Τρίτη, 5 Σεπτεμβρίου 2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου με έναν βιβλιοθηκονόμο


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου με έναν (1) βιβλιοθηκονόμο, στο πλαίσιο του έργου «Κάλυψη Λειτουργικών Αναγκών ΟΠΑ» με κωδικό ΕΡ-2695-01.
Το φυσικό αντικείμενο του έργου συνίσταται στη στελέχωση του αναγνωστηρίου που βρίσκεται στο νέο κτίριο του ΟΠΑ στην οδό Τροίας και Σπετσών και στην τεκμηρίωση ψηφιακού περιεχομένου για τις ανάγκες της βιβλιοθήκης του ΟΠΑ. Στόχος του έργου είναι τόσο η λειτουργία του νέου αναγνωστηρίου, όσο και ο εμπλουτισμός των πληροφοριακών συστημάτων της βιβλιοθήκης του ΟΠΑ με ψηφιοποιημένο και πλήρως τεκμηριωμένο περιεχόμενο σύμφωνα με τα βιβλιοθηκονομικά πρότυπα.
Εκτιμώμενη διάρκεια: Δώδεκα (12) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου.
Προϋπολογισμός: Έως δεκαέξι χιλιάδες ευρώ (16.000,00 €), πλέον ΦΠΑ. Στο αναφερόμενο ποσό δεν περιλαμβάνονται - και θα προστεθούν εφόσον χρειαστεί - τυχόν αναλογούσες και καταβλητέες από τον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ εργοδοτικές εισφορές οι οποίες θα επιβαρύνουν το εν λόγω έργο.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αναγνώστες

Αρχειοθήκη ιστολογίου