Σάββατο 22 Αυγούστου 2009

The Librarian song

Το τραγούδι των βιβλιοθηκονόμων (χωρίς σχόλια):

Δευτέρα 17 Αυγούστου 2009

Εγκαινιάστηκε η βιβλιοθήκη της ΝΕΔΗΣΥ

"Εγκαινιάστηκε πριν λίγες μέρες η δανειστική βιβλιοθήκη της ΝΕΔΗΣΥ. Ήδη έχουμε εξασφαλίσει μέσα από χορηγίες και δωρεές πέραν των 700 βιβλίων, τα οποία μπορούν τα μέλη της ΝΕΔΗΣΥ να δανειστούν είτε απ’ εδώ, από τα γραφεία της ΝΕΔΗΣΥ, ή ηλεκτρονικά.

Τα βιβλία είναι καταλογογραφημένα και μπορεί κανείς να τα βρει στην ιστοσελίδα της ΝΕΔΗΣΥ όπου και μπορεί να υποβάλει ηλεκτρονικά αίτηση για δανεισμό.

Πρέπει να πω πως υπάρχουν στην βιβλιοθήκη μας βιβλία κυρίως πολιτικής, ιστορίας, διεθνών σχέσεων, οικονομικών, διοίκησης, κοινωνιολογίας αλλά ακόμη και για τον αθλητισμό, το περιβάλλον και πολλά άλλα θέματα.

Στόχος μας είναι να εμπλουτιστεί ακόμα περισσότερο η βιβλιοθήκη και να προωθηθεί ο δανεισμός των βιβλίων συμβάλλοντας έτσι στην καλλιέργεια αναγνωστικής συνείδησης."


Πηγή: ιστοσελίδα ΝΕΔΗΣΥ


Ο κατάλογος (σε pdf) εδώ

Παρασκευή 7 Αυγούστου 2009

Θέσεις εργασίας για το Europeana Project


We would like to have your attention for the two following messages:

Job openings
The Europeana Office is currently recruiting for the following positions:
- Project Coordinator
- Marketing & Communications Manager

Would you please be so kind to forward this information to anyone in your network who might be interested in one of these roles? If your organisation lists vacancies on the website, could you please post these positions as well?

For more information, please contact Karin Heijink, Business Development Manager, E: karin.heijink@kb.nl, T: +31 (0)70 3140773
If you would like to apply for this position, please send your resume and cover letter to jobs.edlf@kb.nl.


User Profiles/Personas – EuropeanaConnect
Our colleagues from EuropeanaConnect would like to ask your help:

In subtask 3.2.1 of EuropeanaConnect we are looking for examples of and information on user profiles that you use for your websites. The goal of this task is to identify and analyse a number of these `personas` for Europeana to which functionalities and services will be tailored. An example of a persona is for instance ‘professional status’ (novice, expert, professional) or other target groups based on usage, gender, geography, age etc. If you use personas for your website or know about others who use personas, please let us know.
If you have further questions, please do not hesistate to contact: Gitte Petersen (gip@kb.dk), Katja Guldbæk Rasmussen (kgr@kb.dk); Karen Marie Iversen (kmiv@kb.dk).

Καλές διακοπές!


Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Λευκωσίας ανακοινώνει ότι θα είναι κλειστή από τις 10 ως τις 22 Αυγούστου (περιλαμβανομένων).

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει ότι θα είναι κλειστή από τις 10 ως τις 16 Αυγούστου (περιλαμβανομένων).

Καλές διακοπές!

Πέμπτη 6 Αυγούστου 2009

Η φιλοσοφία του Υπουργείου για το νέο σχέδιο επιχορήγησης βιβλίων


Το «έγκλημα» δεν ήταν «εν ψυχρώ»…

Η φιλοσοφία του Υπουργείου για το νέο σχέδιο επιχορήγησης βιβλίων


Στον εξορθολογισμό του

τρόπου με τον οποίο δια-

τίθενται τα κονδύλια για

το βιβλίο και στην ορθό-

τερη και αποδοτικότερη

διαχείριση των κονδυ-

λίων προσβλέπει το νέο σχέδιο επι-

χορήγησης της εκδοτικής δραστη-

ριότητας, σύμφωνα με το Υπουργείο

Παιδείας και Πολιτισμού. Με αφορ-

μή δημοσιεύματα του «Φιλελευθέ-

ρου» (πριν από σχεδόν 3 εβδομά-

δες…), το υπουργείο σημειώνει σε

ανακοίνωσή του ότι «είχε έγκαιρα

γνωστοποιήσει στους Κύπριους εκ-

δότες» τις προθέσεις του αναφορι-

κά με την αλλαγή, «έδωσε τις θέσεις

του σε σχέση με την αναγκαιότητα

αντικατάστασης του Προγράμμα-

τος», «ζήτησε τις απόψεις των εκ-

δοτών» και τους «έδωσε επίσης την

ευκαιρία να τις υποβάλουν τόσο εγ-

γράφως όσο και προφορικά, σε συ-

ναντήσεις που διευθετήθηκαν ειδι-

κά για το θέμα τούτο, στις οποίες

κλήθηκαν να εκφράσουν τις απόψεις

τους και οι εκπρόσωποι των Κυπρίων

συγγραφέων».

Συνεπώς, για τους ιθύνοντες του

σχεδίου και τους «εμπνευστές» της

νέας πολιτικής για την επιχορήγηση

του κυπριακού βιβλίου «η αντικατά-

σταση του Προγράμματος από το

Σχέδιο δεν ήταν πράξη που συντε-

λέστηκε εν ψυχρώ αλλά προγραμ-

ματισμένη αλλαγή, για την οποία δό-

θηκαν όλες οι απαραίτητες εξηγή-

σεις». Μόνο που το «εν ψυχρώ» που

είχε επισημάνει ο «Φ» αφορούσε τη

ριζική αλλαγή του υφιστάμενου σχε-

δίου, αλλά και το γεγονός ότι οι Κύ-

πριοι εκδότες «πάγωσαν» όταν έμα-

θαν τους όρους του νέου σχεδίου,

όχι επειδή δεν γνώριζαν τις προθέ-

σεις του Υπουργείου, αλλά επειδή

δεν λήφθηκαν καθόλου υπόψη οι ει-

σηγήσεις τους, που είχαν ζητηθεί,

και οι αντιρρήσεις που προέβαλαν.

Σε άλλο σημείο της ανακοίνωσης,

το υπουργείο υποστηρίζει ότι «δεν

αποτελεί πρόθεσή του να εφαρμό-

σει οποιαδήποτε μέτρα, τα οποία θα

επιφέρουν την παρακμή και το μα-

ρασμό της κυπριακής εκδοτικής πα-

ραγωγής» (σ.σ. αυτό έλειπε), εξη-

γώντας ότι το νέο Σχέδιο «αποβλέ-

πει απλά στην παροχή κινήτρων σε

εκδοτικούς οργανισμούς της Κύπρου

και του εξωτερικού για να εντάξουν

στα εκδοτικά τους προγράμματα εκ-

δόσεις που αναφέρονται στον πο-

λιτισμό της Κύπρου».

«Διαρθρωτικής φύσης»

τα προβλήματα

Σύμφωνα με το Υπουργείο Παι-

δείας και Πολιτισμού, τα προβλή-

ματα που αντιμετωπίζει τόσο ο το-

μέας της παραγωγής βιβλίου στην

Κύπρο, όσο και οι υπόλοιποι τομείς

της πολιτιστικής βιομηχανίας, είναι

«διαρθρωτικής φύσης» και έχουν να

κάνουν κυρίως «με το μικρό μέγε-

θος της αγοράς και τους περιορι-

σμούς και εμπόδια που υπάρχουν

για την ανάπτυξή της». Η επίσημη

πλευρά θεωρεί ότι τέτοιου τύπου δυ-

σμενείς συνθήκες μπορούν να αντι-

μετωπιστούν «με διαρθρωτικές πα-

ρεμβάσεις». Τέτοιες μπορεί να είναι

ειδικά στοχευμένα σχέδια για την

κάλυψη αναπτυξιακών επενδύσεων

μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η δη-

μιουργία μηχανισμών υποστήριξης

της διάθεσης του βιβλίου και η συ-

νεργασία με εκδοτικούς οργανι-

σμούς του εξωτερικού.

«Η επιχορήγηση του κόστους πα-

ραγωγής, είτε με τον τρόπο που γι-

νόταν μέσω της εφαρμογής του Προ-

γράμματος είτε με τον τρόπο που θα

γίνεται μέσω του Σχεδίου δεν μπο-

ρεί σε καμία περίπτωση να θεωρη-

θεί ως μέτρο που αποτελεί διαρ-

θρωτική παρέμβαση για ενίσχυση

της πολιτιστικής βιομηχανίας (δηλ.

του συγκεκριμένου τομέα των εκ-

δόσεων)», σημειώνεται. «Πρόκειται

απλά για προσπάθεια που αποβλέ-

πει στην ενίσχυση της εκδοτικής δρα-

στηριότητας προς μια ορισμένη κα-

τεύθυνση (των κυπρολογικών εκδό-

σεων), η οποία αναντίρρητα μπορεί

να συμβάλει στην τόνωση της κυ-

πριακής βιομηχανίας παραγωγής βι-

βλίου, αλλά ουδέποτε μπορεί να απο-

τελέσει (ή να υποκαταστήσει) κά-

ποιο φιλόδοξο σχέδιο αναδιάρθρω-

σης της».

Συμπληρωματική πρόνοια

για λογοτεχνία

Το Υπουργείο γνωστοποιεί, πά-

ντως, ότι προγραμματίζει να θέσει

σε εφαρμογή συμπληρωματικό μέ-

τρο στο χώρο των εκδόσεων, «προς

αποκατάσταση της ισορροπίας» για

την απουσία πρόνοιας στο νέο Σχέ-

διο που αφορά την ενίσχυση των λο-

γοτεχνικών εκδόσεων. Βασική πρό-

νοια του μέτρου αυτού είναι η αγο-

ρά αριθμού αντιτύπων (περίπου 200)

από εκδόσεις της ετήσιας λογοτε-

χνικής παραγωγής «που θα κρίνο-

νται ως αξιόλογες», οι οποίες στη συ-

νέχεια θα διοχετεύονται κυρίως προς

δημοτικές και κοινοτικές βιβλιοθή-

κες και προς κέντρα του εξωτερικού.

Το «Σχέδιο Ενίσχυσης Εκδοτικών

Οργανισμών για την Παραγωγή Ει-

δικών Εκδόσεων» που αντικαθιστά

το «αποτυχημένο» για το Υπουργείο

«Πρόγραμμα Επιχορήγησης Εκδοτι-

κών Οίκων και Μη Κερδοσκοπικών

Οργανισμών με Εκδοτική Δραστη-

ριότητα», τίθεται σε ισχύ από τις 15

Αυγούστου. Σε πρώτη φάση, δικαι-

ούχοι είναι μόνο οργανισμοί που ανα-

λαμβάνουν την έκδοση βιβλίων κυ-

προλογικού περιεχομένου, ενώ απο-

κλείονται οριστικά οι μη κερδοσκο-

πικοί οργανισμοί με εκδοτική δρά-

ση. Οι Κύπριοι εκδότες θεωρούν το

νέο σχέδιο καταδικαστικό για το πα-

ρόν και το μέλλον του κυπριακού βι-

βλίου.

Φιλελεύθερος, 5/6/2009

Δευτέρα 3 Αυγούστου 2009

Εμπειρίες Βιβλιοθήκης

Από τον επίτροπο περιβάλλοντος Χαράλαμπο Θεοπέμπτου :

" Φοιτητής στην Αγγλία πήγα χωρίς εγγραφή πουθενά ή προσόντα να μπω σε πανεπιστήμιο ούτε ήξερα τι να σπουδάσω. Μπήκα στη βιβλιοθήκη της περιοχής και με τη βοήθεια της librarian έψαξα και βρήκα τι ήθελα να σπουδάσω ... στη βιβλιοθήκη πήγαινα για να διαβάσω, να ζεσταθώ δωρεάν να ηρεμήσω ( σε πανεπιστήμιο που πήγα στην Αμερική είχαν και χώρο ύπνου!) .... έτσι έχω μια αγάπη με τις βιβλιοθήκες και τους ανθρώπους τους, ιδιαίτερα εφόσον οι Άγγλοι τους κοροϊδεύουν πάρα πολύ ενώ αυτά που έχω ζήσει είναι πολύ διαφορετικά ... "

Αναγνώστες

Αρχειοθήκη ιστολογίου