Τρίτη, 28 Ιουλίου 2009

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Λευκωσίας – Κενή Θέση

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Λευκωσίας – Κενή Θέση

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Θέση: Βιβλιοθηκονόμος
Γραφείο: Δανεισμού και Εξυπηρέτησης Χρηστών

A. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ

· Να έχει τη διαχείριση, την οργάνωση, την ομαλή λειτουργία και την ανάπτυξη του Γραφείου Εξυπηρέτησης Χρηστών και Δανεισμού.

· Να έχει την εποπτεία, καθοδήγηση, εκπαίδευση και ανάπτυξη υφιστάμενου προσωπικού στη διεκπεραίωση των σχετικών λειτουργιών της βιβλιοθήκης που σχετίζονται με το γραφείο Δανεισμού και Εξυπηρέτησης Χρηστών.

· Να έχει την ενημέρωση και επιμόρφωση των χρηστών της Βιβλιοθήκης για τις διαδικασίες και τους κανονισμούς λειτουργίας της. Η επιμόρφωση των χρηστών περιλαμβάνει την εκπαίδευση των χρηστών στη χρήση της βιβλιοθήκης και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της,

· Να έχει άριστες επικοινωνιακές ικανότητες, με ικανότητες στην λεπτομέρεια, να εντοπίζει και να λύνει προβλήματα, καθώς και να μπορεί να εργάζεται υπό πίεση.

· Να έχει την ευθύνη παροχής εξυπηρέτησης Διαδανεισμού από και προς άλλες συνεργαζόμενες βιβλιοθήκες.

· Να εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα.

Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

· Δίπλωμα Αναγνωρισμένης Σχολής Ανώτατης Εκπαίδευσης στη Βιβλιοθηκονομία/ Επιστήμη Πληροφόρησης. Σχετική πείρα θα αποτελεί πλεονέκτημα.

· Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.

· Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα, ευθυκρισία και ικανότητα συνεργασίας.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι την 8η Σεμπτεβρίου 2009.
Απολαβές αναλόγως προσόντων και σχετικής πείρας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα προς :

Κούλα Περιστιάνη : e-mail: peristiani.k@unic.ac.cy
Διευθύντρια Βιβλιοθήκης
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Μακεδονίτισσας 46, Λευκωσία 1700

Τηλ. Επικοινωνίας 22 444772

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αναγνώστες

Αρχειοθήκη ιστολογίου