Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2009

2 κενές θέσεις Βιβλιοθηκονόμων στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου


ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΣ)ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (Εναλλάξιμη Θέση)


(Θέση Πρώτου Διορισμού)
Τίτλος: Λειτουργός Ανοικτού Πανεπιστημίου (Βιβλιοθηκονόμος)

Αρ. Θέσεων: Δύο (2). Κατηγορία: Μόνιμη Θέση. Μισθολογική Κλίμακα: A8-A1D-A11

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση δύο (2) κενών θέσεων Λειτουργού Πανεπιστημίου (Βιβλιοθηκονόμου) στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Οϊ αιτητές/τριες πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νοείται ότι «το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να επιτρέψει σε ειδική περίπτωση, για εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, όπως πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
υποβάλει αίτηση για διορισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού και σε περίπτωση επιλογής του αυτό μπορεί να διοριστεί:

(α) Με σύμβαση για ορισμένο χρονικό διάστημα ή
(β) Πάνω σε μόνιμη βάση, αν το εν λόγω πρόσωπο είχε απασχοληθεί στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο ή στη Δημόσια Υπηρεσία με σύμβαση για περίοδο όχ( μικρότερη από τέσσερα χρόνια».

Κανένας δεν διορίζειαι στο διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου εκτός αν συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της δημοκρατίας ή πολίτη κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχε! εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές.

Εγκεκριμένη Μισθολογική κλίμακα:
Α8: €17.946 - €27.593
Α10:€25.112- €34.720 Συνδυασμένες Κλίμακες,
Α11: €29.684 - €39.292

Καθήκοντα και Ευθύνες:
Κάτω από την εποπτεία του προϊσταμένου του:
1. Εκτελεί διοικητικά καθήκοντα αναφορικά με την εξέταση, μελέτη και διαχείριση διαφόρων υποθέσεων, προβλημάτων και θεμάτων που αφορούν τις αρμοδιότητες του τομέα στον οποίο τοποθετείται.
2. Βοηθά στην οργάνωση, συντονισμό, προγραμματισμό και εποπτεία ενός ή περισσοτέρων τομέων εργασίας που του ανατίθενται.
3. Υποβάλλει ε(σηγήσεις για την επίλυση διαφόρων προβλημάτων, διεκπεραιώνει ή μεριμνά για την υλοποίηση των λαμβανομένων αποφάσεων, εφαρμόζει τη σχετική Νομοθεσία και Κανονισμούς και διεξάγει τη σχετική αλληλογραφία.
4. Παρέχει διοικητική υποστήριξη και εποπτεύει και ελέγχει υφιστάμενο προσωπικό, ανάλογα με τις οδηγίες που του δίνονται.
5. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του/της ανατεθούν.

Περιγραφή Εργασίας θα καθορίζεται κατά την προκήρυξη της Θέσης.

Απαιτούμενα Προσόντα:
1. Πτυχίο Πανεπιστημίου ή ισότιμο προσόν σε αντικείμενο ή συνδυασμό αντικειμένων που θα καθορίζεται/ονται κατά την προκήρυξη της θέσης.
2. Σχετική διετής εργασιακή εμπειρία που θα καθορίζεται κατά την προκήρυξη της θέσης.
3. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής καί μίας ξένης γλώσσας, η οποία θα καθορίζεται κατά την προκήρυξη της θέσης, ανάλογα με τις ανάγκες του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου.
4. Κατά την προκήρυξη της θέσης το Πανεπιστήμιο θα καθορίζει κατά πόσο σχετικός μεταπτυχιακός τίτλος θα αποτελεί πλεονέκτημα.
5. Κατά την προκήρυξη της θέσης το Πανεπιστήμιο θα καθορίζει κατά πόσο απαιτείται ή όχι επιτυχία στις εξετάσεις για απόκτηση του ECDL (European Computer Driving License) ή επιτυχία στην εξέταση των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών που διεξάγει το ΚΕΒΕ.
6. Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεία, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα, ευθυκρισία και ικανότητα αποτελεσματικής συνεργασίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1. Ανάλογα με τις ανάγκες του Πανεπιστημίου, ο/η κάτοχος της θέσης θα τυγχάνει ειδικής εκπαίδευσης και θα παρακολουθεί επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντα του/της.
2. Ο/Η κάτοχος της θέσης τοποθετείται ή μετακινείται σε οποιοδήποτε Τμήμα ή Υπηρεσία του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου.
3. Ο/Η κάτοχος της θέσης ανάλογα με τις ανάγκες του Πανεπιστημίου, δυνατό να εργάζεται είτε με σύστημα βάρδιας είτε με ειδικά ωράρια, σύμφωνα με Κανόνες που εγκρίνει το Συμβούλιο.
4. Ο όρος Πανεπιστημιακός τίτλος καλύπτει και μεταπτυχιακό τίτλο ή ισότιμο προσόν.
Για σκοπούς της παρούσας προκήρυξης καθορίζεται περιγραφή εργασίας για τις κενές θέσεις Λειτουργού Πανεπιστημίου (Βιβλιοθηκονόμου), καθώς επίσης και τα απαιτούμενα προσόντα.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ
Κάτω από την εποπτεία του Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών:
1. Υπεύθυνος για την οργάνωση, διοίκηση, σχεδιασμό και ανάπτυξη συγκεκριμένου/ων τομέα/ων της συμβατικής ή/και ψηφιακής βιβλιοθήκης που θα του/της ανατεθούν.
2. Εκτελεί διοικητικά καθήκοντα αναφορικά με την μηχανογράφηση και εξέταση διαφόρων υποθέσεων, προβλημάτων και θεμάτων που αφορούν τις αρμοδιότητες του.
3. Έχει την ευθύνη για την εποπτεία, καθοδήγηση, εκπαίδευση και ανάπτυξη υφιστάμενου προσωπικού στη διεκπεραίωση των σχετικών λειτουργιών της βιβλιοθήκης.
4. Εποπτεύει και ελέγχει υφιστάμενο προσωπικό.
5. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του/της ανατεθούν.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1. Πρώτος τίτλος Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστήμια, ΤΕΙ της Ελλάδας ή αντίστοιχος τίτλος σπουδών άλλης χώρας Αναγνωρισμένης Σχολής Ανώιατης εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον μετά-λυκειακού κύκλου σπουδών) στο αντικείμενο της Βιβλιοθηκονομίας ή της Βιβλιοθηκονομίας και της Επιστήμης της Πληροφόρησης (Library and Information Science) ή πρώτος ιίτλος Ανώτατης Εκπαίδευσης άλλης ειδικότητας και μεταπτυχιακό τίτλο στη Βιβλιοθηκονομία.
2. Διετής εργασιακή εμπειρία σχετική με τα καθήκοντα της θέσης μετά την απόκτηση του πρώτου τίτλου σπουδών.
3. Να έχει πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.
4. Καλή γνώση χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
5. Να έχει ακεραιότητα χαρακτήρα και να επιδεικνύει εχεμύθεια, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία, ευθυκρισία και ικανότητα αποτελεσματικής συνεργασίας.

Θα αποτελούν πλεονέκτημα:
1. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (Επιπέδου Master) σχετικός με τα καθήκοντα της θέσης.
2. Πρόσθετη εργασιακή εμπειρία σχετική με τα καθήκοντα της θέσης, μετά την απόκτηση του πρώτου Πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών.
3. Γνώση χρήσης Βιβλιοθηκονομιών Λογισμικών.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1. Ο/Η κάτοχος της θέσης τοποθετείται ή μετακινείται σε οποιοδήποτε Τμήμα ή Υπηρεσία του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου.
2. Η Διοικούσα Επιτροπή δύναται, αναλόγως προσόντων και εργασιακής εμπειρίας σε αντίστοιχη θέση, να τοποθετήσει υπάλληλο κατά τον διορισμό σε οποιαδήποτε βαθμίδα της συνδυασμένης κλίμακας.
3. Οι υπάλληλοι που θα διοριστούν θα εργάζονται, ανάλογα με τις ανάγκες του Πανεπιστημίου, είτε με σύστημα βάρδιας, είτε με ειδικά ωράρια, σύμφωνα με τους Κανόνες που εγκρίνει το Συμβούλιο.
4. Ανάλογα με τις ανάγκες του Πανεπιστημίου, οι υπάλληλοι θα τυγχάνουν ειδικής εκπαίδευσης και θα παρακολουθούν επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντα τους.
5. Αναφορικά με τους υποψήφιους α) των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης και β) οι οποίοι, δυνάμει του Αρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα,
Απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι αυτοί θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Οι υποψήφιοι θα εξετασθούν γραπτώς η/και προφορικώς συμφωνά με τους Περί Αξιολόγησης Υποψήφιων για Διορισμό στη Δημοσία Υπηρεσία Νομούς 1998 εως 2006 Οι ημερομηνίες των εξετάσεων θα καθορισθούν αργότερα.
Η νραπτη εξέταση θα καλύπτει ειδικό θέμα σχετικό με τα καθήκοντα της θέσης όπως περιγράφονται στο Σχέδιο Υπηρεσίας και θα περιλαμβάνει τουλάχιστον μια ενότητα που θα είναι διατυπωμένη και θα απαιτεί απάντηση στα Αγγλικά.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να -προμηθευτούν το έντυπο αιτήσεων απο την ιστοσελιδα του Ανοικτού Πανεπιστήμιου www.ouc.ac.ογ η τα Γραφεία του Ανοικτού Πανεπιστήμιου Κύπρου (Δευτέρα -Παρασκευή απο τις 8 ΟΟπ μ - 15 ΟΟμ μ ), στη διεύθυνση Διγενή Ακριτα 13 15
Αδαμάντιο Μέγαρο 4ος όροφος, 1056 Ανιος Αντώνιος, Λευκωαια, Τ Κ 24801 1304 Λευκωσία.

Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται απο Βιογραφικό Σημείωμα και αντίγραφα πιστοποιητικών των προσόντων που προνοούνται πιο πάνω περιλαμβανομένων βεβαιώσεων για υπηρεσία εκεί οπού απαιτείται πείρα (Τα πρωτότυπα να παρουσιασθούν, όταν ζητηθούν για έλεγχο).

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν στη διεύθυνση
ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
«Αίτηση για τη θέση Λειτουργού Πανεπιστήμιου - Βιβλιοθηκονόμος»
ΛΕΩΦ. ΔΙΓΕΝΗ ΑΚΡΠΑΑΡ 13 15
ΑΔΑΜΑΝΤΙΟ ΜΕΓΑΡΟ
4ος ΟΡΟΦΟΣ
1055 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

το αργότερο μ-χρι τις 22 Ιανουαρίου 2010 και ωρα 2 00 μ μ η να αποσταλούν μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή (Τ Θ 24801 1304 Λευκωσία) σε φάκελο ο οποίος να φέρει ευδιάκριτη ταχυδρομική σφραγίδα το αργότερο μέχρι τις 22 Ιανουαρίου 2010.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στην κ Κυπρουλα Κυπριανού Διοικητικές Υπηρεσίες του Ανοικτού Πανεπιστήμιου Κύπρου στο τηλέφωνο 22411660

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αναγνώστες

Αρχειοθήκη ιστολογίου