Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2008

Θέση Βιβλιοθηκονόμου / Αρχειονόμου στο ΡΙΚ
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 7ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008 6457
Αριθμός 7640

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΗ ΜΟΝΙΜΗ ΘΕΣΗ ΒΟΗΘΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΙΝΙΩΝ

Από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου γίνονται δεκτές αιτήσεις για 1 (μία) κενή μόνιμη θέση Βοηθού Λειτουργού Αρχείου Ταινιών, Γενική Διεύθυνση (Η Θέση είναι Πρώτου Διορισμού). Ο μισθός της θέσης είναι Α4: €11893,57 - €17496,08 καιΑ7+2: €16838,27 -€26536,29 (Συνδυασμένες Κλίμακες), στον οποίο προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση, από καιρό σε καιρό.
Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει, τα καθήκοντα και ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

1. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ
1. Βοηθά στη διεκπεραίωση ή/και αναλαμβάνει την διεκπεραίωση της παραλαβής, της καταγραφής, της ταξινόμησης - αρχειοθέτησης και της ασφαλούς αποθήκευσης αρχειακού υλικού στο Αρχείο Προγραμμάτων του ΡΙΚ.
2. Βοηθά στη συντήρηση ή/και αναλαμβάνει τη συντήρηση αρχειακού υλικού.
3. Βοηθά στη διεκπεραίωση εργασιών που αφορούν τον δανεισμό, τη διάθεση, τη διακίνηση αρχειακού υλικού ή/και αναλαμβάνει την διεκπεραίωση τέτοιων εργασιών.
4. Διεκπεραιώνει τις γραφειακές εργασίες που συνεπάγονται τα καθήκοντα του.
5. Βοηθά τον Λειτουργό Αρχείου Ταινιών στην άσκηση των καθηκόντων του και, αν του ανατεθεί, τον αναπληρώνει στην απουσία του.
6. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα.
Σημειώσεις: (α) Ο όρος «Προγράμματα» περιλαμβάνει τηλεοπτικά ή/και ραδιοφωνικά προγράμματα. (β) Ο όρος «αρχειακό υλικό» περιλαμβάνει ταινίες παντός είδους - μαγνητοταινίες ήχου και εικόνας (Video Tapes), κινηματογράφησης / φωτογράφησης (Film Tapes), μαγνητοταινίες ήχου - δισκέτες ήχου, δισκέτες ήχου και εικόνας (Η.Υ.), δίσκους, φωτογραφίες, κείμενα προγραμμάτων, περιλαμβανομένων αντιγράφων Δελτίων Ειδήσεων και γενικά οτιδήποτε αρχειακής σημασίας που έχει σχέση με τα προγράμματα.

2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1. (α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος στην Αρχειονομία ή την Βιβλιοθηκονομία ή άλλο συναφές, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, θέμα.
Σημ.: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο.
Π
(β) (i) Δίπλωμα του Τεχνικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ελλάδας (Τ.Ε.Ι) ή άλλο ισότιμο προσόν σε ένα από τα θέματα στο (α) πιο πάνω και τριετής πείρα σε υπηρεσίες Αρχείου.
2. Συνδυασμός του προσόντος στο (α) πιο πάνω και πείρα σε υπηρεσίες Αρχείου αποτελεί πλεονέκτημα.
3. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.
4. Γνώση χρήσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή.
5. Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, ευθυκρισία.

Οι Αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, όπου και όταν οι Νόμοι του κράτους το απαιτούν.
Η κατάσταση της υγείας του ατόμου που θα προσληφθεί θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να του επιτρέπει την εκπλήρωση των καθηκόντων της θέσης.
Οι υποψήφιοι θα υποβληθούν σε γραπτή εξέταση που θα διεξαχθεί δυνάμει των προνοιών των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων του 1998 έως του 2006. Η ημερομηνία καθώς και η ύλη των γραπτών εξετάσεων θα καθοριστούν αργότερα.
Τα θέματα στα οποία θα εξετασθούν είναι τα ακόλουθα:
> Ελληνικά.
> Αγγλικά.
> Ερωτήσεις επί του Αντικειμένου / Γενικές Γνώσεις.


Σημ.: Όσοι από τους/τις αιτητές/τριες πληρούν τα τυπικά προσόντα για διορισμό και προτίθενται να παρακαθίσουν, ύστερα από σχετική κλήση του ΡΙΚ, στη γραπτή εξέταση θα πρέπει να καταβάλουν το τέλος συμμετοχής το οποίο έχει ορισθεί στα €30 για κάλυψη διοικητικών εξόδων. [(!!!!!!)]

«Επιτυχών» και «Επιτυχών στη γραπτή εξέταση» σημαίνει πρόσωπο που συμμετέχει στη γραπτή εξέταση και συγκεντρώνει συνολική γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστον κατά μέσο όρο και στο καθένα από τα θέματα που περιλαμβάνονται στην εξέταση αυτή 40% τουλάχιστον.
Οι επιτυχόντες στη γραπτή εξέταση υποψήφιοι θα κληθούν και σε προφορική εξέταση.

Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο Έντυπο ΡΙΚ 46 το οποίο οι αιτητές μπορούν να προμηθευτούν σε ώρες γραφείου από το Τμήμα Προσωπικού και Διοίκησης του ΡΙΚ στη Λεωφόρο ΡΙΚ, Αγλαντζιά, Λευκωσία και εκτός ωρών γραφείου από την είσοδο του ΡΙΚ ή από την ιστοσελίδα του ΡΙΚ www.cybc.com.cy και να παραδοθούν στο Τμήμα Προσωπικού και Διοίκησης του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου στη Λεωφόρο ΡΙΚ, Αγλαντζιά, Λευκωσία ή να αποσταλούν στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, Τ.Θ. 24824, 1397 Λευκωσία με την ένδειξη «Αίτηση για τη θέση Βοηθού Λειτουργού Αρχείου Ταινιών» μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή ή μέσω τηλεομοιοτυπικής
υπηρεσίας (Τέλεφαξ: 22-497900), όχι αργότερα από τις 28 Νοεμβρίου 2008.

Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα των πιστοποιητικών, των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων που προνοούνται στην παράγραφο 2. ανωτέρω, περιλαμβανομένων βεβαιώσεων για υπηρεσία εκεί όπου απαιτείται πείρα (Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο). Τονίζεται ότι
αιτήσεις χωρίς τα απαιτούμενα πιστοποιητικά δεν θα ληφθούν υπόψη.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Προσωπικού και Διοίκησης τηλ: 22-862347
/ 22-862399.

http://www.cygazette.com/gazette.dll/{F6BD909B-CA1B-485E-B16A-C779321815D7}/WorkPositions

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αναγνώστες

Αρχειοθήκη ιστολογίου