Πέμπτη, 31 Ιουλίου 2014

Θέση εργασίας στο Κέντρο ερευνών Πανεπιστήμιου Πειραιώς

To Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς προτίθεται να συνεργάτη με ένα (1) φυσικό πρόσωπο με σύμβαση ανάθεσης έργου για το εγκεκριμένο ερευνητικό έργο με τίτλο «Ενίσχυση των Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς» του έργου «Οριζόντιες Λειτουργικές Δαπάνες για ΠΜΣ».
Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες να υποβάλλουν την πρόταση συνεργασίας τους (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) συνοδευόμενη από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει αυτά που αναφέρονται στο βιογραφικό τους, σε πλήρως σφραγισμένο φάκελο. Τα παραπάνω στοιχεία θα πρέπει να κατατεθούν είτε αυτοπροσώπως είτε με συστημένη επιστολή από την Πέμπτη 24 Ιουλίου έως Παρασκευή 1 Αυγούστου και από Δευτέρα 18 Αυγούστου έως Παρασκευή 22 Αυγούστου 2014 (θα ληφθεί υπόψη η σφραγίδα του ταχυδρομείου) στην παρακάτω διεύθυνση:
ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 122, 185 32, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
6ος Όροφος Πρωτόκολλο
Στο φάκελο πρέπει να υπάρχει η ένδειξη για το έργο «Ενίσχυση των Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς» για τη θέση Βιβλιοθηκονόμου (B.299.002) με αρ. πρωτ: 201407788.
Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι θα πρέπει να απευθύνονται στην κα Διβόλη Βασιλική, e-mai: bdivoli@unipi.gr, τηλ. 210 4142611 ώρες 9-15:30.

Περισσότερα στην ιστοσελίδα:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αναγνώστες

Αρχειοθήκη ιστολογίου