Πέμπτη, 27 Μαΐου 2010

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Δημοσίευση προκήρυξης από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO, http://www.eu-careers.eu), του γενικού διαγωνισμού EPSO/AD/178/10, για τους τομείς της τεκμηρίωσης/πληροφορικής:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:110A:0001:0010:EL:PDF

Η σχετική δημοσίευση περιλαμβάνεται στο φύλλο C 110 A, της 29ης Απριλίου 2010, της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ενωσης:

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2010:110A:SOM:EL:HTML

Όπως θα διαπιστώσετε, ο διαγωνισμός απευθύνεται σε βιβλιοθηκονόμους (βλ.σελ.C 110 A/7), καθώς και σε νομομαθείς βιβλιοθηκονόμους (law librarians) για τους οποίους ενδιαφέρεται η Βιβλιοθήκη του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 28 Μαΐου 2010 (έως 12.00 ώρα Βρυξελλών).

Για κάθε είδους πληροφορία ή διευκρίνιση σε σχέση με τον εν λόγω γενικό διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται αποκλειστικά και μόνον στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αναγνώστες

Αρχειοθήκη ιστολογίου