Παρασκευή 29 Απριλίου 2022

Βιβλιοθήκη Θεολογικής Σχολής Εκκλησίας Κύπρου - Πρόσληψη ενός ατόμου μέσω του Σχεδίου της ΑνΑΔ (νοουμένου ότι ικανοποιεί τις προϋποθέσεις που προνοεί το Σχέδιο)Προς κάθε ενδιαφερόμενου κλάδου Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας,

 

Η Βιβλιοθήκη Θεολογικής Σχολής Εκκλησίας Κύπρου έχει δείξει ενδιαφέρον για την πρόσληψη ενός ατόμου μέσω του Σχεδίου της ΑνΑΔ νοουμένου ότι ικανοποιεί τις προϋποθέσεις που προνοεί το Σχέδιο.

 

Το άτομο που θα επιλεχθεί θα πρέπει να έχει:

  1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα στη Βιβλιοθηκονομία,
  2. Πολύ καλή γνώση βιβλιογραφικών πηγών, περιγραφικών προτύπων καταλογογράφησης,
  3. Πολύ καλή γνώση χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών,
  4. Άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας και Πολύ Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας,
  5. Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, υπευθυνότητα, ευθυκρισία και ικανότητα αποτελεσματικής συνεργασίας,
  6. Πολύ καλές δεξιότητες επικοινωνίας, διαπροσωπικών σχέσεων και συνεργασίας σε ομάδα,
  7. Να είναι άνεργος και κάτω από την ηλικία των 30,
  8. Να έχει τη δυνατότητα άμεσης εργοδότησης.

 


Ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα κληθεί να προσκομίσει πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών από το Υπουργείο Παιδείας (όσον αφορά τίτλους σπουδών από Πανεπιστήμια στην Κύπρο) ή από την Εκδίδουσα Αρχή (όσον αφορά Πανεπιστήμια του Εξωτερικού).

Αιτήσεις που δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της θέσης δεν θα ληφθούν υπόψιν.

 


Τα ενδιαφερόμενα άτομα θα κληθούν για συνέντευξη. Ο χρόνος και ο τόπος των συνεντεύξεων θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο στάδιο.

 


Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα μαζί με τα απαραίτητα πιστοποιητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Βιβλιοθήκης της Θ.Σ.Ε.Κ.: library@theo.ac.cy μέχρι τις 20 Μαΐου 2022.

Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου 2022

Διαδικτυακό Σεμινάριο με θέμα «Ο μεταβαλλόμενος ρόλος των βιβλιοθηκονόμων στην Ανοικτή Επιστήμη»

Αγαπητοί/αγαπητές,

Το OpenAIRE στην Ελλάδα και στην Κύπρο συνεχίζουν την ενημέρωση της ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας για σημαντικές πτυχές που αφορούν την Ανοικτή Επιστήμη οργανώνοντας επίκαιρα διαδικτυακά σεμινάρια. Στο πλαίσιο συνεργασίας με άλλους οργανισμούς και ερευνητικές υποδομές, καλωσορίζει τις Ενώσεις Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων σε Ελλάδα (ΕΕΒΕΠ) και Κύπρο (ΚΕΒΕΠ). Μέρος της συνεργασίας φέρουν δράσεις απήχησης που στόχο έχουν να ενημερώσουν για τις νέες τάσεις στον τομέα της βιβλιοθηκονομίας και να καταγράψουν τις ανάγκες που δημιουργούν στους διαφορετικούς τύπους βιβλιοθηκών-μελών του δικτύου των ενώσεων. Απώτερος σκοπός είναι να προσφέρουν αποτελεσματικά στη διάχυση και εναρμόνιση με καλές πρακτικές που προωθούνται σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.

Η πρώτη εκδήλωση του συνεργατικού σχήματος αφορά στον μεταβαλλόμενο ρόλο των βιβλιοθηκών και των βιβλιοθηκονόμων στην ψηφιακή εποχή. Η εκδήλωση μεριμνά ώστε να επικοινωνηθούν νέοι ρόλοι που προωθούνται τα τελευταία χρόνια στον κλάδο της βιβλιοθηκονομίας, υπογραμμίζοντας τις ψηφιακές δεξιότητες που συνδέονται με την έρευνα και την ανοικτή επιστήμη, αλλά και με την προώθηση των υπηρεσιών των βιβλιοθηκών στο ευρύτερο κοινό, δίνοντας έμφαση στην επιστήμη των πολιτών.

Ο μεταβαλλόμενος ρόλος των βιβλιοθηκονόμων στην Ανοικτή Επιστήμη

 

Ημέρα: Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου 2022

Ώρα: 11.00 π.μ - 12.00 μ.μ

 

Γλώσσα παρακολούθησης: Ελληνικά


Κοινό: Βιβλιοθηκονόμοι και εργαζόμενοι βιβλιοθηκών (ακαδημαϊκές, δημόσιες, σχολικές, κοκ)

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει επικοινωνώντας την ευρεία έννοια της Ανοικτής Επιστήμης εξηγώντας πως οι βιβλιοθήκες διαδραματίζουν για ακόμα μια φορά έναν κομβικό ρόλο στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον εκπαίδευσης και έρευνας. Έχοντας το απαραίτητο υπόβαθρο, τις σωστές δομές και υποδομές, οι βιβλιοθήκες δύνανται να έχουν καθοριστικό ρόλο τόσο στην προώθηση όσο και στην εφαρμογή των διαφόρων πτυχών της Ανοικτής Επιστήμης. Όπως και στην Ελλάδα έτσι και στην Κύπρο, αρκετές βιβλιοθήκες έχουν από νωρίς δραστηριοποιηθεί προς αυτή την κατεύθυνση με διάφορες δράσεις για τις οποίες στο πλαίσιο της παρουσίασης θα πραγματοποιηθεί σύντομη ανασκόπηση. 

 

Θα ακολουθήσει σύντομη αναφορά στις κατευθύνσεις της ΕΕ και της Unesco σχετικά με το ρόλο και τη συνδρομή των βιβλιοθηκών στην εδραίωση της Ανοικτής Επιστήμης, θα παρουσιαστούν οι άξονες δραστηριοποίησης των βιβλιοθηκών, οι  απαιτούμενες δεξιότητες των βιβλιοθηκονόμων για την Ανοικτή Επιστήμη, όπως προτείνονται από ευρωπαϊκούς οργανισμούς, προγράμματα και διεθνείς συνεργασίες και χρήσιμο ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό για όλες τις πτυχές του πεδίου.

 

Τέλος, θα γίνει η σύνδεση με μορφές συλλογικής δράσης προς όφελος της ανοικτής επιστήμης στις οποίες συμμετέχουν πολίτες και ερευνητές, οι οποίες είναι ευρύτερα γνωστές με τον όρο “επιστήμη των πολιτών”. Ο ρόλος των βιβλιοθηκονόμων, ως  συνδετικός κρίκος μεταξύ των πολιτών και των ερευνητών, θα συζητηθεί σε αυτή τη παρουσίαση, καθώς και οι δεξιότητες τους σε μια περίοδο αύξησης τόσο των πρωτοβουλιών της επιστήμης των πολιτών όσο και των αποτελεσμάτων που απορρέουν από αυτές (π.χ. δεδομένα, εκπαιδευτικοί πόροι).Πρόγραμμα της εκδήλωσης:

 

11.00 - 11.10

Καλωσόρισμα

OpenAIRE

Έλλη Παπαδοπούλου, Ερευνητικό Κέντρο “Αθηνά” & Εθνικός Κόμβος OpenAIRE στην Ελλάδα

ΕΕΒΕΠ

Ανθή Κατσιρίκου, Πρόεδρος ΔΣ, Προϊσταμένη Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Πειραιώς

ΚΕΒΕΠ

Θεοδώρα Πέτρου, Πρόεδρος ΔΣ, Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Λευκωσίας

 11.10 - 11.20

Ανοικτή Επιστήμη: Ο πολυδιάστατος ρόλος των βιβλιοθηκών. Σύντομη ανασκόπηση των σχετικών δράσεων στην Κύπρο.

Σύλβια Κουκουνίδου, Λειτουργός - Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου

 

 

11.20 - 11.35

Η συμβολή του προσωπικού των βιβλιοθηκών στην εδραίωση της Ανοικτής Επιστήμης

Βασιλική Στρακαντούνα, Υπεύθυνη Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης της Νομικής Σχολής, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

Αργυρώ Φραντζή, Συν-Υπεύθυνη Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης της Φιλοσοφικής Σχολής, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

11.35 - 11.45

Επιστήμη των πολιτών: εισαγωγή στο ρόλο των βιβλιοθηκονόμων

Κατερίνα Ζούρου, Διευθύντρια του Web2Learn

11.45 - 12.00

Ερωτήσεις & Κλείσιμο

 

Σύντομα βιογραφικά

Η Σύλβια Κουκουνίδου είναι Λειτουργός στη Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, συντονίστρια του Εθνικού Γραφείου Ανοικτής Πρόσβασης OpenAIRE στην Κύπρο και εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου Κύπρου σε Ευρωπαϊκά έργα και ομάδες εργασίας Ανοικτής Επιστήμης δικτύων όπως το  YERUN, Yufering, NI4OS-Europe και άλλα.

Η Βασιλική Στρακαντούνα είναι υπεύθυνη Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ και μέλος της  Υπηρεσίας Ανοικτής Επιστήμης της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του ΕΚΠΑ, που δημιουργήθηκε στις αρχές 2021.

 

Η Αργυρώ Φραντζή είναι Συν-Υπεύθυνη Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ και μέλος της Υπηρεσίας Ανοικτής Επιστήμης της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του ΕΚΠΑ, που δημιουργήθηκε στις αρχές 2021.

 

Η Κατερίνα Ζούρου είναι ερευνήτρια και διευθύντρια της εταιρείας Web2Learn στη Θεσσαλονίκη. Εργάζεται στο αντικείμενο της ανοικτότητας (ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι, επιστήμη των πολιτών) και της συνεργατικής μάθησης. 

 

Εάν επιθυμείτε να παρακολουθήσετε το webinar “Ο μεταβαλλόμενος ρόλος των βιβλιοθηκονόμων στην Ανοικτή Επιστήμη”, συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής (εδώ).

Ο σύνδεσμος για την πλατφόρμα παρακολούθησης θα αποσταλεί μια μέρα πριν την πραγματοποίηση του σεμιναρίου σε όσες/ους έχουν δηλώσει συμμετοχή.

 

Για ερωτήσεις και περισσότερες πληροφορίες, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας!

 

OpenAIRE

Ελλάδα openaire@athenarc.gr

Κύπρος openaire-cy@ucy.ac.cy

Ένωση Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων

Ελλάδα enosiebep@gmail.com

Κύπρος kebepcy@gmail.com

--

Με εκτίμηση,

Το Δ.Σ. της ΚΕΒΕΠ

Κυπριακή Ένωση Βιβλιοθηκονόμων - Επιστημόνων ΠληροφόρησηςΤ.Θ. 21100, 1501 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ.: 99 277 758

 

Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2022

Κενή θέση βιβλιοθηκονόμου στο P.A. College


 Κενή θέση βιβλιοθηκονόμου στο P.A. College


 Το P.A.College στην Λάρνακα δέχεται αιτήσεις για τη θέση βιβλιοθηκονόμου με τα ακόλουθα καθήκοντα και προσόντα.

 

Καθήκοντα:

1. Ταξινόμηση βιβλίων  

2. Παραγγελίες βιβλίων

3. Καταλογογράφηση

4. Ανάπτυξη συλλογής βιβλίων και ηλεκτρονικών πηγών

5. Εξυπηρέτηση χρηστών

-

Απαιτούμενα προσόντα:

1. Πτυχίο στη Βιβλιοθηκονομία  

2. Πολύ καλή γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας

3. Πολύ καλή γνώση χρήσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

4. Πείρα θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

-

Μισθός αναλόγως προσόντων

-

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να αποστείλουν το βιογραφικό τους στο

director@management.pacollege.ac.cy

Τηλέφωνα επικοινωνίας:  24021553/24021554

Αναγνώστες

Αρχειοθήκη ιστολογίου