Πέμπτη, 6 Αυγούστου 2009

Η φιλοσοφία του Υπουργείου για το νέο σχέδιο επιχορήγησης βιβλίων


Το «έγκλημα» δεν ήταν «εν ψυχρώ»…

Η φιλοσοφία του Υπουργείου για το νέο σχέδιο επιχορήγησης βιβλίων


Στον εξορθολογισμό του

τρόπου με τον οποίο δια-

τίθενται τα κονδύλια για

το βιβλίο και στην ορθό-

τερη και αποδοτικότερη

διαχείριση των κονδυ-

λίων προσβλέπει το νέο σχέδιο επι-

χορήγησης της εκδοτικής δραστη-

ριότητας, σύμφωνα με το Υπουργείο

Παιδείας και Πολιτισμού. Με αφορ-

μή δημοσιεύματα του «Φιλελευθέ-

ρου» (πριν από σχεδόν 3 εβδομά-

δες…), το υπουργείο σημειώνει σε

ανακοίνωσή του ότι «είχε έγκαιρα

γνωστοποιήσει στους Κύπριους εκ-

δότες» τις προθέσεις του αναφορι-

κά με την αλλαγή, «έδωσε τις θέσεις

του σε σχέση με την αναγκαιότητα

αντικατάστασης του Προγράμμα-

τος», «ζήτησε τις απόψεις των εκ-

δοτών» και τους «έδωσε επίσης την

ευκαιρία να τις υποβάλουν τόσο εγ-

γράφως όσο και προφορικά, σε συ-

ναντήσεις που διευθετήθηκαν ειδι-

κά για το θέμα τούτο, στις οποίες

κλήθηκαν να εκφράσουν τις απόψεις

τους και οι εκπρόσωποι των Κυπρίων

συγγραφέων».

Συνεπώς, για τους ιθύνοντες του

σχεδίου και τους «εμπνευστές» της

νέας πολιτικής για την επιχορήγηση

του κυπριακού βιβλίου «η αντικατά-

σταση του Προγράμματος από το

Σχέδιο δεν ήταν πράξη που συντε-

λέστηκε εν ψυχρώ αλλά προγραμ-

ματισμένη αλλαγή, για την οποία δό-

θηκαν όλες οι απαραίτητες εξηγή-

σεις». Μόνο που το «εν ψυχρώ» που

είχε επισημάνει ο «Φ» αφορούσε τη

ριζική αλλαγή του υφιστάμενου σχε-

δίου, αλλά και το γεγονός ότι οι Κύ-

πριοι εκδότες «πάγωσαν» όταν έμα-

θαν τους όρους του νέου σχεδίου,

όχι επειδή δεν γνώριζαν τις προθέ-

σεις του Υπουργείου, αλλά επειδή

δεν λήφθηκαν καθόλου υπόψη οι ει-

σηγήσεις τους, που είχαν ζητηθεί,

και οι αντιρρήσεις που προέβαλαν.

Σε άλλο σημείο της ανακοίνωσης,

το υπουργείο υποστηρίζει ότι «δεν

αποτελεί πρόθεσή του να εφαρμό-

σει οποιαδήποτε μέτρα, τα οποία θα

επιφέρουν την παρακμή και το μα-

ρασμό της κυπριακής εκδοτικής πα-

ραγωγής» (σ.σ. αυτό έλειπε), εξη-

γώντας ότι το νέο Σχέδιο «αποβλέ-

πει απλά στην παροχή κινήτρων σε

εκδοτικούς οργανισμούς της Κύπρου

και του εξωτερικού για να εντάξουν

στα εκδοτικά τους προγράμματα εκ-

δόσεις που αναφέρονται στον πο-

λιτισμό της Κύπρου».

«Διαρθρωτικής φύσης»

τα προβλήματα

Σύμφωνα με το Υπουργείο Παι-

δείας και Πολιτισμού, τα προβλή-

ματα που αντιμετωπίζει τόσο ο το-

μέας της παραγωγής βιβλίου στην

Κύπρο, όσο και οι υπόλοιποι τομείς

της πολιτιστικής βιομηχανίας, είναι

«διαρθρωτικής φύσης» και έχουν να

κάνουν κυρίως «με το μικρό μέγε-

θος της αγοράς και τους περιορι-

σμούς και εμπόδια που υπάρχουν

για την ανάπτυξή της». Η επίσημη

πλευρά θεωρεί ότι τέτοιου τύπου δυ-

σμενείς συνθήκες μπορούν να αντι-

μετωπιστούν «με διαρθρωτικές πα-

ρεμβάσεις». Τέτοιες μπορεί να είναι

ειδικά στοχευμένα σχέδια για την

κάλυψη αναπτυξιακών επενδύσεων

μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η δη-

μιουργία μηχανισμών υποστήριξης

της διάθεσης του βιβλίου και η συ-

νεργασία με εκδοτικούς οργανι-

σμούς του εξωτερικού.

«Η επιχορήγηση του κόστους πα-

ραγωγής, είτε με τον τρόπο που γι-

νόταν μέσω της εφαρμογής του Προ-

γράμματος είτε με τον τρόπο που θα

γίνεται μέσω του Σχεδίου δεν μπο-

ρεί σε καμία περίπτωση να θεωρη-

θεί ως μέτρο που αποτελεί διαρ-

θρωτική παρέμβαση για ενίσχυση

της πολιτιστικής βιομηχανίας (δηλ.

του συγκεκριμένου τομέα των εκ-

δόσεων)», σημειώνεται. «Πρόκειται

απλά για προσπάθεια που αποβλέ-

πει στην ενίσχυση της εκδοτικής δρα-

στηριότητας προς μια ορισμένη κα-

τεύθυνση (των κυπρολογικών εκδό-

σεων), η οποία αναντίρρητα μπορεί

να συμβάλει στην τόνωση της κυ-

πριακής βιομηχανίας παραγωγής βι-

βλίου, αλλά ουδέποτε μπορεί να απο-

τελέσει (ή να υποκαταστήσει) κά-

ποιο φιλόδοξο σχέδιο αναδιάρθρω-

σης της».

Συμπληρωματική πρόνοια

για λογοτεχνία

Το Υπουργείο γνωστοποιεί, πά-

ντως, ότι προγραμματίζει να θέσει

σε εφαρμογή συμπληρωματικό μέ-

τρο στο χώρο των εκδόσεων, «προς

αποκατάσταση της ισορροπίας» για

την απουσία πρόνοιας στο νέο Σχέ-

διο που αφορά την ενίσχυση των λο-

γοτεχνικών εκδόσεων. Βασική πρό-

νοια του μέτρου αυτού είναι η αγο-

ρά αριθμού αντιτύπων (περίπου 200)

από εκδόσεις της ετήσιας λογοτε-

χνικής παραγωγής «που θα κρίνο-

νται ως αξιόλογες», οι οποίες στη συ-

νέχεια θα διοχετεύονται κυρίως προς

δημοτικές και κοινοτικές βιβλιοθή-

κες και προς κέντρα του εξωτερικού.

Το «Σχέδιο Ενίσχυσης Εκδοτικών

Οργανισμών για την Παραγωγή Ει-

δικών Εκδόσεων» που αντικαθιστά

το «αποτυχημένο» για το Υπουργείο

«Πρόγραμμα Επιχορήγησης Εκδοτι-

κών Οίκων και Μη Κερδοσκοπικών

Οργανισμών με Εκδοτική Δραστη-

ριότητα», τίθεται σε ισχύ από τις 15

Αυγούστου. Σε πρώτη φάση, δικαι-

ούχοι είναι μόνο οργανισμοί που ανα-

λαμβάνουν την έκδοση βιβλίων κυ-

προλογικού περιεχομένου, ενώ απο-

κλείονται οριστικά οι μη κερδοσκο-

πικοί οργανισμοί με εκδοτική δρά-

ση. Οι Κύπριοι εκδότες θεωρούν το

νέο σχέδιο καταδικαστικό για το πα-

ρόν και το μέλλον του κυπριακού βι-

βλίου.

Φιλελεύθερος, 5/6/2009

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αναγνώστες

Αρχειοθήκη ιστολογίου