Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου 2021

Προκηρύχθηκε η μόνιμη θέση Διευθυντή Πολιτιστικών Υπηρεσιών, του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Κύπρου.

 Μέχρι τις 24 Σεπτεμβρίου και ώρα 2μ.μ. θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις για την κενή μόνιμη θέση Διευθυντή Πολιτιστικών Υπηρεσιών, του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας ή μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας (Αριάδνη).

Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής. Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α15(i): €64.713, 67.333, 69.953, 72.573, 75.193, 77.813, 80.433. Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις εγκρίνονται με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα, έχουν ως εξής:

(1) Υπεύθυνος για- (α) Την οργάνωση, διοίκηση και αποτελεσματική λειτουργία των Πολιτιστικών Υπηρεσιών· (β) την ετοιμασία μελετών και την υποβολή εισηγήσεων για τη διαμόρφωση και ανάπτυξη της πολιτιστικής πολιτικής του Κράτους · (γ) την ίδρυση και λειτουργία κοινοτικών βιβλιοθηκών και πολιτιστικών κέντρων· (δ) την επαφή και συνεργασία σε θέματα της αρμοδιότητας των Πολιτιστικών Υπηρεσιών με κρατικές υπηρεσίες και άλλους φορείς, αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, τοπικούς παράγοντες, σωματεία, οργανισμούς και ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων και των Πολιτιστικών Κέντρων ξένων Πρεσβειών· (ε) την επαφή και συνεργασία με Διεθνείς Πολιτιστικούς Οργανισμούς και την Ευρωπαϊκή Ένωση και την προώθηση πολιτιστικών συμφωνιών με άλλες χώρες· (στ) την εποπτεία και έλεγχο των πολιτιστικών κέντρων της Κύπρου στο εξωτερικό.

(2) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

2.2. Απαιτούμενα προσόντα:

1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα πιο κάτω θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Φιλολογία, Ιστορία, Φιλοσοφία, Αρχαιολογία, Γλώσσες, Πολιτιστικές, Κοινωνιολογικές ή Κλασσικές Σπουδές, Καλές Τέχνες. (Σημ.: Ο όρος "πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος" καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).

2. Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος που αποκτήθηκε μετά από σπουδές διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σε θέμα σχετικό με τα καθήκοντα της θέσης.

3. Δεκαετής τουλάχιστο μεταπτυχιακή πείρα σε υπεύθυνη θέση, από την οποία πενταετής τουλάχιστον πείρα σε εποπτικά/ διοικητικά καθήκοντα που να περιλαμβάνουν προγραμματισμό, οργάνωση, καθοδήγηση, συντονισμό και έλεγχο εργασιών.

4. Άριστη γνώση των πολιτιστικών πραγμάτων της Κύπρου και ενημερότητα πάνω στην πνευματική και πολιτιστική ζωή άλλων χωρών.

5. Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διευθυντική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

6. Άριστη γνώση της Ελληνικής και Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας.

Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, δεδομένου ότι το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σ’ αυτό δυνάμει του άρθρου 2 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 2) του 2 2020, καθόρισε την πιο πάνω θέση ως θέση που συνεπάγεται άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και στη διαφύλαξη των γενικών συμφερόντων του κράτους.

Αιτήσεις από μέρους δημόσιων υπαλλήλων θα πρέπει να υποβληθούν μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται στη δημοσίευση, με ενημέρωση των οικείων Προϊσταμένων των Τμημάτων στα οποία υπηρετούν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αναγνώστες

Αρχειοθήκη ιστολογίου