Δευτέρα, 4 Μαΐου 2009

ΘΕΣΗ ΒΟΗΘΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ A
836 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 16ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009
Αριθμός 508

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΒΟΗΘΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για μια κενή μόνιμη θέση Βοηθού Βιβλιοθηκονόμου, Πολιτιστικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Παιδείας
και Πολιτισμού. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού). Ο μισθός της θέσης είναι Α2: €10.858, 10.950, 11.042, 11.134,
11.226, 11.371, 11.667, 11.963, 12.259, 12.555, 12.851, 13.157, 13.584, Α5: €11.773, 12.265, 12.757, 13.309, 14.020,
14.731, 15.442, 16.153, 16.864, 17.575, 18.286, 18.997, 19.708 και Α7(ϋ): €16.591, 17.420, 18.249, 19.078, 19.907,
20.736, 21.565, 22.394, 23.223, 24.052, 24.881, 25.710, 26.539 (Συνδυασμένες Κλίμακες), στον οποίο προστίθενται οι
οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα,
σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα
προσόντα έχουν ως εξής:
2. Καθήκοντα και ευθύνες:
(α) Εκτελεί γενικά καθήκοντα βιβλιοθήκης όπως ταξινόμηση, καταλογράφηση, μηχανογράφηση, δανεισμό, τήρηση
μητρώων βιβλιοθήκης.
(β) Διατηρεί σε καλή κατάσταση το υλικό της βιβλιοθήκης.
(γ) Χειρίζεται τον αναγκαίο τεχνολογικό και άλλο γραφειακό εξοπλισμό.
(δ) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

Σημειώσεις:
(1) Ο κάτοχος της θέσης τοποθετείται σε οποιαδήποτε Υπουργείο/Τμήμα/Ανεξάρτητο Γραφείο ή Υπηρεσία.
(2) Τα καθήκοντα της θέσης συνεπάγονται απασχόληση και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου της δημόσιας
υπηρεσίας, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, το σύνολο όμως των ωρών εργασίας δε θα υπερβαίνει τον
καθορισμένο αριθμό ωρών εργασίας την εβδομάδα.
(3) Ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας και την πείρα του υπαλλήλου αναμένεται από αυτόν να εκτελεί τα καθήκοντα
του σε αυξημένο βαθμό ευθύνης και δύνανται να ανατεθούν σ' αυτόν πιο υπεύθυνα καθήκοντα, μεταξύ των
οποίων ο έλεγχος της εργασίας, η καθοδήγηση και η εκπαίδευση κατώτερου προσωπικού.

3. Απαιτούμενα προσόντα:
(1)(α) Δίπλωμα Αναγνωρισμένης Ανώτερης Σχολής τριετούς τουλάχιστο μεταλυκειακού κύκλου σπουδών στη
Βιβλιοθηκονομία,
ή
(β) απολυτήριο Αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης και τριετής τουλάχιστο πείρα σχετική με τα
καθήκοντα της θέσης.
(2) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
(3) Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
Σημειώσεις:
(1) Οι διοριζόμενοι με βάση τα προσόντα στο (1) (β) θα τοποθετούνται στην Κλίμακα Α2, ενώ οι διοριζόμενοι με
βάση τα προσόντα στο (1) (α) θα τοποθετούνται στη δεύτερη βαθμίδα της Κλίμακας Α5. Της ίδιας μεταχείρισης
θα τυγχάνουν και υπάλληλοι που αποκτούν τα στο (1) (α) προσόντα μετά το διορισμό τους, η τοποθέτηση τους
όμως θα γίνεται από την ημερομηνία απόκτησης των προσόντων αυτών.
(2) Οι υπάλληλοι που θα διοριστούν θα πρέπει να επιτύχουν-
(α) Στις εξετάσεις πάνω στο Νόμο και στους Κανονισμούς για τη Δημόσια Υπηρεσία, όπως επίσης και στις
Διατάξεις που διέπουν τους όρους της υπηρεσίας των δημόσιων υπαλλήλων μέσα σε 2 χρόνια ή 4
εξεταστικές περιόδους από το διορισμό τους
(β) στις εξετάσεις πάνω στις Δημοσιονομικές και Λογιστικές Οδηγίες και στους Κανονισμούς Αποθηκών, μέσα
σε 4 χρόνια ή 8 εξεταστικές περιόδους από το διορισμό τους.
(3) Η ανέλιξη των υπαλλήλων από την Κλίμακα Α2 στην Κλίμακα Α5 και στη συνέχεια στην Κλίμακα Α7 θα γίνεται
νοουμένου ότι θα έχουν επιτύχει στις εξετάσεις που αναφέρονται στη σημείωση (2).
(4) Ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, οι υπάλληλοι θα τυγχάνουν ειδικής εκπαίδευσης και θα παρακολουθούν
επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντα τους.
Σημ.:
Σημειώνεται ότι η πιο πάνω θέση περιλαμβάνεται στον κατάλογο θέσεων (Παράρτημα ΙΙα) Πρώτου Διορισμού
ή Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής, για τις οποίες, δυνάμει της υπ' Αρ. 1 Απόφασης της Βουλής των
Αντιπροσώπων, που λήφθηκε στις 12.6.2008 (Παράρτημα Τέταρτο, Μέρος II, με αρ. 4075 και ημερ. 20.6.2008,
της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας), διεξάγεται ειδική γραπτή εξέταση από τις οικείες
Συμβουλευτικές Επιτροπές, αλλά η αξιολόγηση για επιλογή γίνεται με βάση τα κριτήρια που καθορίζονται
στους περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμους του 1998 έως 2008.
4. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Νοείται ότι σύμφωνα με την επιφύλαξη του άρθρου 31 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως
2008 "το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να επιτρέψει σε ειδική περίπτωση, για εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος,
όπως πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποβάλλει αίτηση
για διορισμό σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων αυτών καϊ σε περίπτωση επιλογής του, αυτό μπορεί να διοριστεί -
(α) Με σύμβαση για ορισμένο χρονικό διάστημα ' ή
(β) πάνω σε μόνιμη βάση, αν το εν λόγω πρόσωπο είχε απασχοληθεί στη δημόσια υπηρεσία με σύμβαση για
περίοδο όχι μικρότερη από τέσσερα χρόνια".
5. Σύμφωνα με το άρθρο 31 (β) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2008 "Κανένας δε διορίζεται στη
δημόσια υπηρεσία, εκτός αν συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της
Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές".
6. Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο έντυπο Γεν. 6 και να παραδοθούν στο Γραφείο της Επιτροπής Δημόσιας
Υπηρεσίας έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή στον
Πρόεδρο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, 1407 Λευκωσία, ή μέσω τηλεομοιοτυπικής υπηρεσίας (Τέλεφαξ
22670101), όχι αργότερα από τις 11 Μαΐου 2009. Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με αντίγραφα των
πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων που προνοούνται στην παράγραφο 3 ανωτέρω,
περιλαμβανομένων βεβαιώσεων για υπηρεσία εκεί όπου απαιτείται πείρα. (Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν
ζητηθούν για έλεγχο).
7. Αιτήσεις από μέρους δημόσιων υπαλλήλων θα πρέπει να υποβληθούν μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται στη
δημοσίευση, απευθείας στο Γραφείο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, με κοινοποίηση στους οικείους Προϊσταμένους
των Τμημάτων στα οποία υπηρετούν.
(Φ. 15.21.001.20.01.35/04)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αναγνώστες

Αρχειοθήκη ιστολογίου