Τρίτη 12 Ιουλίου 2022

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΗΣ/ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΟΥ

 Τίτλος Θέσης: Ειδική/ός Επιστήμονας Υποστήριξης Έργου (Βιβλιοθηκονόμος)

Αρ. Θέσεων: Δύο (2)

Κατηγορία: Συμβόλαιο για δώδεκα (12) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης για ακόμα δώδεκα (12) μήνες εάν και εφόσον υπάρχουν οι απαραίτητες πιστώσεις στον προϋπολογισμό.

Πλήρης απασχόλησης (38 ώρες εβδομαδιαίως) σε μέρες και ώρες που καθορίζει το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου στη βάση των αναγκών του.

Όροι Απασχόλησης Οι μηνιαίες ακαθάριστες απολαβές ανέρχονται στα €1500.

Από το ποσό αυτό θα αποκόπτονται εισφορές εργοδοτούμενου/ης.

Ο/Η Ειδικός/ή Επιστήμονας Υποστήριξης Έργου θα δικαιούται άδεια ανάπαυσης,

κατ’ αναλογία, 20 ημερών ετησίως, εφόσον η διάρκεια της σύμβασης απασχόλησης

είναι τουλάχιστον 13 εβδομάδες. Δεν προνοείται καταβολή 13ου μισθού.


Τόπος Εργασίας: Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λεμεσός

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση δύο (2) κενών θέσεων πλήρους

απασχόλησης (38 ώρες εβδομαδιαίως) Ειδικού/Ειδικής Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου (ΕΕΥΕ) στη

Βιβλιοθήκη του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Οι θέσεις θα είναι υπό καθεστώς σύμβασης

ορισμένου χρόνου.

Απαιτούμενα Προσόντα

Τα απαιτούμενα προσόντα για τη θέση ΕΕΥΕ καθορίζονται ως ακολούθως:

1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή πτυχίο ισότιμο και αντίστοιχο στα πεδία της Βιβλιοθηκονομίας

2. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο της

Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας.

3. Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία, ευθυκρισία και ικανότητα

αποτελεσματικής συνεργασίας και επικοινωνίας

Πλεονεκτήματα:

1. Κατοχή πανεπιστημιακού μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (επιπέδου master), ισότιμο διάρκειας

ενός (1) τουλάχιστον έτους.

2. Διετής εργασιακή πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης, μετά την απόκτηση του πρώτου

πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών

Καθήκοντα και Ευθύνες

Υπό την εποπτεία του Διευθυντή Βιβλιοθήκης ή/και εξουσιοδοτημένων Λειτουργών της Βιβλιοθήκης:

1. Δημιουργία θεματικών πυλών στο εργαλείο Libguides

2. Δημιουργία και εμπλουτισμός οδηγών χρήσης εργαλείων της Βιβλιοθήκης

3. Έλεγχος αποθεματικού μέσα από εξειδικευμένα εργαλεία τα οποία διαθέτει η Βιβλιοθήκη

4. Εμπλουτισμός θεματικών πυλών

5. Καταγραφή Δωρεών

6. Καταλογογράφηση δωρεών

7. Ενημέρωση εγγραφών στο ιδρυματικό καταθετήριο της Βιβλιοθήκης

8. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του/της ανατεθούν.

Βασικό Παραδοτέο Έργου:

Βελτίωση της διαδικασίας υποστήριξης των Ακαδημαϊκών Οντοτήτων από Θεματικούς/Θεματικές Βιβλιοθηκονόμους και ενημέρωση εγγραφών στο ιδρυματικό καταθετήριο της Βιβλιοθήκης.

Σημειώσεις

- Οι αιτητές/αιτήτριες πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

- Κανένας/Καμιά δεν διορίζεται στο Πανεπιστήμιο εκτός αν συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά

χρόνων και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές.

Υποβολή Αίτησης

Αιτήσεις από ενδιαφερόμενους/ενδιαφερόμενες υποβάλλονται στον ακόλουθο ηλεκτρονικό σύνδεσμο

https://jobs.cut.ac.cy το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 25 Ιουλίου 2022 η ώρα 13.00

Αξιολόγηση Υποψηφιοτήτων

Οι έξι (6) επικρατέστερες/επικρατέστεροι υποψήφιες/οι που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, θα κληθούν από τριμελή Επιτροπή Επιλογής για συνέντευξη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αναγνώστες

Αρχειοθήκη ιστολογίου