Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου 2007

Καταστατικό ΚΕΒΕΠ


ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΆρθρο 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ


Η «Κυπριακή Ένωση Επαγγελματιών Βιβλιοθηκαρίων» (ΚΕΕΒ), που ιδρύθηκε το 1987, μετονομάστηκε σε «Κυπριακή Ένωση Βιβλιοθηκονόμων - Επιστημόνων Πληροφόρησης» (ΚΕΒΕΠ) σε καταστατική Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 12 Μαΐου του 2008.Άρθρο 2. ΕΔΡΑ


Έδρα της Ένωσης είναι η Λευκωσία. Η διεύθυνση του γραφείου της Ένωσης θα ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο (εφεξής: ΔΣ).Άρθρο 3. ΣΚΟΠΟΙ


Η Ένωση θα εργάζεται με κάθε νόμιμο τρόπο για:

i.            Την ανάπτυξη και προαγωγή σε ψηλά επίπεδα της Βιβλιοθηκονομίας, της Αρχειονομίας και της επιστήμης της Πληροφόρησης στην Κύπρο

ii.            Τη διασφάλιση και θεσμική κατοχύρωση του επαγγέλματος του Βιβλιοθηκονόμου/Αρχειονόμου

iii.            Την εξύψωση του κύρους του επαγγέλματος του Βιβλιοθηκονόμου/ Αρχειονόμου και την άνοδο του ποιοτικού επιπέδου των προσφερόμενων υπηρεσιών από τις βιβλιοθήκες

iv.            Την προώθηση των συμφερόντων των μελών του επαγγελματικού κλάδου

v.            Τη διασφάλιση της τήρησης από τα μέλη ως άτομα και ως σύνολο υψηλών επιπέδων επαγγελματικής συμπεριφοράς

vi.            Την προώθηση της συναδελφικής αλληλεγγύης, αλληλοβοήθειας και αλληλοϋποστήριξης μεταξύ των μελών, την ανταλλαγή εμπειριών και την μεσολάβηση για λύση τυχόν διαφορών μεταξύ τους

vii.            Την ανάπτυξη των κοινωνικών σχέσεων μεταξύ των μελών, καθώς και μεταξύ της Ένωσης και των εργοδοτών και του κοινού γενικότερα

viii.            Την παρακολούθηση και μελέτη της νομοθεσίας που σχετίζεται με τις βιβλιοθήκες και τα αρχεία και την προσπάθεια για την προώθηση νέων κατάλληλων νομοθετικών μέτρων

ix.            Την παρακολούθηση και τον συντονισμό του συνόλου των δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με το βιβλίο ή άλλες πληροφοριακές πηγές και τη γνωμοδότηση σε θέματα που αφορούν τον σχεδιασμό, την οργάνωση και λειτουργία των κυπριακών βιβλιοθηκών.

Άρθρο 4. ΡΗΤΗ ΔΙΑΤΑΞΗ


Η πραγμάτωση και προώθηση των σκοπών και όλες γενικά οι δραστηριότητες της Ένωσης θα επιδιώκονται μακριά από κάθε κομματική ανάμιξη ή σκοπιμότητα, άμεση ή έμμεση.Άρθρο 5. ΜΕΛΗ – ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔΟΥ - ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
(Α) ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΕΛΩΝ


Τα μέλη της Ένωσης διακρίνονται σε Τακτικά, Δόκιμα, Επίτιμα, Αντεπιστέλλοντα, Συνεργαζόμενα, Φίλοι της Ένωσης.

i.            Τακτικά μέλη μπορούν να εγγράφονται, μετά από αίτηση τους, (α) πτυχιούχοι αναγνωρισμένων σχολών στους τομείς Βιβλιοθηκονομίας ή Αρχειονομίας ή Επιστήμης της Πληροφόρησης, ή Τεκμηρίωσης (β) άτομα τα οποία για τουλάχιστον 5 χρόνια κατέχουν οργανική θέση σε Βιβλιοθήκες και απασχολούνται πλήρως με καθήκοντα Βιβλιοθηκονόμου ή Αρχειονόμου ή Λειτουργού Πληροφόρησης. Τα Τακτικά μέλη έχουν πλήρη δικαιώματα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

ii.            Δόκιμα μέλη μπορούν να εγγράφονται σπουδαστές/φοιτητές των Σχολών Βιβλιοθηκονομίας ή Αρχειονομίας ή Επιστήμης της Πληροφόρησης. Τα Δόκιμα μέλη δεν έχουν δικαίωμα ψήφου αλλά δικαιούνται να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις και δικαιούνται επίσης να συμμετέχουν σε επιτροπές εργασίας, εφόσον διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα. Τα Δόκιμα μέλη μπορούν να γίνουν Τακτικά αφού αποφοιτήσουν και υποβάλουν σχετική αίτηση στο ΔΣ της Ένωσης.

iii.            Επίτιμα μέλη μπορούν να γίνουν, με απόφαση του ΔΣ, προσωπικότητες που έχουν προσφέρει υπηρεσίες για την επίτευξη των σκοπών της Ένωσης. Τα Επίτιμα μέλη μπορούν να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις χωρίς δικαίωμα ψήφου.

iv.            Αντεπιστέλλοντα μέλη ανακηρύσσονται με απόφαση του ΔΣ βιβλιοθηκονόμοι, αρχειονόμοι και άλλοι επαγγελματίες της πληροφόρησης που διαμένουν στο εξωτερικό αλλά με το έργο τους συνέβαλαν ή και συμβάλλουν έμπρακτα στην πραγμάτωση και ευόδωση των σκοπών της Ένωσης. Τα Αντεπιστέλλοντα μέλη μπορούν να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις χωρίς δικαίωμα ψήφου.

v.            Συνεργαζόμενα μέλη μπορούν να εγγράφονται ιδρύματα όπως Βιβλιοθήκες, Αρχεία, Κέντρα Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης, Εταιρείες, Νομικά Πρόσωπα και άλλες οργανώσεις, οι οποίες διατηρούν ή ενδιαφέρονται για Βιβλιοθήκες, Αρχεία και Κέντρα Πληροφόρησης, με αντιπροσώπευση που δεν ξεπερνά το ένα μέλος. Τα Συνεργαζόμενα μέλη μπορούν να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις χωρίς δικαίωμα ψήφου.

vi.            Φίλοι της Ένωσης μπορούν να εγγράφονται άτομα τα οποία δείχνουν ενδιαφέρον για τις βιβλιοθήκες και την πληροφόρηση και όσοι συνεργάζονται με την Ένωση για την προώθηση των σκοπών της. Οι Φίλοι της Ένωσης μπορούν να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις χωρίς δικαίωμα ψήφου.

(Β) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ - ΑΙΤΗΣΗ


i.            Όλοι γίνονται μέλη της Ένωσης με τις παραπάνω ιδιότητες, μετά από θετική Απόφαση του ΔΣ.

ii.            Εγγραφή Μέλους γίνεται με γραπτή αίτηση στο ΔΣ από μέρους του ενδιαφερομένου, συνοδευόμενη με τα δικαιολογητικά με βάση τα οποία ο αιτητής διεκδικεί την ιδιότητα του Μέλους της Ένωσης.

iii.            Το ΔΣ έχει την δυνατότητα να εγκρίνει ή να απορρίπτει την αίτηση εγγραφής Μέλους. Όταν εγκριθεί η αίτηση από το ΔΣ, ο αιτητής γίνεται Μέλος αφού πληρώσει το δικαίωμα εγγραφής και τη συνδρομή ενός έτους όπως αυτά καθορίζονται στο παρόν Καταστατικό.

(Γ) ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ


i.            Το ΔΣ δύναται να διαγράψει μόνιμα ή προσωρινά οποιοδήποτε μέλος με αιτιολογημένη Απόφαση του και μετά από επίσημη ακρόαση του μέλους ενώπιον του ΔΣ, εάν:

·         Το Μέλος συνεχίζει αδικαιολόγητα να καθυστερεί συνδρομές δύο ετών και άνω και μετά από γραπτή ειδοποίηση προς το Μέλος για να πληρώσει.

·         Το Μέλος έχει τελεσίδικα καταδικασθεί για αδίκημα ατιμωτικής φύσης ή ηθικής αισχρότητας.

·         Το Μέλος συστηματικά και αδικαιολόγητα παραβαίνει τις πρόνοιες του παρόντος Καταστατικού ή τις Αποφάσεις της Ένωσης ή του ΔΣ που είναι δεσμευτικές για το Μέλος.

·         Το Μέλος παύσει να πληροί τις προϋποθέσεις για εγγραφή ως Μέλος που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.

·         Το Μέλος με όλη του τη συμπεριφορά, τις πράξεις ή παραλείψεις του, επιφέρει ή προκαλεί εξευτελισμό ή μείωση της αξιοπιστίας ή του κύρους της Ένωσης ή άλλη βλάβη στα συμφέροντα της Ένωσης.ii.            Διαγραφή Μέλους είναι έγκυρη με έγκριση της πλειοψηφίας (50%+1) του συνόλου των Μελών του ΔΣ.

iii.            Μέλος το οποίο διαγράφηκε από την Ένωση δύναται να επανεγγραφεί στην Ένωση κατόπιν υποβολής εκ νέου αίτησης συνοδευόμενης με τα δικαιολογητικά με βάση τα οποία διεκδικεί την ιδιότητα του Μέλους της Ένωσης.

iv.            Το ΔΣ δύναται να επανεγκρίνει ή να απορρίπτει την αίτηση εγγραφής του ατόμου που αιτείται εκ νέου.

v.            Αν το ΔΣ εγκρίνει την αίτηση , ο αιτητής θα πρέπει να πληρώσει εκ νέου το δικαίωμα εγγραφής και τη συνδρομή ενός έτους όπως αυτά καθορίζονται στο παρόν Καταστατικό.

(Δ) ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ


i.            Όλα τα Μέλη με τις παραπάνω ιδιότητες έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα και προνόμια:

·         Να παίρνουν οποιεσδήποτε εκδόσεις της Ένωσης με την ειδική έκπτωση που θα κρίνει το ΔΣ ανάλογα με την περίπτωση.

·         Να παραιτηθούν οικειοθελώς από Μέλη, αφού αποστείλουν προς το ΔΣ επιστολή με τους λόγους αποχώρησής τους.

·         Οποιαδήποτε άλλα πλεονεκτήματα και υπηρεσίες δυνατόν να προσφέρονται από την Ένωση.

·         Να ενημερώνονται από το ΔΣ για τις Αποφάσεις του, την οικονομική κατάσταση της Ένωσης και γενικά για κάθε θέμα που αφορά την Ένωση.

·         Να συμμετέχουν ενεργά στην προώθηση και εκπλήρωση των σκοπών της Ένωσης, όπως καθορίζονται στο άρθρο 3 του παρόντος Καταστατικού.ii.            Το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις Γενικές Συνελεύσεις το έχουν μόνο τα Τακτικά Μέλη.

iii.            Κανένα Τακτικό Μέλος δεν θα έχει δικαίωμα να ψηφίσει ή να ψηφισθεί σε οποιαδήποτε Γενική Συνέλευση, αν δεν έχει μέχρι ή κατά την ημέρα εκείνη καταβάλει όλες τις συνδρομές που τυχόν οφείλονται από το Μέλος αυτό στην Ένωση. Τακτικό Μέλος που δεν έχει τακτοποιήσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις στην Ένωση δεν δικαιούται ούτε και να λαμβάνει μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις.

iv.            Κάθε Τακτικό Μέλος που θέλει να υποβάλει υποψηφιότητα οφείλει να καταθέσει την υποψηφιότητά του γραπτώς στο ΔΣ μέχρι και την ημέρα των εκλογών.

v.            Τα Τακτικά Μέλη δεν δικαιούνται να διορίζουν αντιπροσώπους για να ψηφίζουν εκ μέρους τους σε οποιαδήποτε Συνέλευση.

vi.            Η ιδιότητα του Μέλους οποιασδήποτε ιδιότητας από τις παραπάνω δεν μεταβιβάζεται ούτε κληρονομείται.

Άρθρο 6. ΔΙΟΙΚΗΣΗ


Τα Διοικητικά Όργανα της Ένωσης είναι οι Γενικές Συνελεύσεις και το ΔΣ.Άρθρο 7. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ


i.            Οι Γενικές Συνελεύσεις είναι το ανώτατο σώμα της Ένωσης και διαχωρίζονται σε Τακτικές, Εκλογικές, Καταστατικές και Έκτακτες.

ii.            Οι Γενικές Συνελεύσεις μπορούν να λάβουν Αποφάσεις για τις εκλογές του ΔΣ (Eκλογικές), για τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού (Kαταστατικές), για την διάλυση της Ένωσης, καθώς και για τη λήψη ή υιοθέτηση κατευθυντήριων γραμμών ή πολιτικής προς υλοποίηση από το ΔΣ.

iii.            Γενική Συνέλευση συγκαλείται ετησίως ως Τακτική Γενική Συνέλευση για απολογισμό πεπραγμένων και ταμιακή έκθεση.

iv.            Τακτική Γενική και Εκλογική Συνέλευση συγκαλείται κάθε δύο χρόνια για εκλογή νέου ΔΣ.

v.            Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται μετά από Απόφαση του ΔΣ.

vi.            Έκτακτη Γενική Συνέλευση δύναται επίσης να συγκληθεί κατόπιν αίτησης προς το ΔΣ από τα 2/3 τουλάχιστον των Μελών της Ένωσης και με την οποία αίτηση τα Μέλη θα αναφέρουν στο ΔΣ τα θέματα που θα συζητηθούν (ημερήσια διάταξη). Το ΔΣ υποχρεούται να συγκαλέσει την αιτούμενη Έκτακτη Γενική Συνέλευση εντός 75 ημερών από την ημερομηνία λήψης της γραπτής αίτησης των Μελών. Αν το ΔΣ δεν το πράξει εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, τα αιτούντα Μέλη μπορούν να ζητήσουν από τον Έφορο Σωματείων να τους εξουσιοδοτήσει να συγκαλέσουν τη Συνέλευση αυτοδικαίως.

vii.            Η ειδοποίηση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης αποστέλλεται στο κάθε Μέλος ξεχωριστά, στην τελευταία γνωστή διεύθυνση (ταχυδρομική ή ηλεκτρονική) του Μέλους, τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης. Η ειδοποίηση θα πρέπει να φέρει τον τόπο και χρόνο σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης, το είδος της και τα θέματα που θα συζητηθούν (ημερήσια διάταξη).

viii.            Στην περίπτωση που εγερθεί θέμα ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης το οποίο δεν είχε συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη, δεν θα λαμβάνεται καμία Απόφαση για αυτό από την Γενική Συνέλευση.

ix.            Στην περίπτωση Γενικής Συνέλευσης για αλλαγή ή τροποποίηση του Καταστατικού της Ένωσης (Καταστατική), η ειδοποίηση πρέπει να περιλαμβάνει εκτός από τα πιο πάνω και το κείμενο ή τα κείμενα των αλλαγών ή τροποποιήσεων που προτείνονται.

x.            Των Γενικών Συνελεύσεων δύναται να προεδρεύει οιοδήποτε Μέλος της Γενικής Συνέλευσης ή του ΔΣ μετά από έγκριση των παρόντων Μελών της Γενικής Συνέλευσης (με απλή πλειοψηφία). Στις Εκλογικές Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει πάντα εφορευτική επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από τρία (3) παρευρισκόμενα Μέλη που δεν είναι υποψήφια.

xi.            Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με απλή πλειοψηφία (50%+1) εκτός από την Καταστατική Συνέλευση που απαιτεί πλειοψηφία των ¾ των Μελών με δικαίωμα ψήφου που είναι παρόντα.  

xii.            Ο Προεδρεύων της Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει έναρξη και λήξη της συνεδρίας, θέτει τα θέματα για συζήτηση και ψηφοφορία, δίδει και αφαιρεί λόγο, αποφασίζει πάνω σε θέματα διαδικασίας και γενικά κατευθύνει τη διαδικασία στην Συνέλευση.

xiii.            Στην περίπτωση ισοψηφίας ο Προεδρεύων της Συνέλευσης έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο.

xiv.            Απαρτία στη Γενική Συνέλευση αποτελούν το ½ των Μελών. Αν στην καθορισμένη ώρα έναρξης της Συνέλευσης δεν υπάρχει απαρτία, η έναρξη θα καθυστερείται για μισή ώρα, οπότε όσα Μέλη είναι παρόντα θα θεωρούνται απαρτία.

xv.            Τα Μέλη δύνανται να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης στην περίπτωση που η φυσική τους παρουσία είναι ανέφικτη και νοουμένου ότι υπάρχει η τέτοια τεχνολογική δυνατότητα για να πραγματοποιηθεί τέτοια συμμετοχή. Σε μια τέτοια περίπτωση, τα Μέλη θα ψηφίζουν κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης είτε προφορικά είτε με γραπτό κείμενο, παραθέτοντας τη θετική ή αρνητική τους ψήφο. Σε περίπτωση που Μέλος επιθυμεί τη συμμετοχή σε Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης, οφείλει να ενημερώσει γραπτώς το ΔΣ της Ένωσης μέχρι τουλάχιστον 2 εργάσιμες μέρες πριν την ημερομηνία της Συνέλευσης.

xvi.            Η ψηφοφορία διεξάγεται με ανάταση χεριών ή κατά την κρίση του Προεδρεύοντα της Συνέλευσης με μυστική γραπτή ψηφοφορία. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας διαπιστώνεται και ανακοινώνεται από τον Προεδρεύοντα της Συνέλευσης βοηθούμενο από δύο καταμετρητές. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας καταγράφεται στα πρακτικά της Συνέλευσης και υπογράφεται από τον Προεδρεύοντα και τους δύο καταμετρητές. Το αποτέλεσμα είναι τελεσίδικο και δεσμευτικό για τα Μέλη.

xvii.            Στην περίπτωση της ψηφοφορίας για εκλογή μελών του ΔΣ ή για ψήφισμα μομφής κατά του ΔΣ ή οποιουδήποτε μέλους του ΔΣ ή οποιουδήποτε Μέλους της Ένωσης ή για διάλυση της Ένωσης, η ψηφοφορία αυτή θα διεξάγεται μυστικά.Άρθρο 8. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


i.            Η θητεία του ΔΣ καθορίζεται σε δύο χρόνια, οπότε γίνονται εκλογές για την ανάδειξη νέου ΔΣ. Κανένα μέλος του ΔΣ δεν δύναται να κατέχει την ίδια οργανική θέση πέραν των 2 συνεχόμενων θητειών.

ii.            Το ΔΣ είναι επταμελές. Εκλέγεται με απλή πλειοψηφία από τη Γενική Συνέλευση και αποτελείται από τον/την Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Οργανωτικό Γραμματέα, Ταμία, Γραμματέα Διεθνών Σχέσεων, και δύο Μέλη (Συμβούλους). Ο αριθμός των μελών του ΔΣ μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί με εκάστοτε απόφαση των 3/4 των παρόντων σε Ετήσια Γενική Συνέλευση.

iii.            Στην πρώτη του Συνεδρία εντός τριών ημερών από την εκλογή του, το ΔΣ καταρτίζεται σε σώμα με την εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Οργανωτικού Γραμματέα, Ταμία και Γραμματέα Διεθνών Σχέσεων.

iv.            Κανένα μέλος του ΔΣ δεν δύναται να έχει ταυτόχρονα δύο αξιώματα εντός του ΔΣ της Ένωσης.

v.            Όταν το ΔΣ συγκροτηθεί σε σώμα γίνεται η παράδοση του αρχείου και του ταμείου της Ένωσης εκ μέρους του απερχόμενου ΔΣ στο νέο ΔΣ.

vi.            Το ΔΣ βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντες πάνω από το ½ των μελών του ΔΣ, περιλαμβανομένου και του Προέδρου. Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος κωλύεται, τότε απαιτείται η παρουσία του Αντιπροέδρου ή του Οργανωτικού Γραμματέα.

vii.            Οι Αποφάσεις του ΔΣ λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία (50% +1). Σε περίπτωση ισοψηφίας ο Προεδρεύων έχει τη δεύτερη ή νικώσα ψήφο.

viii.            Το ΔΣ συνεδριάζει τακτικά μία φορά τον μήνα και έκτακτα όταν κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν τέσσερα τουλάχιστο μέλη του ΔΣ, οπότε ο Πρόεδρος έχει υποχρέωση να καλέσει συνεδρίαση του ΔΣ σε 7 το πολύ μέρες με πρόσκληση που να καθορίζει τα θέματα προς συζήτηση.

ix.            Το ΔΣ διαχειρίζεται την περιουσία της Ένωσης, ενοικιάζει χώρο/ους, διορίζει και παύει όσους έμμισθους υπαλλήλους κρίνει απαραίτητο για την κανονική λειτουργία και δράση της Ένωσης και κανονίζει την αμοιβή αυτών, και γενικά εγκρίνει κάθε δαπάνη.

x.            Το ΔΣ είναι υπεύθυνο για την εκτέλεση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης όπως καθορίζονται στο παρόν καταστατικό. Μπορεί όμως ν’ ασχοληθεί αυτόβουλα και με οποιαδήποτε άλλα θέματα, μέσα στο πλαίσιο των προνοιών του παρόντος Καταστατικού.

xi.            Το ΔΣ δύναται να αναθέσει εξουσίες σε Ειδικές Επιτροπές της Ένωσης, με σκοπό αυτές να σχεδιάσουν και να εκτελέσουν προγράμματα και δραστηριότητες μέσα σε καθοριζόμενα πλαίσια ευθύνης και πάντοτε σύμφωνα με την πολιτική την οποία χαράσσει το ΔΣ.

xii.            Το ΔΣ αποφασίζει για όλα τα θέματα της Ένωσης και οι αποφάσεις του δεσμεύουν την Ένωση, τους αξιωματούχους της και οποιαδήποτε άλλα σώματα έχουν δημιουργηθεί σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Καταστατικού.

xiii.            Όλα τα μέλη του ΔΣ υπηρετούν μέχρι την πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης, κατά την οποία εκλέγονται οι αντικαταστάτες τους.
Τα μέλη του ΔΣ προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην Ένωση χωρίς μισθό ή άλλη πληρωμή.

xiv.            Μέλος του ΔΣ που αδικαιολόγητα απουσιάζει περισσότερες από δύο συνεχείς συνεδρίες του ΔΣ θεωρείται αυτόματα ότι έχει παραιτηθεί.

xv.            Μέλος του ΔΣ που προβαίνει σε ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού δύναται να παυθεί με απόφαση της πλειοψηφίας του ΔΣ.

xvi.            Σε περίπτωση κένωσης μίας ή περισσοτέρων θέσεων του ΔΣ και νοουμένου ότι τα μέλη του που παραμένουν είναι τουλάχιστον τέσσερα, τα παραμένοντα μέλη προχωρούν σε συμπλήρωση των κενών θέσεων από τον κατάλογο των επιλαχόντων για να συμπληρώσουν τη θητεία των απελθόντων μελών, οπότε το νέο ΔΣ ξανακαταρτίζεται σε σώμα. Στον κατάλογο επιλαχόντων περιλαμβάνονται όλοι οι μη εκλεγέντες υποψήφιοι κατά σειρά ψήφων που είχαν λάβει στις εκλογές. Κατά τη λήξη των εκλογών οι μη εκλεγέντες θα ανακηρύσσονται ως επιλαχόντες για να γνωρίζουν και οι ίδιοι την ιδιότητά τους αυτή.

xvii.            Σε περίπτωση που τα μέλη του ΔΣ μειωθούν κάτω από τέσσερα, τα παραμένοντα μέλη ή μέλος συγκαλούν αμέσως Έκτακτη Εκλογική Συνέλευση για εκλογή και συμπλήρωση κενών θέσεων.

xviii.            Σε περίπτωση αποχώρησης ολόκληρου του ΔΣ, τούτο υποχρεούται, πριν την αποχώρησή του, να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική και Εκλογική Συνέλευση, για απολογισμό πεπραγμένων, ταμιακή έκθεση και εκλογή νέου ΔΣ. Αν μια τέτοια Έκτακτη Γενική και Εκλογική Συνέλευση συγκληθεί μέσα σ’ έξι μήνες πριν από την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, τότε η Τακτική Γενική Συνέλευση δεν συγκαλείται και η θητεία του νέου ΔΣ παρατείνεται μέχρι την μεθεπόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση. Σε αντίθετη περίπτωση η θητεία του νέου ΔΣ διαρκεί μόνο μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

xix.            Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή παύσης μέλους από το ΔΣ, τη θέση του καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών. Σε περίπτωση που το μέλος του ΔΣ είναι αξιωματούχος του ΔΣ, τότε η θέση αναπληρούται με εκλογές ανάμεσα στα μέλη του ΔΣ.

xx.            Αξιωματούχο μέλος του ΔΣ αν εκπέσει του αξιώματός του για παράβαση των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού ή για αμέλεια στην εκπλήρωση των καθηκόντων του, μπορεί με απόφαση του ΔΣ να αντικατασταθεί από άλλο μέλος του ΔΣ.

xxi.            Θέση του ΔΣ θεωρείται κενή αν υπάρξει: α) προειδοποίηση για παραίτηση που δίνεται στον Γραμματέα, β) απόφαση για παύση από τη Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία 3/4 των παρόντων μελών με δικαίωμα ψήφου, γ) θάνατος.

xxii.            Σε περίπτωση έγκρισης ψηφίσματος μομφής από τη Γενική Συνέλευση εναντίον του ΔΣ ή οποιουδήποτε μέλους ή μελών του, το ΔΣ ή το μέλος ή μέλη θεωρούνται αυτόματα ότι παραιτήθηκαν, οπότε εφαρμόζονται κατ’ αναλογίαν οι ανωτέρω πρόνοιες, με την επιπρόσθετη πρόνοια ότι είναι δυνατόν, αν ρητά αναφέρεται στα θέματα προς συζήτηση (ημερήσια διάταξη), να γίνει η εκλογή νέου ΔΣ ή νέων μελών του, στην ίδια Έκτακτη Γενική Συνέλευση που εγκρίνει το ψήφισμα μομφής.

xxiii.            Μέλος του ΔΣ θα εξαιρείται από συζήτηση ή ψηφοφορία, εάν η απόφαση που θα ληφθεί αφορά τη διενέργεια δικαιοπραξίας ή την έγερση ή την κατάργηση δίκης μεταξύ της Ένωσης και του μέλους αυτού ή του/της συζύγου του μέλους αυτού ή συγγενή αυτού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού ή αφορά τη διενέργεια δικαιοπραξίας μεταξύ της Ένωσης και εταιρείας, προσωπικής ή κεφαλαιουχικής, στην οποία ή στη διοίκηση της οποίας συμμετέχει το μέλος αυτό ή σύζυγος ή συγγενής αυτού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού.

xxiv.            Το ΔΣ της Ένωσης τηρεί πλήρως ενημερωμένο μητρώο των μελών του, το οποίο θα επικαιροποιεί τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο και θα είναι διαθέσιμο προς επιθεώρηση από τον Έφορο και προς οποιονδήποτε τρίτο έχει έννομο συμφέρον.

xxv.            Εντός της πρώτης τριμηνίας κάθε έτους, το ΔΣ ή ο Γραμματέας της Ένωσης γνωστοποιούν γραπτώς στον Έφορο Σωματείων αριθμητικά, τυχόν διαγραφές ή αποχωρήσεις μελών και εγγραφές νέων μελών οι οποίες έγιναν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, σε περίπτωση που επήλθαν αλλαγές, τα εν ενεργεία μέλη της Διοίκησης της Ένωσης με τα αντίστοιχα αξιώματά τους και τα στοιχεία επικοινωνίας τους και κατά πόσο κατά το προηγούμενο έτος πραγματοποιήθηκε ο ελάχιστος αριθμός ετήσιων γενικών συνελεύσεων που ορίζει το Καταστατικό. Σε περίπτωση αλλαγής της διεύθυνσης του υποστατικού ή των στοιχείων επικοινωνίας της Ένωσης, το ΔΣ ή ο Γραμματέας γνωστοποιούν τη νέα διεύθυνση και τα νέα στοιχεία επικοινωνίας στον Έφορο αμέσως μόλις επέλθει η αλλαγή.

xxvi.            Το ΔΣ τηρεί λογιστικά βιβλία στα οποία καταχωρίζονται όλες οι πράξεις των δοσοληψιών της Ένωσης ανάλογα με την περίπτωση και καταρτίζει στο τέλος κάθε έτους λογαριασμό για το ακαθάριστο εισόδημα της Ένωσης κατά τη διάρκεια του έτους, λογαριασμό για το πιστωτικό υπόλοιπο κατά την έναρξη του έτους και όλων των χρημάτων που έχουν εισπραχθεί για λογαριασμό της Ένωσης κατά τη διάρκεια του έτους και λογαριασμό όλων των χρηματικών ποσών που οφείλονται από την Ένωση ή που οφείλονται προς την Ένωση και των πληρωμών που διενεργήθηκαν κατά τη διάρκεια του ίδιου έτους.

xxvii.            Στην πρώτη του Συνεδρία το ΔΣ της Ένωσης διορίζει ανεξάρτητο εγκεκριμένο ελεγκτή ή λογιστή ή και άλλο αρμόδιο άτομο, το οποίο θα ελέγχει τους λογαριασμούς της Ένωσης και θα παρουσιάζει στο ΔΣ ελεγμένους λογαριασμούς της, που θα αποστέλλονται ετησίως, μετά από την έγκρισή τους από το ΔΣ, στον Έφορο. Εγκεκριμένος ελεγκτής διορίζεται από το ΔΣ σε περίπτωση που τα ετήσια έσοδα υπερβαίνουν το ποσό των €40.000. Στην περίπτωση που τα ετήσια έσοδα δεν υπερβαίνουν το ποσό των €40.000 το ΔΣ διορίζει λογιστή ή άλλο αρμόδιο άτομο για να διενεργεί τον έλεγχο. 

Άρθρο 9. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


i.            Ο Πρόεδρος του ΔΣ εκπροσωπεί την Ένωση σ’ όλες τις εκδηλώσεις. Συγκαλεί τις συνεδριάσεις του ΔΣ, καθορίζει τα θέματα για συζήτηση και γενικά κατευθύνει την όλη διαδικασία στις συνεδριάσεις. Ο Πρόεδρος υπογράφει τα πρακτικά, τα εντάλματα πληρωμών καθώς και κάθε έγγραφο της Ένωσης.

ii.            Ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ αναπληροί τον Πρόεδρο σ’ όλα του τα καθήκοντα με τις ίδιες εξουσίες και τα ίδια δικαιώματα σε περίπτωση που ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται.

iii.            Ο Οργανωτικός Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του ΔΣ, των Γενικών Συνελεύσεων, καθώς και το Μητρώο Μελών, διεξάγει την αλληλογραφία της Ένωσης και γενικά διεκπεραιώνει την όλη γραφική εργασία της Ένωσης. Συνυπογράφει μετά του Προέδρου τα πρακτικά του ΔΣ, καθώς και κάθε έγγραφο της Ένωσης. Έχει επίσης στη φύλαξή του τη Σφραγίδα της Ένωσης. Όταν ο Γραμματέας απουσιάζει ή κωλύεται τότε τον αντικαθιστά μέλος του ΔΣ, το οποίο ορίζεται από το ΔΣ.

iv.            Ο Ταμίας εισπράττει τις συνδρομές των μελών καθώς και των εκτάκτων εισφορών ή οποιαδήποτε καταβολή τους και εκδίδει σχετική απόδειξη από διπλότυπο της Ένωσης που φέρει την υπογραφή του, και όπου χρειάζεται, κατά την κρίση του ΔΣ, τη σφραγίδα της Ένωσης. Ενεργεί πληρωμές με εντάλματα που φέρουν την υπογραφή του Προέδρου, τηρεί όλα τα αναγκαία λογιστικά βιβλία. Κρατεί στα χέρια του ποσό μέχρι €200, τα δε υπόλοιπα χρήματα μετά την εκκαθάριση των εξόδων κάθε μήνα, όπως και όλη τη χρηματική περιουσία γενικά της Ένωσης, τα καταθέτει σε τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα της Ένωσης. Η ανάληψη των χρημάτων αυτών γίνεται με απόφαση του ΔΣ. Ο Ταμίας έχει υποχρέωση να υποβάλλει στο ΔΣ, εφόσον του ζητηθεί, λεπτομερή κατάσταση της χρηματικής κατάστασης του Ταμείου της Ένωσης και είναι υπεύθυνος για κάθε απώλεια χρημάτων ή ανωμαλία στη διαχείριση, είτε αυτή προέρχεται από τον ίδιο ή από τρίτο πρόσωπο της εμπιστοσύνης του ή της εκλογής του. Σε περίπτωση που ο Ταμίας κωλύεται τον αναπληρώνει άλλο μέλος του ΔΣ που ορίζει το ΔΣ.

v.            Ο Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων αναλαμβάνει να καθιερώνει και να διατηρεί σχέσεις με ομόλογες Ενώσεις, Ομοσπονδίες, ή άλλες παρεμφερείς με την Ένωση οργανώσεις του εξωτερικού. Παρευρίσκεται σε συνέδρια ή άλλες εκδηλώσεις στο εξωτερικό, μαζί με τον Πρόεδρο, ή μόνος του, κατά την κρίση του ΔΣ.

Άρθρο 10. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ Ή ΛΟΓΙΣΤΩΝ


Τα καθήκοντα των Ελεγκτών/Λογιστών είναι:

·         Να εξετάζουν τα έγγραφα της Ένωσης και να ετοιμάζουν Ετήσια Έκθεση για την οικονομική διαχείριση της Ένωσης. Η έκθεση αυτή να ετοιμάζεται τουλάχιστον 10 μέρες πριν από κάθε Τακτική Γενική Συνέλευση και να κοινοποιείται στα μέλη τουλάχιστον 10 μέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

·         Να εκτελούν ετήσιο έλεγχο της ταμιακής ρευστότητας και του αποθεματικού της Ένωσης.

·         Να γνωστοποιούν στα μέλη της Ένωσης κάθε πράξη ή και παράλειψη του ΔΣ που είναι αντίθετη με τις πρόνοιες του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρο 11. ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ


i.            Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των μελών του ΔΣ διεξάγονται σε Τακτική Γενική Εκλογική Συνέλευση των μελών σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Καταστατικού.

ii.            Τα μέλη του ΔΣ εκλέγονται κάθε δύο χρόνια στην Τακτική Εκλογική Συνέλευση σε μυστική ψηφοφορία από τα παρόντα μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου.

iii.            Αν ο αριθμός των υποψηφίων είναι ίσος με τον αριθμό των μελών του ΔΣ, τότε οι υποψήφιοι θεωρούνται εκλελεγμένοι.

iv.            Εκτός από τον Προεδρεύοντα της Τακτικής Γενικής Εκλογικής Συνέλευσης, που εκλέγεται από το σύνολο των παρόντων Τακτικών μελών, εκλέγεται επίσης από τη Συνέλευση και τριμελής Εφορευτική Επιτροπή από μέλη που δεν έχουν υποβάλει υποψηφιότητα για να επιτηρούν τη σωστή διεξαγωγή των εκλογών και την καταμέτρηση και καταγραφή σε πίνακα όλων των ψήφων που θα υπάρξουν.

v.            Σε κάθε παρόντα ψηφοφόρο δίνεται ένα ψηφοδέλτιο που φέρει τη σφραγίδα της Ένωσης, που περιέχει τα ονόματα όλων των υποψηφίων σε αλφαβητική σειρά. Η ψηφοφορία γίνεται με το σημείο +, Χ, ή √ δίπλα από το όνομα του υποψηφίου που θέλει να ψηφίσει έκαστος ψηφοφόρος. Κάθε μέλος πρέπει να ψηφίσει από έναν μέχρι 7 υποψηφίους, διαφορετικά το ψηφοδέλτιο του θα θεωρείται άκυρο. Κάθε ψηφοδέλτιο ρίχνεται στην κάλπη από τον ίδιο τον ψηφοφόρο. Στο τέλος της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή καταμετρά τις ψήφους και καταγράφει σε πίνακα όλα τα έγκυρα ψηφοδέλτια.

vi.            Ο Προεδρεύων της Συνέλευσης ανακοινώνει τα αποτελέσματα των εκλογών και ανακηρύσσει ως εκλεγέντες τους υποψηφίους που εξασφαλίζουν τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων. Σε περίπτωση ισοψηφίας η εκλογή γίνεται με κλήρο. Επίσης ανακηρύσσει τη λίστα επιλαχόντων με τη σειρά ψήφων που έχουν λάβει.

vii.            Η Συνέλευση εκλέγει επίσης δύο πρόσωπα ως οικονομικούς ελεγκτές της Ένωσης.

Άρθρο 12. ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ


i.            Το ύψος του ποσού της ετήσιας συνδρομής καθορίζεται με εκάστοτε απόφαση του ΔΣ. Μέχρι άλλης απόφασης του ΔΣ, το δικαίωμα εγγραφής καθορίζεται σε €15 (Ευρώ) και η συνδρομή, η οποία πρέπει να καταβάλλεται στην αρχή κάθε νέου χρόνου, ορίζεται σε €20 (Ευρώ) για τα άτομα και σε €30 (Ευρώ)  για τα ιδρύματα.

ii.            Η τακτοποίηση  της συνδρομής  των Μελών θα πραγματοποιείται μέχρι την 31/12 του τρέχοντος έτους συνδρομής. Σε περίπτωση που Μέλος δεν τακτοποιήσει μέχρι της πιο πάνω ημερομηνίας τη συνδρομή του για το συγκεκριμένο έτος, θα καλείται γραπτώς να το πράξει εντός προθεσμίας που θα καθορίζεται από το ΔΣ, διαφορετικά θα διαγράφεται σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Καταστατικού.

iii.            Η αναδρομική καταβολή της ετήσιας συνδρομής θα επιτρέπεται, όμως η μη καταβολή της ετήσιας συνδρομής εντός του έτους στο οποίο αυτή αναφέρεται και το οποίο αυτή αφορά, θα στερεί το δικαίωμα του εκλέγεσθαι από το Μέλος.

Άρθρο 13. ΠΟΡΟΙ


Οι πόροι του Σωματείου είναι:i.            Το δικαίωμα εγγραφής μέλους.

ii.            Η ετήσια συνδρομή από κάθε μέλος.

iii.            Τα έσοδα οποιωνδήποτε πολιτιστικών, θεατρικών, κινηματογραφικών, αθλητικών ή άλλων εκδηλώσεων.

iv.            Οι εισπράξεις από την πώληση οποιωνδήποτε εντύπων, πολυμέσων, ή άλλων αντικειμένων κατ’ απόφαση του ΔΣ.

v.            Εισφορές, δωρεές, έρανοι, κληροδοτήματα ή οποιοδήποτε άλλο εισόδημα περιέρχεται με νόμιμο τρόπο στην Ένωση.

Άρθρο 14. ΚΕΦΑΛΑΙΑ


i.            Τα κεφάλαια της Ένωσης μπορούν να χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της Ένωσης με απόφαση του ΔΣ.

ii.            Για διάθεση ποσού πέραν του 60% των υφιστάμενων κεφαλαίων για έναν και μόνο σκοπό, απαιτείται η προηγούμενη έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 15. ΣΦΡΑΓΙΔΑ


Η σφραγίδα της Ένωσης είναι κυκλοτερής και φέρει εμφανώς το όνομα «Κυπριακή Ένωση Βιβλιοθηκονόμων – Επιστημόνων της Πληροφόρησης». Η σφραγίδα είναι υπό την ευθύνη και φύλαξη του Οργανωτικού Γραμματέα και με αυτήν σφραγίζονται όλα τα επίσημα έγγραφα της Ένωσης.Άρθρο 16. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ


Η πιστοποίηση εγγράφων της Ένωσης γίνεται με την υπογραφή του Προέδρου και του Οργανωτικού Γραμματέα της ή τους εξουσιοδοτημένους αντικαταστάτες τους και σφραγίζονται με την επίσημη σφραγίδα της Ένωσης.Άρθρο 17. ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΔΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ


Η Ένωση αντιπροσωπεύεται ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου, Αρχής, Σώματος ή Προσώπου, από τον Πρόεδρο και τον Οργανωτικό Γραμματέα ή από οποιαδήποτε άλλα δυο Μέλη της Ένωσης τα οποία θα εξουσιοδοτηθούν από το ΔΣ.Άρθρο 18. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ


i.            Όλες οι εισηγήσεις για τροποποίηση του Καταστατικού της Ένωσης πρέπει να προέρχονται από το ΔΣ ή με γραπτή αίτηση προς το ΔΣ υπογεγραμμένη από το ½ των Μελών με δικαίωμα ψήφου.

ii.            Κάθε πρόταση για τροποποίηση θα αποκτά ισχύ από τη στιγμή που εγκρίνεται από την πλειοψηφία των ¾ των Μελών με δικαίωμα ψήφου που είναι παρόντα στην Καταστατική Συνέλευση.

iii.            Όλες οι προτεινόμενες τροποποιήσεις πρέπει να αποστέλλονται στα Μέλη τουλάχιστον 15 μέρες πριν από την Καταστατική Συνέλευση στην οποία θα συζητηθούν.

Άρθρο 19. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ


Για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό ή για την ερμηνεία οποιασδήποτε πρόνοιας του Καταστατικού θα αποφασίζει το ΔΣ.Άρθρο 20. ΔΙΑΡΚΕΙΑ


Η διάρκεια της Ένωσης μένει απεριόριστη.Άρθρο 21. ΔΙΑΛΥΣΗ


Η Ένωση διαλύεται :

i.            Αν αποφασίσει προς τούτο η Συνέλευση των Μελών με απόφαση της πλειοψηφίας των ¾ των παρόντων Μελών, νοουμένου ότι στη Συνέλευση θα παρίσταται τουλάχιστον το ½ των εχόντων δικαίωμα ψήφου Μελών.

ii.            Αν τα Μέλη μειωθούν σε λιγότερα από 20. Σε τέτοια περίπτωση, το ΔΣ μέσα σε έναν μήνα από τη διαπίστωση της μείωσης του αριθμού των μελών κάτω των 20 θα γνωστοποιήσει το γεγονός αυτό στον Έφορο, υποδεικνύοντας και την ημερομηνία κατά την οποία αυτό συνέβη.

iii.            Με απόφαση του Δικαστηρίου σύμφωνα με το άρθρο 24 του Νόμου 104(Ι)/2017 ή άλλου Νόμου που θα τροποποιεί αυτόν.

iv.            Το ΔΣ ή και η Επιτροπή που θα διορισθεί για την διάλυση, αφού πρώτα φροντίσουν την τακτοποίηση οποιωνδήποτε χρεών ή οικονομικών υποχρεώσεων της Ένωσης, θα μπορούν κατά την απόλυτη κρίση τους να διανείμουν το υπόλοιπο της περιουσίας της Ένωσης σε μη κερδοσκοπικά ιδρύματα/οργανισμούς στην Κύπρο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αναγνώστες

Αρχειοθήκη ιστολογίου