Τρίτη, 8 Δεκεμβρίου 2020

Προκήρυξη 2 θέσεων Βιβλιοθηκονόμου (Λειτουργού) Κυπριακής Βιβλιοθήκης (Πολιτιστικές Υπηρεσίες)

 Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για δύο κενές μόνιμες θέσεις Βιβλιοθηκονόμου, Κυπριακή Βιβλιοθήκη, ΠολιτιστικέςΥπηρεσίες. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού). Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α8-10-11.

Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy) ή μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας (Αριάδνη) (https://eservices.cyprus.gov.cy), μέχρι τη Δευτέρα, 28 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 14:00.

Επισημαίνεται ότι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν μόνο από άτομα που έχουν επιτύχει στη γραπτή εξέταση που διεξήχθη την 2.11.2019, δυνάμει των προνοιών των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων του 1998 έως 2020, τα αποτελέσματα της οποίας δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με ημερομηνία 24.1.2020 και αρ. γνωστοποίησης 76 και έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).

[... ] 

2. Σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα, έχουν ως εξής:

2. 1. Καθήκοντα και ευθύνες:

(α) Υπεύθυνος για τη διοίκηση, την οργάνωση, το σχεδιασμό και την ανάπτυξη κυπρολογικής ή παιδαγωγικής ή νομικής ή ιατρικής ή άλλης βιβλιοθήκης.

(β) Υπεύθυνος για την ταξινόμηση, καταλογογράφηση και μηχανογράφηση του υλικού της βιβλιοθήκης.

(γ) Υπεύθυνος για την εποπτεία, την καθοδήγηση, την εκπαίδευση και την ανάπτυξη κατώτερου προσωπικού στη διεκπεραίωση των συγκεκριμένων λειτουργιών της Βιβλιοθήκης.

(δ) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

Σημειώσεις:

(1) Ο κάτοχος της θέσης τοποθετείται σε οποιοδήποτε Υπουργείο/Τμήμα/Ανεξάρτητο Γραφείο ή Υπηρεσία.

(2) Τα καθήκοντα της θέσης συνεπάγονται απασχόληση και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου της Δημόσιας Υπηρεσίας, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, το σύνολο όμως των ωρών εργασίας δε θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό ωρών εργασίας την εβδομάδα.

 2.2. Απαιτούμενα προσόντα:

(1) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στη Βιβλιοθηκονομία ή στην Τεκμηρίωση σε συνδυασμό με τη Βιβλιοθηκονομία ή στην Πληροφορική σε συνδυασμό με τη Βιβλιοθηκονομία.

(Σημ.: Ο όρος "πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος" καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).

(2) Ενημερότητα πάνω στην πνευματική/εκδοτική δημιουργία του Κυπριακού και του Ελληνικού χώρου.

(3) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας.

Σημειώσεις:

(α) Ενόψει Απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η κατοχή των

γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω

αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων.

Κατάλογος των «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).

(β) Αναφορικά με τους υποψηφίους -

(i) των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου

Μέσης Εκπαίδευσης, και

(ii) οι οποίοι, δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα,

απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της

Αγγλικής γλώσσας.

(4) Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

(5) Διετής τουλάχιστον πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης, θα αποτελεί πλεονέκτημα.

3. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

[...]

6. Επισημαίνεται ότι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, όπως αναφέρεται στην παράγραφο (1) πιο πάνω, μέχρι τη Δευτέρα, 28 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 14:00.

[...]

7. Αιτήσεις από μέρους δημόσιων υπαλλήλων θα πρέπει να υποβληθούν μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται στη

δημοσίευση, με ενημέρωση των οικείων Προϊσταμένων των Τμημάτων στα οποία υπηρετούν.

(Φ. 15.21.001.020.001.025.005)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2020

Η  Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου αποφάσισε ότι θα αναγνωρίσει τη Γενοκτονία των Αρμενίων τροποποιώντας την καταχώριση στον κατάλογο που προηγουμένως αναφερόταν στην «σφαγή» των Αρμενίων (LC Subject heading: Armenian massacres).

H απόφαση της Δρ. Κάρλα Χέιντεν, της Επικεφαλής της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου, ανακοινώθηκε τον Οκτώβριο, μετά από διμερείς επιστολές προς τη Βιβλιοθήκη και επίσημο αίτημα για αλλαγή θέματος (subject heading) που ξεκίνησε από τη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια-Λος Άντζελες. Αυτή η αλλαγή προέκυψε καθώς τόσο η Βουλή όσο και η Γερουσία εξέδωσαν καθολικό ψήφισμα  που αναγνωρίζουν τα γεγονότα της Γενοκτονίας των Αρμενίων το 2019.

Μέχρι πρότινος η δρ Κάρλα Χέιντεν δήλωνε ότι ευθυγραμμίζεται με την πολιτική του προέδρου των ΗΠΑ και του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, και άρα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο όρος «Γενοκτονία των Αρμενίων». Ωστόσο, αίτημα των Αρμενίων ήταν να υπάρξει ευθυγράμμιση με την απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων που προχώρησε στην αναγνώριση, κατά πλειοψηφία. Η πρώτη επιστολή εστάλη από την Αρμενική Εθνική Επιτροπή Αμερικής (Armenian National Committee of America – ANCA) στις 4 Δεκεμβρίου 2019.

«Ο ρόλος της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου δεν είναι να παράγει εξωτερική πολιτική ή διπλωματία. Είναι να υπηρετεί ως κέντρο έρευνας και γνώσης για το Κογκρέσο, την Αμερική και ολόκληρο τον κόσμο. Σε αυτήν τη διάσταση, η βιβλιοθήκη θα πρέπει να καθοδηγείται από τις αρχές της ευρυμάθειας και της αλήθειας, όχι από την έκφραση γεωπολιτικών ανησυχιών», αναφερόταν στην επιστολή διαμαρτυρίας που εστάλη τον Αύγουστο, και η οποία φέρει τις υπογραφές τεσσάρων βουλευτών, των Άνταμ Σιφ, Γκας Μπιλιράκης, Τζάκι Σπέιερ και Φρανκ Παλόνε.

«Είναι ευπρόσδεκτη είδηση ​​ότι το Συνέδριο της Βιβλιοθήκης, κατόπιν προτροπής μας, θα χρησιμοποιήσει τώρα τον ιστορικά ακριβή όρο «Γενοκτονία των Αρμενίων». Αυτό είναι ένα ακόμη βήμα για να ξεπεραστεί η πολυετής εκστρατεία άρνησης που έχει φιμώσει πάρα πολλούς για τη δολοφονία 1,5 εκατομμυρίου Αρμενίων», είπε ο Γερουσιαστής Άνταμ Σκιφ.

«Χαίρομαι που η Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου επέλεξε να τιμήσει το αίτημα της Αρμενίας να αλλάξει το θέμα, ώστε να ταιριάζει με το ιστορικό γεγονός ότι οι Οθωμανοί Τούρκοι διέπραξαν μια γενοκτονική εκστρατεία στις αρχές του 20ου αιώνα που στόχευαν συστηματικά και αδίστακτα Αρμένιους», δήλωσε ο Γερουσιαστής Παλλόνε. «Αυτή η αλλαγή καθιερώνει την κατηγοριοποίηση που αξίζει η Γενοκτονία των Αρμενίων για να ταιριάξει με τα ιστορικά αρχεία και βοηθά να αποτελέσει παράδειγμα για τους μελετητές παγκοσμίως. Η αλλαγή της Βιβλιοθήκης ακολουθεί το σημαντικό προηγούμενο που έθεσε το Κογκρέσο πέρυσι, όταν τόσο η Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και η Γερουσία ενέκριναν ψηφίσματα για τον εορτασμό της Γενοκτονίας των Αρμενίων."

Σημείωση: Παρόμοιο θέμα υφίσταται με την τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974, και την επακόλουθη Κατοχή: Η Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου, δυστυχώς, ορίζει την αντίστοιχη θεματική ως: Cyprus -- History -- Cyprus Crisis, 1974-

Δέστε περισσότερες λεπτομέρειες: https://armenianweekly.com/2020/10/21/breaking-library-of-congress-corrects-armenian-massacres-subject-heading-to-armenian-genocide/

Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου 2020

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΕΒΕΠ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ) - 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Τα μέλη της ΚΕΒΕΠ προσκαλούνται σε Γενική Εκλογική Συνέλευση το Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2020, στις 11.00 π.μ.

Μετά και την ομόφωνη υπερψήφιση του νέου Καταστατικού μας στις 30 Μαΐου, έχουμε πλέον τη δυνατότητα για ηλεκτρονική συμμετοχή και ψηφοφορία.Το ΔΣ κατανοεί πλήρως τις δυσκολίες που προκύπτουν από τα περιοριστικά μέτρα λόγω COVID-19, και έτσι η συμμετοχή θα είναι αμιγώς ηλεκτρονική. Σχετική ενημέρωση στάληκε την Παρασκευή 6/9/2020 μέσω η-ταχυδρομείου.

Στη συνέλευση θα εκλεγεί και το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, με θητεία 2 χρόνων με αρχή την 1η Δεκεμβρίου 2020. Η θητεία του παρόντος ΔΣ, που κανονικά έληξε τον Μάρτιο, επεκτάθηκε αναγκαστικά λόγω των πρωτοφανών μέτρων που λήφθηκαν για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού, όπως σας ενημερώσαμε στην Καταστατική Συνέλευση.

 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ:

  1. Έκθεση πεπραγμένων  - απολογισμός διετίας (από ΔΣ)
  2. Έκθεση ταμιακής κατάστασης 2018-2019 (από ΔΣ)
  3. Γενική συζήτηση – διάφορα
  4. Εκλογή τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής
  5. Εκλογές νέου ΔΣ (σύμφωνα με το άρθρο 11 του Καταστατικού της Ένωσης). Η ψηφοφορία θα γίνει ηλεκτρονικά. 

Υπενθυμίζουμε για τις καταστατικές πρόνοιες, δηλαδή ότι: α) στη ΓΣ μπορούν να συμμετάσχουν μόνο όσα μέλη έχουν ανανεωμένη συνδρομή για το 2020, και β) δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για το ΔΣ έχουν μόνο όσα μέλη είχαν πληρωμένη συνδρομή και για τα δύο προηγούμενα έτη (2018 και 2019).

Υποβολή υποψηφιοτήτων: Κάθε ενδιαφερόμενο μέλος που πληροί τις πιο πάνω προϋποθέσεις οφείλει να καταθέσει την υποψηφιότητα του γραπτώς στο Δ.Σ. μέχρι και την ημέρα των εκλογών (21 Νοεμβρίου 2020) ώρα 10.00 π.μ., συμπληρώνοντας αίτηση και αποστέλλοντάς την στην η-διεύθυνση kebepcy@gmail.com

Υποψηφιότητα μπορεί να καταθέσει και μέλος που δεν θα λάβει μέρος στη Γ.Ε.Σ., εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις. Η ψηφοφορία μέσω αντιπροσώπου ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ, σύμφωνα με το Άρθρο 5(Δ)v του Καταστατικού. Δηλαδή, ένα μέλος που θέλει να υποβάλει υποψηφιότητα αλλά δεν θα μπορέσει να είναι παρόν/ούσα, μπορεί να το κάνει, αλλά δεν μπορεί να ψηφίσει τον εαυτό του/της 

Για πληρωμή των συνδρομών, δεδομένης και της μη φυσικής παρουσίας των μελών στη ΓΕΣ, παρακαλούμε τα μέλη να έρθουν σε επαφή με άτομο του ΔΣ που γνωρίζουν, ή να στείλουν μήνυμα στην η-διεύθυνση της Ένωσης, ή να επικοινωνούν στο κινητό τηλέφωνο της ΚΕΒΕΠ: 99277758

Περαιτέρω υπενθυμίζουμε τις νέες καταστατικές πρόνοιες: πέραν των πολλών νέων σοβαρών υποχρεώσεων που προκύπτουν για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, προκύπτουν σημαντικές αλλαγές που αφορούν την ιδιότητα του μέλους για καθεμία/καθέναν από εσάς. Τα σημεία: Άρθρο 5, παρ. Γ.i και Άρθρο 12, παρ. ii προνοούν, εν συντομία, ότι μέλη που δεν ανανεώνουν τη συνδρομή του έτους, καθώς και των προηγούμενων τυχόν απλήρωτων συνδρομών, εντός 2 ετών από τη λήξη του κάθε έτους, διαγράφονται από μέλη της ΚΕΒΕΠ (αναδρομική καταβολή χρεωστουμένων επιτρέπεται, αλλά το μέλος δεν θα μπορεί να είναι υποψήφιο για ΔΣ, εάν δεν πληρώνει κάθε χρόνο τη συνδρομή του έτους – δηλαδή έγκαιρη καταβολή της συνδρομής). Οι πρόνοιες αυτές εννοείται ότι ισχύουν από την 31/5/2020 (δηλαδή δεν διαγράφεται όποιος δεν έχει πληρώσει τη συνδρομή του 2019 ή παλαιότερων ετών).

Παρακαλούμε εκ νέου τα μέλη που επιθυμούν να διατηρήσουν την ιδιότητά τους αυτή, να προβούν το συντομότερο σε τακτοποίηση της συνδρομής τους για το έτος 2020.

Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου 2020

"Generation Code: Born at the Library" is going online this year! 13-14 Οκτωβρίου

Our interactive exhibition showcasing the top innovative digital exhibits from public libraries across the EU will be happening here. Europe’s 65,000 public libraries are a uniquely accessible space for users (both children and adults) to improve their digital skills. In the EU, over 2,3 million people a year attend a digital literacy course in their library, learning anything from basic digital skills to coding. It is a time for celebrating the amazing work that public libraries do every day in filling the digital gap of our communities.

As library buildings shut across Europe this year due to the COVID-19 pandemic, libraries quickly moved to online activities to maintain contact with their community. We are excited to present what public libraries across the EU have been doing for digital education and digital societies in a time where we cannot always meet. Make sure to check out the Library Lab and explore what Europe’s libraries have to offer even when the buildings are shut!

Join us for various webinars over the two days with experts who are ready to answer your burning questions on everything EU Code Week, Digital Education Action Plan, data privacy and more!


CHECK THE PROGRAM HERE

We look forward to seeing you online! 


From Public Libraries 2030 Team!

www.publiclibraries2030.eu

Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2020

1η Ημερίδα Εφηβικής Λογοτεχνίας για εκπαιδευτικούς από το Πανεπιστήμιο Frederick, 10 Οκτωβρίου

 «Πώς να προωθήσεις βιβλία σε ένα κοινό που ακροπατάει με το ένα πόδι στο παιδικό και με το άλλο στο ενήλικο κομμάτι της ζωής»

Το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Frederick, με την υποστήριξη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου, του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, του Κυπριακού Συνδέσμου Παιδικού και Νεανικού Βιβλίου και του Βιβλιοπωλείου Rivergate, διοργανώνει Ημερίδα Εφηβικής Λογοτεχνίας για εκπαιδευτικούς με θέμα: «Πώς να προωθήσεις βιβλία σε ένα κοινό που ακροπατάει με το ένα πόδι στο παιδικό και με το άλλο στο ενήλικο κομμάτι της ζωής». Οι διοργανωτές έχουν ήδη διοργανώσει με μεγάλη επιτυχία δέκα (10) Ημερίδες Παιδικής Λογοτεχνίας για εκπαιδευτικούς προδημοτικής και δημοτικής εκπαίδευσης, καθώς και σειρά Ημερίδων και Δράσεων παιδικής λογοτεχνίας και φιλαναγνωσίας σε σχολεία της Κύπρου. Η συγκεκριμένη Ημερίδα έρχεται να καλύψει το μεγάλο κενό που υπάρχει σε σχέση με την εφηβική λογοτεχνία και την ανάγκη των εκπαιδευτικών των μεγαλύτερων τάξεων της δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης για κατάρτιση σε θέματα που αποτυπώνονται στην εφηβική λογοτεχνία. 

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2020 (8:45 - 12:30), στο Πανεπιστήμιο Frederick στη Λευκωσία. Συντονίστρια της Ημερίδας θα είναι η Δρ. Κατερίνα Καρατάσου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής. 

Η Ημερίδα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Δημοτικής, Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης. Σκοπό έχει να προβληματίσει για τις τάσεις και τα θέματα που αποτυπώνονται στην εφηβική λογοτεχνία, να παρουσιάσει συσχετίσεις μεταξύ του μυθοπλαστικού κόσμου της λογοτεχνίας και του κόσμου των εφήβων, αλλά και να προτείνει τρόπους δημιουργικής αξιοποίησης των λογοτεχνικών βιβλίων στη σχολική τάξη.

Στην Ημερίδα θα συμμετάσχουν οι γνωστοί συγγραφείς:

-         Άννα Κουππάνου

-         Φυτούλα Βακανά

-         Αιμίλιος Σολωμού

-         Έλενα Περικλέους

-         Δέσποινα Ηρακλέους

-         Κυριάκος Μαργαρίτης

-         Μαρία Πιερή Στασίνου

Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Ημερίδα θα πρέπει να υποβάλουν δήλωση συμμετοχής στον σύνδεσμο εγγραφών https://teachteens.eventbrite.com, μέχρι την 6η Οκτωβρίου 2020. Λόγω της πανδημίας, ο αριθμός των συμμετεχόντων θα είναι μειωμένος και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Στους συμμετέχοντες θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης. 

Κατά τη διεξαγωγή της Ημερίδας θα τηρηθούν όλα τα ισχύοντα πρωτόκολλα προστασίας από τον COVID-19.

Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2020

Έρνεστ, παλιόφιλε

 «Με σκοτώνεις, καλό μου ψάρι!, συλλογιζόταν ο γέρος. Μα έχεις κι εσύ δικαίωμα να το κάνεις. Ποτέ μου δεν ξανάδα πιο μεγαλόπρεπο, πιο όμορφο, πιο ήρεμο και πιο ευγενικό πλάσμα από σένα, αδέλφι. Έλα, λοιπόν, και σκότωσέ με. Δεν με νοιάζει ποιος απ’ τους δυο θα σκοτώσει τον άλλο». Μια στιγμή απελπισίας και θάρρους από τον γέρο Σαντιάγο καθώς κυνηγάει ένα θεόρατο ξιφία που ταυτόχρονα διεκδικούν αιμοδιψείς καρχαρίες, στο μυθιστόρημα που χάρισε στον Έρνεστ Χέμινγουεϊ το Νόμπελ Λογοτεχνίας.

«Ο γέρος και η θάλασσα» είναι ένα από τα βιβλία που μου κράτησαν συντροφιά αυτό το καλοκαίρι. Το ‘χα ξεχάσει. Είχα ξεχάσει τις επικές μάχες του ανθρώπου με τη φύση διά χειρός Χέμινγουεϊ, του συγγραφέα αριστουργηματικών όπως τα «Για ποιον χτυπά η καμπάνα» και «Αποχαιρετισμός στα όπλα». Αμερικανός, αριστερός, με συμπάθεια στους αναρχικούς (η CIA τον είχε για πράκτορα της KGB), λίγο θρησκευόμενος, λίγο άθεος, πολύ μάτσο και ολίγον σεξιστής, δεινός ψαράς, λάτρεις του ποτού και της περιπέτειας. Το προφίλ του ανθρώπου που σήμερα θα κατασπάραζε το λόμπι της πολιτικής ορθότητας και τα social media θα έριχναν στα λιοντάρια (τα οποία παρεμπιπτόντως λάτρευε να σκοτώνει, αλλά ας μην ξεφύγουμε από το πλαίσιο της εποχής). Το ρεζουμέ των συγγραφέων λένε πολλά για τα βιβλία τους και το αντίστροφο.

Άρπαξα, λοιπόν, τον «Γέρο και τη θάλασσα» σε μια παρορμητική στιγμή -μάλλον από νοσταλγία- περιφερόμενος σ’ ένα γκράντε βιβλιοπωλείο, αφού τα συνοικιακά έχουν σχεδόν αφανιστεί. Γκράντε δηλαδή, αν του χώσεις και καμιά ηλεκτρονική συσκευή πλάι στα ράφια μπας και τσιμπήσει ο πελάτης κανένα βιβλίο. Win-win που λέμε. Κάτι σαν το «You’ve got mail» με τους Τομ Χανκς και Μεγκ Ράιαν. Αυτή, ιδιοκτήτρια μικρού γωνιακού βιβλιοπωλείου, ζεστού, φιλόξενου, γνωρίζει τους πελάτες με τα ονόματά τους, διαβάζει παραμύθια στα παιδιά τους, διστάζει να πουλήσει βιβλία τα οποία έχουν συναισθηματική αξία για την ίδια. Αυτός, ιδιοκτήτης του σούπερ βιβλιοπωλείου, μαζικής παραγωγής, απρόσωπου και ψυχρού, που εγκαθίσταται στη διπλανή λεωφόρο. Το δεύτερο βεβαίως, βεβαίως, καταβροχθίζει το πρώτο και παρόλα αυτά -Spoiler Alert!- οι δυο τους γνωρίζονται, κοντράρονται και εν τέλει ερωτεύονται. Το μαγαζάκι φαλίρισε μαζί με τη ζεστασιά και τις μυρωδιές των σελίδων που μόνο ένα βιβλιοπωλείο με ψυχή μπορεί να προσφέρει.

«Η αναβάθμιση του ρόλου των βιβλιοθηκών, το κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό και η διαθέσιμη τεχνολογία θα έπρεπε να αποτελούν άμεσα ζητούμενα, μαζί με την ενίσχυση της έκδοσης βιβλίων, την καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας και την ενθάρρυνση τής διά βίου μάθησης», γράφει μεταξύ άλλων ο φίλος Κύπριος συγγραφέας Σταύρος Χριστοδούλου (Βραβείο Λογοτεχνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2020), με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Γραμματισμού που γιορτάστηκε την εβδομάδα που πέρασε. Ο Γραμματισμός, ή αλφαβητισμός, δέχτηκε βαρύ πλήγμα εν μέσω κορωνοϊού, αναδεικνύοντας τις ανεπάρκειες του εκπαιδευτικού συστήματος -παρά τις φιλότιμες προσπάθειες- όχι μόνο της Κύπρου, κυρίως φτωχότερων χωρών.

Το συλλογικό τίμημα από τον πνευματικό κατήφορο είναι η «μαύρη τρύπα». Οι αλυσιδωτές αντιδράσεις, θέτουν σε κίνδυνο την ίδια τη δημοκρατία, το επίπεδο του πολιτισμού και προάγουν την ανεργία και την εξαθλίωση. Για το περιβόητο φιλανδικό μοντέλο έχω γράψει και στο παρελθόν. Το ζητούμενο, όμως, δεν είναι να αντιγράψουμε ένα ξένο για μας σώμα προσαρμοσμένο σε αλλωνών την κουλτούρα. Το ζητούμενο είναι να διαμορφώσουμε ένα νέο, σύγχρονο σύστημα παιδείας, ένα καινούριο κουστούμι στα δικά μας μέτρα. Πάνω απ’ όλα, πρέπει να εμφυσήσουμε στα παιδιά την αγάπη για το βιβλίο, το πάθος για μόρφωση, τον έρωτα για γνώση. Τα υπόλοιπα θα ακολουθήσουν και η κοινωνία θα αναγεννιέται στο διηνεκές. Όπως έλεγε κι ο παλιόφιλος ο Έρνεστ, «Σε όλη μου τη ζωή κοίταζα τις λέξεις σαν να τις έβλεπα για πρώτη φορά». Αυτό.

Άρθρο του Γιώργου Αγκαστινιώτη στον Φιλελεύθερο, 13.9.2020.

Αναγνώστες

Αρχειοθήκη ιστολογίου