Πέμπτη, 24 Ιουνίου 2010

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗ

Η Βιβλιοθήκη του Πολιτιστικού Κέντρου του Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ στη Λευκωσία ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται για αγορά υπηρεσιών για ταξινόμηση και ηλεκτρονική καταλογογράφηση υλικού της Βιβλιοθήκης από πτυχιούχους έμπειρους Βιβλιοθηκονόμους.

Απαιτούμενα προσόντα

· Πτυχίο Βιβλιοθηκονομίας

· Άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας και πολύ καλή γνώση της αγγλικής και μίας άλλης ευρωπαϊκής γλώσσας

· Άριστη γνώση του προγράμματος ΑΒΕΚΤ 5.5 ή 5.6 και του ταξινομικού συστήματος Dewey απαραίτητη

· Ευρύτητα γενικών γνώσεων

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει επίσης να έχουν πείρα από προηγούμενη ανάλογη εργασία και να υποβάλουν

· Ιδιόχειρο βιογραφικό σημείωμα και στοιχεία επικοινωνίας

· Φωτοαντίγραφα απολυτηρίου, πτυχίων σπουδών και άλλων τυχόν πιστοποιητικών

· Αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων σπουδών Βιβλιοθηκονομίας

· Βεβαίωση από προηγούμενη εργασία απαραίτητη

Σημειώνεται ότι η εργασία ενδέχεται να ξεκινήσει άμεσα και ότι θα διεξάγεται πρωινές ώρες.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τις 15 Ιουλίου 2010 είτε ταχυδρομικώς είτε προσωπικώς σε κλειστό φάκελο με τη σημείωση «Για παροχή υπηρεσιών Βιβλιοθηκονόμου» στη διεύθυνση:

Ίδρυμα Αρχ. Μακαρίου Γ΄,

Βιβλιοθήκη,

Τ.Θ. 21269, 1505 Λευκωσία

Πλατεία Αρχ. Κυπριανού, 1016 Λευκωσία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποψήφιοι των οποίων οι αιτήσεις έχουν υποβληθεί για την ίδια θέση μέχρι τις 16 Απριλίου 2010 δεν χρειάζεται να υποβάλουν αίτηση ξανά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αναγνώστες

Αρχειοθήκη ιστολογίου