Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2009

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΛΕΜΕΣΟΣ)

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ο Δήμος Αγίου Αθανασίου δέχεται αιτήσεις από φυσικά πρόσωπα για την παροχή υπηρεσιών Βιβλιοθηκονόμου για περίοδο ενός (1) έτους και δυνατότητα ανανέωσης για περαιτέρω περίοδο ενός (1) έτους

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ
Υπεύθυνος/ η για
1 Εκτελεί γενικά καθήκοντα βιβλιοθήκης όπως , ταξινόμηση , καταλογογράφηση, δανεισμό, τήρηση μητρώου βιβλιοθηκών κλπ.
2 Βοηθά στην οργάνωση , και λειτουργία της βιβλιοθήκης.
3 Διατηρεί σε καλή κατάσταση το υλικό της βιβλιοθήκης.
4 Εκτελεί γενικά γραφειακά καθήκοντα.
5 Χειρίζεται τεχνολογικό και άλλο γραφειακό εξοπλισμό.
6 Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του/ της ανατεθούν.
7 Συλλέγει και αναλύει τα στοιχεία και πληροφορίες που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων του και ετοιμάζει τα αναγκαία σημειώματα, υπομνήματα και εκθέσεις για την λειτουργία και αναβάθμιση της βιβλιοθήκης.
8 Ετοιμάζει όλα τα αναγκαία ενημερωτικά φυλλάδια που αφορούν την λειτουργία της βιβλιοθήκης.
9 Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του ανατεθούν.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1 Δίπλωμα Τ Ε Ι στη Βιβλιοθηκονομία ή ισότιμο προσόν.
2 Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία, εχεμύθεια, ικανότητα αποτελεσματικής συνεργασίας.
3 Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
4 Διετής πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης θα αποτελεί πλεονέκτημα.
5 Επιτυχία στις εξετάσεις για απόκτηση του ECDL (European Computer Driving License) θ' αποτελεί πλεονέκτημα.
Πλεονέκτημα θ' αποτελεί επίσης η γνώση του ειδικού προγράμματος ΑΒΕΚΤ 5 5 που αφορά στη λειτουργία Βιβλιοθηκών.

Οι μέρες και ώρες εργασίας θα είναι από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή και από ώρες 15:00-18:00 και η αμοιβή για τις ζητούμενες υπηρεσίες είναι κατ' αποκοπή ποσό 525ευρώ το μήνα έναντι σχετικού τιμολογίου. Δε θα υπάρχουν οποιεσδήποτε περικοπές ή συνεισφορές στα διάφορα εγκεκριμένα ταμεία. Αυτό είναι εξ' ολοκλήρου ευθύνη του ενδιαφερόμενου.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1 Οι ζητούμενες υπηρεσίες πρέπει να περιλαμβάνουν τη μερική απασχόληση 1 ατόμου
2 Οι αιτητές θα πρέπει να επιτύχουν σε γραπτές ή /και προφορικές εξετάσεις όπως ήθελε καθοριστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Αθανασίου
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν' αποτείνονται στον Δημοτικό Γραμματέα Αγίου Αθανασίου, οδός Σταυραετού του Μαχαιρά αρ 42, 4104 'Αγιος Αθανάσιος, Λεμεσός, τηλ 25 720049, 25 721496
Οι αιτήσεις θα πρέπει να απευθύνονται στο Δήμο Αγίου Αθανασίου , να είναι ενυπόγραφες και να βρίσκονται σε κλειστό φάκελο στον οποίο αναγράφεται ευδιάκριτα
«ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΥ»

Ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων είναι η Παρασκευή 13 Μαρτίου, 2009 και ώρα 12μ.μ.
Αιτήσεις οι οποίες δεν συνοδεύονται από όλα τα πιστοποιητικά και αποδεικτικά στοιχεία ή θα λαμβάνονται μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν θα λαμβάνονται υπόψη εκτός αν φέρουν σφραγίδα του ταχυδρομείου με ημερομηνία μέχρι και την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων.

Απο την επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημορατίας 27/02/2009

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αναγνώστες

Αρχειοθήκη ιστολογίου