Παρασκευή 29 Απριλίου 2022

Βιβλιοθήκη Θεολογικής Σχολής Εκκλησίας Κύπρου - Πρόσληψη ενός ατόμου μέσω του Σχεδίου της ΑνΑΔ (νοουμένου ότι ικανοποιεί τις προϋποθέσεις που προνοεί το Σχέδιο)Προς κάθε ενδιαφερόμενου κλάδου Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας,

 

Η Βιβλιοθήκη Θεολογικής Σχολής Εκκλησίας Κύπρου έχει δείξει ενδιαφέρον για την πρόσληψη ενός ατόμου μέσω του Σχεδίου της ΑνΑΔ νοουμένου ότι ικανοποιεί τις προϋποθέσεις που προνοεί το Σχέδιο.

 

Το άτομο που θα επιλεχθεί θα πρέπει να έχει:

  1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα στη Βιβλιοθηκονομία,
  2. Πολύ καλή γνώση βιβλιογραφικών πηγών, περιγραφικών προτύπων καταλογογράφησης,
  3. Πολύ καλή γνώση χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών,
  4. Άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας και Πολύ Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας,
  5. Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, υπευθυνότητα, ευθυκρισία και ικανότητα αποτελεσματικής συνεργασίας,
  6. Πολύ καλές δεξιότητες επικοινωνίας, διαπροσωπικών σχέσεων και συνεργασίας σε ομάδα,
  7. Να είναι άνεργος και κάτω από την ηλικία των 30,
  8. Να έχει τη δυνατότητα άμεσης εργοδότησης.

 


Ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα κληθεί να προσκομίσει πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών από το Υπουργείο Παιδείας (όσον αφορά τίτλους σπουδών από Πανεπιστήμια στην Κύπρο) ή από την Εκδίδουσα Αρχή (όσον αφορά Πανεπιστήμια του Εξωτερικού).

Αιτήσεις που δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της θέσης δεν θα ληφθούν υπόψιν.

 


Τα ενδιαφερόμενα άτομα θα κληθούν για συνέντευξη. Ο χρόνος και ο τόπος των συνεντεύξεων θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο στάδιο.

 


Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα μαζί με τα απαραίτητα πιστοποιητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Βιβλιοθήκης της Θ.Σ.Ε.Κ.: library@theo.ac.cy μέχρι τις 20 Μαΐου 2022.

Αναγνώστες

Αρχειοθήκη ιστολογίου