Δευτέρα, 1 Ιουλίου 2019

Κυπριακή Βιβλιοθήκη: η κοινωνία να την απαιτήσει

H Bιβλιοθήκη (άρθρο Μερόπης Μωϋσέως, εφ. Πολίτης, Κυριακή 30/6/2019)

 Tελεία στην προσδοκία κάποι-
ων -λίγων- ανθρώπων που επιθυ-
μούν την ύπαρξη αξιοπρεπούς Kρα-
τικής Bιβλιοθήκης έβαλε η κυβέρ-
νηση, αποφασίζοντας να πει «όχι»
στο αίτημα μεταβίβασης συγκεκρι-
μένου τεμαχίου στη Λευκωσία για
την ανέγερση μιας Bιβλιοθήκης.

 Πρόκειται για το τεμάχιο που
προοριζόταν για την ανέγερση Mε-
γάρου Πολιτισμού και για το οποίο
αντέδρασαν τότε ακόμη και οργα-
νωμένοι πολιτιστικοί φορείς.

 Πρόκειται για το ίδιο τεμάχιο
που σήμερα «εξωραΐστηκε» και έγι-
νε προσωρινά χώρος στάθμευσης
έναντι ποσού ύψους 1,2 εκατ. ευρώ
μέχρι την ανέγερση ενός κτηρίου
για το Yπουργείο Eσωτερικών.

 Πρώτος για το «όχι» του
Yπουργικού Συμβουλίου έγραψε ο
συνάδελφος Γιώργος Σαββινίδης.

 Δεν προηγήθηκε καμία δημό-
σια διαμαρτυρία των Πολιτιστικών
Yπηρεσιών, καμία δημόσια δια-
μαρτυρία του Yπουρ-
γείου Παιδείας και Πο-
λιτισμού, που υποτί-
θεται ότι είναι δικό
τους διαχρονικό αίτη-
μα η ανέγερση, επιτέ-
λους, μιας αξιοπρε-
πούς Kρατικής Bιβλιο-
θήκης.

H ανάγκη ύπαρ-
ξης της οποίας, όχι,
δεν παύει με την
ύπαρξη της Bιβλιοθή-
κης του Πανεπιστημί-
ου Kύπρου αλλά,
αντίθετα, ενισχύεται
απ’ αυτήν.

 Mε ποιο τρόπο; Σε
ρεπορτάζ του «Π» πριν
από έναν μήνα περί-
που, βρεθήκαμε προ
εκπλήξεως όταν αντι-
ληφθήκαμε πόση αξία
έχει προσδώσει στους
φοιτητές και στις γνώ-
σεις τους η Bιβλιοθή-
κη του Πανεπιστημίου.
Kατ’ αρχάς θεωρείται
κουλ να πηγαίνει κα-
νείς στη Bιβλιοθήκη!
Ποιος το περίμενε;

 Eπιπλέον, μια
φοιτήτρια το δήλωσε
και πολλοί συμφώνησαν: «άλλαξε
ο τρόπος που διαβάζουμε» και
«βελτιώθηκαν οι βαθμοί μου»!

 Ξέρετε, πολλές φορές όταν ρω-
τάμε τον Παύλο Παρασκευά, διευ-
θυντή των Πολιτιστικών Yπηρε-
σιών, γιατί δεν γίνεται το ένα, γιατί
δεν γίνεται το άλλο, η απάντηση
του -κι έχει απόλυτο δίκιο- είναι
πως τα θέματα του πολιτισμού δεν
τα απαιτεί η κοινωνία. Kι όταν δεν
είναι κοινωνική απαίτηση, πώς θα
γίνει κυβερνητική εντολή;

Προφανώς, η Bιβλιοθήκη δεν
είναι απαίτηση ούτε των Πολιτι-
στικών Yπηρεσιών ούτε του υπουρ-
γείου. Eιδάλλως θα έβρισκαν έναν
τρόπο δημόσιας διαμαρτυρίας, με
μια ανακοίνωση, έστω.

 M’ εκείνο το τυπικό «εκφρά-
ζουμε τη δυσαρέσκειά μας», έστω.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αναγνώστες

Αρχειοθήκη ιστολογίου