Πέμπτη, 25 Οκτωβρίου 2012

Θέση Αρχειονόμου - Βιβλιοθηκονόμου

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ), στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Οργάνωση, ανάδειξη και προβολή ακαδημαϊκού περιεχομένου της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος ʽʽΨηφιακή Σύγκλισηʼʼ, προκηρύσσει μία θέση Αρχειονόμου.
Αντικείμενο του έργου
Τεκμηρίωση της υπάρχουσας συλλογής του ιστορικού αρχείου της ΑΣΚΤ το οποίο
περιλαμβάνει πρακτικά συνεδριάσεων επιτροπών και συλλόγου καθηγητών, μαθητολόγια, αλληλογραφία και διάφορα διοικητικά έγγραφα καθώς και τεκμηρίωση αρχειακού υλικού που αφορά στην ΑΣΚΤ αλλά βρίσκεται σε άλλα αρχεία με τα οποία η ΑΣΚΤ θα συνεργαστεί. Ταυτοποίηση, συσχέτιση και ταξινόμηση του αρχειακού υλικού ώστε να υλοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η τεκμηρίωση.
Παραδοτέα
Ταυτοποίηση, συσχέτιση, ταξινόμηση, τεκμηρίωση 22. 000 περίπου τεκμήριων.
Περίοδος: 23 μήνες
Ποσό: 46.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (23%).
Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει:
Πτυχίο σχολής Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής αναγνωρισμένο πτυχίο από αντίστοιχο Πανεπιστήμιο του εξωτερικού (για το δεύτερο απαιτείται βεβαίωση από το ΔΟΑΤΑΠ.
Επαγγελματική εμπειρία σε Ιστορικά Αρχεία (διαχείριση και τεκμηρίωση ιστορικών αρχείων)
Εμπειρία στην χρήση λογισμικών διαχείρισης αρχείων
Καλή γνώση του προτύπου αρχειακής περιγραφής (ΔΙΠΑΓ (ISAD(G)) καθώς και του προτύπου κωδικοποίησης δεδομένων EAD.
Γνώση χειρισμού ΗΥ και του λογισμικού πακέτου MS-Office (Excel, Word).
Γνώση της Αγγλικής γλώσσας
Θα συνεκτιμηθεί
Εμπειρία στην χρήση του λογισμικού adlib archives.
Γνώση της Γερμανικής γλώσσας
Δικαιολογητικά:
Αίτηση
Βιογραφικό σημείωμα
Επικυρωμένοι τίτλοι σπουδών (σε περίπτωση ξενόγλωσσων τίτλων και επίσημη μετάφραση αυτών)
Βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας ή/και συστατικές επιστολές.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν ή να αποστείλουν τα δικαιολογητικά τους μέχρι τις 02.11.2012 και ώρα 12:00 (τέλος προθεσμίας) στην ακόλουθη διεύθυνση: ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, ΠΡΩΤΌΚΟΛΛΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ, Πατησίων 42, 106 82, Αθήνα
Πληροφορίες σχετικά με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος παρέχονται στο τηλέφωνο επικοινωνίας 210 4801207 καθώς και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών της ΑΣΚΤ: www.elke.asfa.gr.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αναγνώστες

Αρχειοθήκη ιστολογίου