Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2009

Εκδόσεις βιβλίων στην Κύπρο; Αιωνία τους η μνήμη...

Ενα όνειρο, ωστόσο... Αγαθό και παιδι-

κότατο. Να κερδίσω μια μέρα το πρώτο

λαχείο για να τυπώσω τα άπαντά μου.

Θα τα ’βαζα στη χρονολογία τους. Ή αν

είχα ποτέ καιρό να σουλουπώσω - και λεφτά να τυπώ-

σω - το Τραγούδι της Θάλασσας, να ενσωμάτωνα τα

Ασημένια Τραγούδια. Μερικά.

Όνειρα...».

Ο Θοδόσης Πιερίδης, ο αξεπέραστος ποιητής της Κύ-

πρου, του κόσμου, της εργατιάς και της Αριστεράς,

στον οποίο ανήκει αυτό το απόσπασμα από το ανέκδο-

το σημειωματάριό του, ακόμη και σήμερα μόνο αν

κέρδιζε τον πρώτο λαχνό στο λαχείο θα μπορούσε να

κάνει όνειρα να εκδώσει τα άπαντά του.

Με το νέο σχέδιο για τις επιχορηγήσεις βιβλίων, που

εξαγγέλθηκε από το υπουργείο Παιδείας και Πολιτι-

σμού, καλύπτονται μόνο ιστορικο-κριτικές επανεκδό-

σεις εξαντληθέντων βιβλίων σημαντικών συγγραφέ-

ων, καθώς και κυπρολογικές εκδόσεις και μάλιστα

πολυδάπανες! Δεν ήθελε όμως λουσάτες εκδόσεις ο

Θοδόσης Πιερίδης. Απλώς να εκδοθούν τα άπαντά

του ήθελε, να γίνουν κτήμα του λαού, των απλών αν-

θρώπων.

Τα άπαντα του Θοδόση Πιερίδη εκδόθηκαν τελικά

επτά χρόνια ύστερα από το θάνατό του, με τη φροντί-

δα του αδελφού του, του επίσης επιφανούς λογοτέ-

χνη, Γιώργου Φιλίππου Πιερίδη, το 1975 και το

1976. Όμως οι τόμοι των ποιητικών απάντων του Θο-

δόση Πιερίδη έχουν εξαντληθεί εδώ και χρόνια. Οι

προσπάθειες για επανέκδοσή τους δεν καρποφόρη-

σαν. Πώς θα γίνει τώρα αυτό με τις πρόνοιες του νέου

σχεδίου επιχορηγήσεων, αφού είναι το τέλειο σχέδιο

για την πτώχευση των εκδοτικών οίκων, για την εξό-

ντωση της εκδοτικής δραστηριότητας;

Μία προς μία οι πρόνοιες αυτού του σχεδίου είναι ολέ-

θριες. Τα λογοτεχνικά έργα, ακόμη και από ένα νέο

Θοδόση Πιερίδη, αποκλείονται. Ενώ τίθεται ως προϋ-

πόθεση να είναι πολυδάπανες οι εκδόσεις που υπο-

βάλλονται για επιχορήγηση, εντούτοις μειώνεται το

ανώτατο όριο επιχορήγησης των επιλέξιμων δαπανών

από 17.000 ευρώ σε 10.000 ευρώ! Ως επιλέξιμες δα-

πάνες ορίζονται μόνο εκείνες που αφορούν την παρα-

γωγή, ενώ η έκδοση ενός βιβλίου, ιδιαίτερα τέτοιων

προδιαγραφών, απαιτεί δαπάνες για την καλλιτεχνική

επιμέλεια του εξωφύλλου και των σελίδων, για την

ψηφιακή επεξεργασία των φωτογραφιών κ.λπ. Για

ανταμοιβή του συγγραφέα ούτε λόγος!

Επιπρόσθετα, το Υπουργείο απαιτεί να του επιστραφεί

σε είδος (σε αριθμό αντιτύπων) το 20% της επιχορή-

γησης. Απαιτεί επίσης να βρίσκεται στο εμπόριο το

70% των αντιτύπων του υπό επιχορήγηση βιβλίου.

Αυτό σημαίνει ότι ένα μεγάλο ποσοστό των εισπράξε-

ων από τις πωλήσεις βιβλίων (που είναι ελάχιστες),

λόγω των προμηθειών, δεν θα καταλήγουν στον εκδό-

τη, ο οποίος ακόμη και με την εξασφάλιση επιχορήγη-

σης δεν θα μπορεί να καλύψει καν το κόστος του βι-

βλίου, ούτε κι αν εκδώσει μπεστ-σέλερ!

Παράλληλα, το Υπουργείο θέτει όριο: μέχρι τρία βι-

βλία (πολυδάπανα, επαναλαμβάνουμε) το χρόνο για

κάθε εκδοτικό οίκο θα επιχορηγούνται. Ποιος εκδοτι-

κός οίκος της Κύπρου θα μπορέσει να επιβιώσει με

τέτοιο σχέδιο επιχορήγησης;

Ίσως το επιχείρημα να είναι ότι με το προηγούμενο

σχέδιο το Υπουργείο αναγκαζόταν να επιχορηγεί λο-

γοτεχνική σαβούρα ή ότι ορισμένοι εκδότες εκμεταλ-

λεύονταν καταστάσεις για να θησαυρίζουν. Όμως τι

κάνει το Υπουργείο; Με τα ξερά καίει και τα χλωρά!

Το νέο σχέδιο θα αφήσει πίσω του καμένη γη στο χώ-

ρο του βιβλίου...

Του Χρύσανθου Χρυσάνθου

Φιλελεύθερος 19/7/2009, σελ. 37

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αναγνώστες

Αρχειοθήκη ιστολογίου