Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2008

Θέσεις εκτάκτων Βιβλιοθηκονόμων - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού


ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Βοηθοί Βιβλιοθηκονόυοι (Κλ. Α2 ή Κλ Α5, 2η βαθιιίδα, ανάλονα με τα προσόντα των προσληφθησομένων)

Απαιτούυενα προσόντα

(1)(α) Δίπλωμα αναγνωρισμένης Ανώτερης Σχολής τριετούς, τουλάχιστον, μεταλυκειακού κύκλου σπουδών στη Βιβλιοθηκονομία
ή β) Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης και τριετής, τουλάχιστον, πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης.

(2) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

(3) Ακεραιότητα χαρακτήρα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία

(4) Μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Βιβλιοθηκονομία θα αποτελεί πλεονέκτημα.

(5) Δίπλωμα μεταλυκειακού κύκλου σπουδών στην Τεκμηρίωση ή στην Πληροφορική θα αποτελεί πλεονέκτημα.

(6) Γνώση της Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο ανώτερο από αυτό της καλής γνώσης, καθώς και γνώση άλλης ξένης γλώσσας σε καλό, τουλάχιστον, επίπεδο, θα αποτελεί πλεονέκτημα.

(7) Πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης, διάρκειας από έξι μήνες μέχρι δύο έτη, θα αποτελεί πλεονέκτημα.

Νοείται ότι, για τους κατόχους του προσόντος 1(β), η πείρα αυτή θα είναι πέραν των τριών ετών που απαιτούνται στην ίδια παράγραφο.

- Τα καθήκοντα που θα εκτελούνται από αυτούς που θα προσληφθούν είναι τα καθήκοντα που αναφέρονται στο Σχέδιο Υπηρεσίας της αντίστοιχης οργανικής θέσης.

- Η βασική αμοιβή θα είναι στην αρχική βαθμίδα της Κλίμακας της αντίστοιχης οργανικής θέσης και σ' αυτή θα προστίθεται οποιαδήποτε εγκεκριμένη αύξηση και το τιμαριθμικό επίδομα που θα ισχύει κατά την περίοδο της απασχόλησης.

- Η περίοδος απασχόλησης έκτακτου προσωπικού θα είναι από την ημερομηνία πρόσληψης μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου του 2010, εκτός αν οι ανάγκες, για τις οποίες γίνεται η πρόσληψη, παύσουν να υφίστανται, είτε λόγω πλήρωσης κενών θέσεων είτε άλλως πως. Με τη λήξη της απασχόλησης, η εργοδότηση του έκτακτου προσωπικού τερματίζεται αυτοδικαίως χωρίς την καταβολή αποζημίωσης ή την τήρηση οποιασδήποτε άλλης διατύπωσης.

- Αιτήσεις από μέρους των ενδιαφερομένων θα πρέπει να υποβληθούν στο Ειδικό Έντυπο, το οποίο μπορούν να προμηθευτούν από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (Πληροφορίες στο ισόγειο του κεντρικού κτιρίου) ή από τα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας ή από τα Γραφεία και Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη ή από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών (www.mof.gov.cy). Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στο Αρχείο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (κ. Κωνσταντίνα Παλαιολόγου, Γραφείο Αρ 407,4ος όροφος, Κεντρικό Κτίριο) ή να αποσταλούν μέσω του
ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή ή μέσω τηλεομοιοτυπικής υπηρεσίας (αριθμός τηλεομοιότυπου 22427559), όχι αργότερα από τις 5 Δεκ. 2008.


- Από την Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας -

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αναγνώστες

Αρχειοθήκη ιστολογίου