη βάση των αναγκών του.

Όροι Απασχόλησης Οι μηνιαίες ακαθάριστες απολαβές ανέρχονται στα €1500.

Από το ποσό αυτό θα αποκόπτονται εισφορές εργοδοτούμενου/ης.

Ο/Η Ειδικός/ή Επιστήμονας Υποστήριξης Έργου θα δικαιούται άδεια ανάπαυσης,

κατ’ αναλογία, 20 ημερών ετησίως, εφόσον η διάρκεια της σύμβασης απασχόλησης

είναι τουλάχιστον 13 εβδομάδες. Δεν προνοείται καταβολή 13ου μισθού.


Τόπος Εργασίας: Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λεμεσός

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση δύο (2) κενών θέσεων πλήρους

απασχόλησης (38 ώρες εβδομαδιαίως) Ειδικού/Ειδικής Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου (ΕΕΥΕ) στη

Βιβλιοθήκη του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Οι θέσεις θα είναι υπό καθεστώς σύμβασης

ορισμένου χρόνου.

Απαιτούμενα Προσόντα

Τα απαιτούμενα προσόντα για τη θέση ΕΕΥΕ καθορίζονται ως ακολούθως:

1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή πτυχίο ισότιμο και αντίστοιχο στα πεδία της Βιβλιοθηκονομίας

2. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο της

Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας.

3. Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία, ευθυκρισία και ικανότητα

αποτελεσματικής συνεργασίας και επικοινωνίας

Πλεονεκτήματα:

1. Κατοχή πανεπιστημιακού μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (επιπέδου master), ισότιμο διάρκειας

ενός (1) τουλάχιστον έτους.

2. Διετής εργασιακή πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης, μετά την απόκτηση του πρώτου

πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών

Καθήκοντα και Ευθύνες

Υπό την εποπτεία του Διευθυντή Βιβλιοθήκης ή/και εξουσιοδοτημένων Λειτουργών της Βιβλιοθήκης:

1. Δημιουργία θεματικών πυλών στο εργαλείο Libguides

2. Δημιουργία και εμπλουτισμός οδηγών χρήσης εργαλείων της Βιβλιοθήκης

3. Έλεγχος αποθεματικού μέσα από εξειδικευμένα εργαλεία τα οποία διαθέτει η Βιβλιοθήκη

4. Εμπλουτισμός θεματικών πυλών

5. Καταγραφή Δωρεών

6. Καταλογογράφηση δωρεών

7. Ενημέρωση εγγραφών στο ιδρυματικό καταθετήριο της Βιβλιοθήκης

8. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του/της ανατεθούν.

Βασικό Παραδοτέο Έργου:

Βελτίωση της διαδικασίας υποστήριξης των Ακαδημαϊκών Οντοτήτων από Θεματικούς/Θεματικές Βιβλιοθηκονόμους και ενημέρωση εγγραφών στο ιδρυματικό καταθετήριο της Βιβλιοθήκης.

Σημειώσεις

- Οι αιτητές/αιτήτριες πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

- Κανένας/Καμιά δεν διορίζεται στο Πανεπιστήμιο εκτός αν συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά

χρόνων και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές.

Υποβολή Αίτησης

Αιτήσεις από ενδιαφερόμενους/ενδιαφερόμενες υποβάλλονται στον ακόλουθο ηλεκτρονικό σύνδεσμο

https://jobs.cut.ac.cy το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 25 Ιουλίου 2022 η ώρα 13.00

Αξιολόγηση Υποψηφιοτήτων

Οι έξι (6) επικρατέστερες/επικρατέστεροι υποψήφιες/οι που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, θα κληθούν από τριμελή Επιτροπή Επιλογής για συνέντευξη.

Προκήρυξη κενής θέσης Βιβλιοθηκονόμου Βουλής / Βουλή των Αντιπροσώπων


Γίνονται δεκτές αιτήσεις για μία κενή μόνιμη θέση Βιβλιοθηκονόμου Βουλής, Βουλή των Αντιπροσώπων. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής). Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α8: €24.500, 25.697, 26.894, 28.091, 29.288, 30.485, 31.682, 32.879, 34.076, 35.273, 36.470, 37.667, Α10: €34.284, 35.923, 37.562, 39.201, 40.840, 42.479, 44.118, 45.757, 47.396 και Α11: €40.525, 42.164, 43.803, 45.442, 47.081, 48.720, 50.359, 51.998, 53.637. (Συνδυασμένες
Κλίμακες). Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy) ή μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας (Αριάδνη) (https://eservices.cyprus.gov.cy), μέχρι την Παρασκευή, 22 Ιουλίου 2022 και ώρα 14:00.

2. Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

2.1 Καθήκοντα και ευθύνες:
Υπό την επιφύλαξη των προνοιών του περί των Υπηρεσιών και του Προσωπικού της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμου του 1961, όπως αυτός έχει μεταγενέστερα τροποποιηθεί με τους περί Προϋπολογισμού Νόμους -
(1) Έχει την ευθύνη για τη διεύθυνση, την οργάνωση, τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και γενικά για την εύρυθμη λειτουργία και προώθηση της Βιβλιοθήκης της Βουλής των Αντιπροσώπων·
(2) Έχει ευθύνη της ταξινόμησης, καταλογράφησης και μηχανογράφησης του υλικού της βιβλιοθήκης·
(3) Εποπτεύει, καθοδηγεί, εκπαιδεύει και ελέγχει το προσωπικό που βρίσκεται υπό την εποπτεία του/της στη διεκπεραίωση των συγκεκριμένων λειτουργιών της Βιβλιοθήκης της Βουλής των Αντιπροσώπων και μεριμνά για την επιμόρφωση και τη βελτίωση της επαγγελματικής του κατάρτισης·
(4) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του/της ανατεθούν·
(5) Εργάζεται και πέραν των συνήθων ωρών εργασίας, όταν το απαιτούν οι ανάγκες της Υπηρεσίας.

2.2. Απαιτούμενα προσόντα:
(1) Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στη Βιβλιοθηκονομία, ή στην Αρχειονομία σε συνδυασμό με τη Βιβλιοθηκονομία.
(2) Τριετής τουλάχιστον πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης θα αποτελεί πλεονέκτημα.
(3) Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας.

Σημειώσεις:
(α) Eνόψει Απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων.
Κατάλογος των «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).
(β) Αναφορικά με τους υποψηφίους -
(i) των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης, και
(ii) οι οποίοι, δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα,
απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
(4) Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

3. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Νοείται ότι σύμφωνα με την επιφύλαξη του άρθρου 31 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2022 "το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να επιτρέψει σε ειδική περίπτωση, για εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, όπως πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποβάλλει αίτηση για διορισμό σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων αυτών και σε περίπτωση επιλογής του, αυτό μπορεί να διοριστεί –
(α) Με σύμβαση για ορισμένο χρονικό διάστημα . ή
(β) πάνω σε μόνιμη βάση, αν το εν λόγω πρόσωπο είχε απασχοληθεί στη δημόσια υπηρεσία με σύμβαση για περίοδο όχι μικρότερη από τέσσερα χρόνια".

4. Σύμφωνα με το άρθρο 31(β) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2022 "Κανένας δε διορίζεται στη δημόσια υπηρεσία, εκτός αν συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές".

5. Επισημαίνεται ότι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, όπως αναφέρεται στην παράγραφο (1) πιο πάνω, μέχρι την Παρασκευή, 22 Ιουλίου 2022 και ώρα 14:00.
Για να προχωρήσει με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης, ο αιτητής θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος χρήστης στην Αριάδνη. Η ταυτοποίηση των αιτητών σε Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη ή άλλο εξουσιοδοτημένο κέντρο δεν είναι απαραίτητη.
Ο αιτητής επιλέγει τη θέση για την οποία ενδιαφέρεται και συμπληρώνει τα πεδία της αίτησης. Για την επιτυχή υποβολή της αίτησης πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα υποχρεωτικά πεδία.
Η ορθή συμπλήρωση της αίτησης συνιστά αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων. 
Σε μεταγενέστερο στάδιο είναι δυνατόν να ζητηθεί από τον αιτητή να υποβάλει αποδεικτικά στοιχεία αναφορικά με τα προσόντα ή/και την πείρα που έχει δηλώσει στην αίτησή του και, στην περίπτωση που έχει δηλώσει στην ηλεκτρονική αίτησή του αναπηρία, τα πρωτότυπα πιστοποιητικά των θεραπόντων ιατρών του στα οποία να περιγράφεται το είδος και η κατάσταση της αναπηρίας του.
Άτομα που λόγω της αναπηρίας τους συναντούν δυσκολίες και δεν μπορούν άλλως πως να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση μπορούν, εάν το επιθυμούν, να απευθύνονται για βοήθεια στο τηλέφωνο 22602571.

6. Αιτήσεις από μέρους δημόσιων υπαλλήλων θα πρέπει να υποβληθούν μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται στη δημοσίευση, με ενημέρωση των οικείων Προϊσταμένων των Τμημάτων στα οποία υπηρετούν.


-- 

Με εκτίμηση,

Το Δ.Σ. της ΚΕΒΕΠ

Κυπριακή Ένωση Βιβλιοθηκονόμων - Επιστημόνων Πληροφόρησης
Τ.Θ. 21100, 1501 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ.: 99 277 758

Αναγνώστες

Αρχειοθήκη ιστολογίου