Τετάρτη, 18 Ιουνίου 2014

Knowledge sharing amongst librarians in Cypriot libraries

Hadjipavlis, Andreas. Knowledge sharing amongst librarians in Cypriot libraries, 2012 [Preprint]

Η διαχείριση της γνώσης δεν είναι τόσο απλή όσο ακούγεται. Πρόκειται για ένα σύνθετο κοινωνικο- τεχνικό σύστημα που συνδυάζει διάφορες μορφές παραγωγής γνώσης, αποθήκευσης, αναπαραγωγής και διάχυσης (Ardichvili et al., 2006). Ολοένα και περισσότεροι οργανισμοί σήμερα θέλουν να ξεπεράσουν αυτά τα "εσωτερικά" εμπόδια και να κάνουν την πληροφορία διαθέσιμη σε όλα τα επίπεδα της οργάνωσης. Τα συστήματα διαχείρισης της γνώσης (Knowledge Management Systems) έχουν αναπτυχθεί για να βοηθήσουν αυτή τη διαδικασία μεταφοράς γνώσης ώστε να είναι πιο ακριβής και αποτελεσματική, δίνοντας έτσι στην οργάνωση «κάτι περισσότερο» . Η επιτυχία ή αποτυχία των συστημάτων αυτών εξαρτάται από το προσωπικό ενός οργανισμού και την προθυμία τους να μοιραστούν και να χρησιμοποιούν τη γνώση. Ως εκ τούτου, το προσωπικό θα πρέπει να ενθαρρύνεται να χρησιμοποιεί αυτά τα συστήματα . Όπως οι Brown και Duguid (2000, σ. 119) αναφέρουν : «η γνώση απαιτεί ένα γνώστη" ("knowledge entails a knower"), και άρα δεν μπορεί να μεταφερθεί από μόνη της...

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στα αγγλικά  (με ελληνική περίληψη) εδώ: http://eprints.rclis.org/23257/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αναγνώστες

Αρχειοθήκη ιστολογίου